Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL ÜCRETLERİ ÜZERİNDEN AYRICA ÖTV VE KDV ALINACAKMIDIR? Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÜCRETLERİ ÜZERİNDEN AYRICA ÖTV VE KDV ALINACAKMIDIR? Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÜCRETLERİ ÜZERİNDEN AYRICA ÖTV VE KDV ALINMALIDIR

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4. Maddesinde bandrol ücreti matrahına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre imalatçılar ve ithalatçılar için bandrol ücreti tutarı “ ÖTV HARİÇ KDV MATRAHI” olarak belirlenmiş durumdadır.

Kanun metni aynen aşağıdaki gibidir.

“Aşağıdaki cihazları imal edenler cihazın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithal edenler ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere….”

Madde metninden açıkça görüleceği üzere; gerek ithalatçılar ve gerekse imalatçılar açısından yapılan belirlemede;

Bandrol ücretinin ÖTV ve KDV hariç tutar üzerinden alınacağı anlaşılmaktadır.

3093 sayılı kanunda atıfta bulunulan Katma Değer Vergisinin Matrahı konusunda 3065 sayılı kanunun 20 -21 ve 24. Maddeleri ise aynen aşağıdaki gibidir.

Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah:

            Madde 20 – 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

  1. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.
  2. (Mülga : 22/7/1998 – 4369/82 md.)
  3. Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.

İthalatta matrah:

            Madde 21 – İthalatta, verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:

  1. a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
  2. b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
  3. c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

Matraha dahil olan unsurlar:

            Madde 24 – Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:

  1. a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,
  2. b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,
  3. c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler

Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca 16 ve 60 nolu 2 ayrı KDV sirküsü çıkarılmıştır.

Keza GİB özelgesi ve Gümrüklerin de bu konuda bir GENELGESİ mevcuttur.

Bu sirkülerdeki düzenlemeler aynen aşağıdaki gibidir.

1- GİB 60 NOLU KDV SİRKÜSÜ

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan 08.08.2011 tarihli 60 nolu  KDV SİRKÜSÜ’nün 4.4 bölümü aynen aşağıdaki gibidir.

4.4. 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4 üncü Maddesi Uyarınca Bandrol Ücreti Alınan Cihazlarda KDV Matrahı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11/2 nci maddesine göre verginin matrahı, (IV) sayılı listedeki malların teslimi ve ithalinde hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan meydana gelmektedir.

KDV Kanununun 24/b maddesi hükmü uyarınca vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olması zorunludur.

3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan cihazları imal ve ithal edenlerden fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olarak alınan bandrol ücreti özel tüketim vergisi matrahına dahil edilerek özel tüketim vergisi hesaplanacaktır. KDV ise bandrol ücreti ve özel tüketim vergisi dahil bedel üzerinden hesaplanacaktır.

2GİB 16 NOLU KDV SİRKÜSÜ:

3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan cihazları imal veithal edenlerden fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya
mahsus olarak alınan bandrol ücreti özel tüketim vergisi matrahına dahil
edilerek özel tüketim vergisi hesaplanacaktır. KDV ise bandrol ücreti ve özel
tüketim vergisi dahil bedel üzerinden hesaplanacaktır.

“Katma Değer Vergisi Kanununun teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın düzenlendiği 20. maddesinin 1. fıkrasına göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup; bedel deyimi aynı maddenin 2.fıkrasında malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veya bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve parayla  temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak tanımlanmaktadır.

 Kanunun 24/b maddesi hükmü uyarınca vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi
unsurların matraha dahil olması zorunludur.

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11/2 maddesine göre verginin matrahı, (IV) sayılı listedeki malların teslimi ve ithalinde hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan meydana gelmektedir.

Buna göre (IV) sayılı listede sayılan ve bandrol ücretine tabi bulunan malların
katma değer vergisi matrahına bandrol ücreti dahil olduğundan, bu ücretin özel
tüketim vergisi matrahına da dahil edilmesi yasal zorunluluktur.”

Şeklinde detay açıklama yapılmıştır.

3-GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ 07/08/2015 TARİHLİ ÖZELGESİ:

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda yapılan değişiklik kapsamında Şirketiniz tarafından ithal edilen cihazlara ilişkin bandrol bedellerinin, ithalatta alınan katma değer vergisi (KDV) matrahına dahil olup olmayacağı hususunda bilgi verilmesi istenmektedir.

6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte 3093 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınan bandrol ücretini, bu malları ithal edenlerin serbest dolaşıma girişinde almaya mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

 Dolayısıyla serbest dolaşıma girişinde alınması hükme bağlanan bandrol bedellerinin KDV matrahına, KDV Kanununun 21/b maddesi kapsamında dahil edilmesi gerekmekte olup, söz konusu bandrol bedeline ilişkin olarak teminat verilmesinin KDV uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

Denildiği görülmüştür.

4-GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015/13 SAYILI GENELGESİ:

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 6552 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bandrol ücretlerinin, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı, (g) bendinde de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandrollerin teminat mektubu karşılığı verileceği belirtilmektedir.

3093 sayılı Kanunda ithal eşyası için bandrol matrahı, gümrük beyannamesindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV ) hariç, Katma Değer Vergisi (KDV) matrahı olarak ifade olunmaktadır. Bununla birlikte, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bandrol matrahının tespitinde ve bandrol bedelinin ÖTV ve KDV matrahına dahil edilmesinde tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu bandrol bedellerinin, ÖTV ve KDV matrahına dahil edilmesinde aşağıdaki usul izlenecektir.

Bandrole tabi eşyanın beyan edildiği serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil anındaki, bandrol bedelinin dahil olmadığı, ÖTV hariç KDV matrahı üzerinden bandrol ücreti hesaplanacak, bulunan bandrol ücreti önce ÖTV matrahına dahil edilecek sonra ÖTV tutarı ile birlikte KDV matrahına eklenecektir.

Konuya ilişkin örnek hesaplama aşağıda yer almaktadır.

ÖRNEK:

Gümrük kıymeti 100TL olan bandrole tabi bir eşya için ÖTV oranı %10, bandrol ücreti oranı %10, KDV oranı %8 olması halinde, eşya için bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edildiğinde bandrol ücreti için matrah, ÖTV hariç KDV matrahıdır. Fiilen, ÖTV hariç KDV matrahı ÖTV matrahı olacaktır. Eşya için ÖTV matrahına dahil edilecek yurtiçi bir harcama yapılmadığı ve gümrük vergisinin 0 olduğu varsayıldığında ÖTV matrahı 100TL, bandrol ücreti ise 100x%10=10TL olacaktır. 10 TL’lik bandrol ücreti gümrük idaresince ÖTV matrahına ilave edilecek ve matrah 110TL’ye ulaşacaktır. Tahsil edilecek ÖTV ise 110x%10=11 TL, buna göre de KDV matrahı 110+11=121 TL’dir. Tahsil edilecek KDV de 121x%8=9,6 TL olacaktır.

Bulunan değerler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Gümrük kıymeti 100 TL
Bandrol ücreti için ÖTV hariç KDV matrahı 100 TL
Bandrol ücreti (100x%10) 10 TL
Serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki ÖTV matrahı

(100+10)

110 TL
Tahsil edilecek ÖTV (110x%10) 11 TL
KDV matrahı (110+11) 121 TL
Tahsil edilecek KDV (121x%8) 9,6 TL

 

5- SONUÇ VE ÖNERİ

Sonuç olarak 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4. maddesinde sayılan cihazları İmal ve ithal edenlerden TARAFINDAN ÖTV HARİÇ KDV MATRAHLARI  ÜZERİNDEN bir defaya mahsus olarak alınan bandrol ücretlerinin  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ matrahına dahil
edilerek özel tüketim vergisi hesaplanacaktır.

Katma Değer Vergisinin ise bandrol ücreti ve Özel Tüketim Vergisi dahil bedel üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Bununla birlikte gerek Vergi Müfettişleri ve gerekse TRT Mali Denetçileri tarafından yapılacak olan bandrol incelemelerinde olası bandrol kayıp ve kaçaklarının yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ÖTV ve KDV yi de ilgilendirdiği açık olduğundan bu incelemeler hakkında GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA  VE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE bilgi verilmesi faydalı olacaktır.

 

Hakkında admin

Check Also

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI / Abdullah ÇAVUŞ-SMMM

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI Abdullah ÇAVUŞ/SMMM Son Oda Meclisi toplantısında Yeşil Pasaport …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×