Anasayfa / Manşet / TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU

 Kanun Numarası                     : 3093

Kabul Tarihi                            : 4/12/1984

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 15/12/1984      Sayı   : 18606

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5     Cilt : 24    Sayfa : 114

  Amaç ve kapsam: (1)

Madde 1 – Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınacak ücretler, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ile çeşitli gelirlerin tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar.

   Gelirler:

Madde 2 – Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun gelirleri şunlardır:

 1. a) Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler,
 2. b) Elektrik enerjisi hasılatından bu Kanuna göre ayrılacak paylar,
 3. c) Genel bütçeden yapılacak katkılar,
 4. d) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam ile faaliyet gelirleri,
 5. e) (Ek: 15/6/1987-3383/2 md.) Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek gelirler,
 6. f) (Ek: 15/6/1987-3383/2 md.) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
 7. g) (Ek: 15/6/1987-3383/2 md.) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler,
 8. h) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler. (2)

   Cihazların imalat ve ithalatı:(3)

Madde 3 – (Değişik birinci fıkra: 10/9/2014-6552/104 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.

 

——————————

(1)  18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle, bu maddede yer alan “cihazlardan” ibaresi “cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  4/12/1984 tarih ve 3093 sayılı Kanunla getirilen (e) bendi hükmü olup, 15/6/1987 tarih ve 3383 sayılı Kanunun (2) nci maddesi ile bent numarası (h) olarak değiştirilmiştir.

(3)  Bu maddenin başlığı “Cihazların imalat ve ithalatı ile gümrük girişi” iken 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 104 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

6538

 

Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından verilir.

Madde 4 – a) Aşağıdaki cihazları imal edenler cihazın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithal edenler ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen; (1)(2)

 1. Renkli televizyon için % 8,
 2. Siyah – beyaz televizyon için % 8,
 3. (Değişik: 15/6/1987-3383/2 md.) Radyo, portatif radyo-teyp,radyo-pikap % 8,
 4. Video için % 12,
 5. Birleşik cihazlar için :
 6. Video – televizyon-radyo ˥

Video – televizyon                     }                                                                                           % 12,

Radyo – televizyon                    ˩

 1. (Değişik : 15/6/1987 – 3383/2 md.) Müzik seti ve benzerler % 10
 2. (Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Cep telefonları için % 6,
 3. (Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için % 2,
 4. (Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi hâlinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden;
 5. Kara taşıtları için  % 0,4,
 6. Diğer taşıtlar için % 0,01,
 7. (Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dâhil) için % 10,
 8. (Ek: 15/6/1987-3383/3 md.; Değişik: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için % 10, (1)

Tutarında ücret tahsil ederler ve 5 inci maddeye göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna öderler.(3)

 

——————————

(1)  18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “üzere;” ibaresi “üzere, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek üzere (6), (7), (8) ve (9) numaralı bentler eklenmiş ve mevcut (6) numaralı bent (10) numaralı bent olarak teselsül ettirilmiştir.

(2)  16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Aşağıdaki cihazları imal veya ithal edenler satış sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere,” ibaresi “Aşağıdaki cihazları imal edenler cihazın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithal edenler ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere;” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  Bu fıkralarda belirtilen cihazlardan alınacak ücretler için Kanunla getirilen miktarlar aynen bırakılmış olup, daha sonra 31/1/2011 tarihli ve 2011/1406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen miktarlar için 12/2/2011 tarihli ve 27844  sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

 

6538-1

 

(Ek paragraf: 18/6/2017-7033/27 md.) Bu Kanundaki cihaz ifadesi asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili tuner, internet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazın bütününü ifade eder.

 1. b) Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek (a) bendinde belirtilen cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretler her yıl Aralık ayında gelecek takvim yılından geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından maktu olarak tespit edilir. (1)
 2. c) (Değişik: 9/7/2008-5784/11 md.) Nihai  tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. (Mülga ikinci cümle: 10/9/2014-6552/144 md.) (2)
 3. d) (Değişik: 16/6/2009-5904/36 md.) Bu maddede belirtilen oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranı sıfıra kadar indirmeye, (a) fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında bandrole tabi olan cihazları türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırmaya ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (3)

   Tahsilat:

Madde 5 – a) (Değişik : 15/6/1987 – 3383/4 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.

 1. b) (Değişik : 10/9/2014 – 6552/105 md.) Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine, teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.

 

——————————

(1)  Bu bentte sözü edilen ücretlerin 2017 yılında uygulanması ile ilgili olarak; 23/12/2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/11/2016 tarihli ve 2016/9594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara bakınız.

(2)  18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “satış bedelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)” ibaresi eklenmiştir.

(3)  18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “6 numaralı” ibaresi “10 numaralı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

6538-2

 

 1. c) (Değişik: 9/7/2008-5784/12 md.) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerce, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak bedeller en geç tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmibeşinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenir ve tahakkuk cetvelleri aynı süre içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilir.

Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler üçer aylık dönem bilânçoları kesinleştiğinde, o dönemin ödemeleri ile bilançoya göre ortaya çıkacak farklar müteakip ayın sonuna kadar taraflarca mutabakatı yapılarak tasfiye edilir.

Ödemelerin geciktirilmesi halinde, her geçen ay ve kesri için, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Kurum alacağı 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince takip ve tahsil olunur.

 1. d) (Değişik: 6/7/1999-4397/5 md.) Diğer gelirlerin takip ve tahsilat şekli Kurumca tespit edilir.
 2. e) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Kurum, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili öngörülen alacakları açısından uygulanmak üzere anılan Kanunun Maliye Bakanlığı, tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanır. Kurum, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini tahsil dairesi sıfatıyla görevlendirebilir, tahsil dairelerinin yetki mahallini il sınırları ile bağlı olmaksızın tayin edebilir, borçlu ya da mallarının başka mahallerde bulunması hâlinde takibe yetkili tahsil dairesi olarak görevlendirilecek birimlerini belirleyebilir.
 3. f) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Kurum, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payı ile ilgili olarak firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilir, ilgililere bandrole tabi cihazların kullanımına veya satışına izin verilmeden veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak Kurumdan alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilir, bu yükümlülüklere uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler hakkında Genel Müdürlük tarafından 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Verilen idari para cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir ve Kurum bütçesine gelir kaydedilir. Bu cezalar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları hakkında 6183 sayılı Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.
 4. g) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller teminat mektubu karşılığı verilir.

 

6539

 

   Ceza hükmü: (1)

Madde 6 – (Değişik: 23/1/2008-5728/439 md.)

Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arzedilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idarî para cezası verilir. (Mülga ikinci cümle: 18/6/2017-7033/28 md.) (…) (Ek cümleler: 16/6/2009-5904/37 md.) Tahakkuku müteakip tebliğ edilen para cezalarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler:

Madde 7 – 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 35, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 üncü maddeleri ve aynı Kanunun 63 üncü maddesinin (b) ve (c) bendi ile Geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 8 – (5/4/1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin değiştirilmesine dair olup, ilgili kanundaki yerine işlenmiştir.)

Madde 9 – (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendinin değiştirilmesine dair olup, ilgili kanundaki yerine işlenmiştir.)

Madde 10 – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile beyanname, bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususlar Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından tesbit edilir.

(Değişik : 6/7/1999 – 4397/6 md.) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, bandrole tabi cihazları, satın alan, devralan, toptan veya perakende satışını yapan firmalar ile bu cihazları kullananların kontrol ve denetimleri Kurumun görevlendireceği denetim elemanlarınca yapılır ve tespit edilen bandrolsüz her bir cihaz için Kurumca bu Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümler uygulanır. İmalatçı, ithalatçı ve ihracatçıların, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun talebi üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen incelemeye yetkililer tarafından yapılır ve sonuçları Kuruma bildirilir.

 

——————————

(1)  18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “cihazın satış bedeli kadar” ibaresi “hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

6540

 

 

Geçici Madde 1 – Halen kullanılmakta olan ruhsatlı cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki ücretler alınır.

 1. Renkli televizyonlardan 4 000 TL.
 2. Siyah – beyaz televizyonlardan 1 000 TL.
 3. Videolardan 5 000 TL.
 4. Birleşik cihazlar
 5. a) Video – televizyon – radyo                                                                   9 000 TL.
 6. b) Video – televizyon                                                                                8 000 TL.
 7. c) Radyo – televizyon                                                                               6 000 TL.
 8. d) Müzik seti ve diğerleri                                                                         3 000 TL.

Bu ücretler, cihazlar ruhsatsız ise veya sahibi tarafından ruhsatlı olduğu belgelenemezse % 50 (yüzde elli) zamlı uygulanır.

Bu ücretler Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından veya uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil olunur.

Geçici Madde 2 – (Değişik: 9/4/1986-3273/1 md.)

Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen ücretleri;

1/10/1985’den 31/12/1986 tarihine kadar yüzde elli,

1/1/1987’den 31/12/1987 tarihine kadar yüzde yüz,

1/1/1988’den 31/12/1988 tarihine kadar yüzde ikiyüz,

Fazlası ile ödeyenlerin geçmiş yıllardan doğan ruhsatname ücretlerine dair borçları ile ruhsatsız ve bandrolsuz cihaz kullananların borç ve cezaları bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlük tarihinde ticari işletmelerin satış amacı ile stoklarında bulundurduğu cihazların satışında, satın aldıkları fatura bedeli üzerinden bu Kanunun 4 üncü maddesindeki nispetlere göre bandrol veya etiket karşılığı ücretler tahsil edilerek Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna intikal ettirilir.

Bu madde hükmüne aykırı davranan satıcılardan 500.000 lira para cezası Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından tahakkuk ve tahsil edilir.

Geçici Madde 4 – Bu Kanunun 5 inci maddesi (b) bendinde yer alan gümrük idarelerinden maksat gümrüklü sahada görev yapan gümrük müdürlükleri, PTT ve Bankalar ve TRT Kurumunca yetkili kılınan sair kurum ve kuruluşları kapsar.

Geçici Madde 5 – (Değişik: 24/6/1985 – KHK-248/1 md.; Aynen kabul: 28/9/1988-3471/1 md.)

Geçici 1 inci maddedeki ücretler 30/9/1985 tarihine kadar ödenir.

 

6540-1

 

Geçici Madde 6 – (Ek: 28/12/1999 – 4499/1 md.)

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tesis, devir ve nakil ücretleri hariç tahsil ettiği telefon, teleks, faksimile, data, Türksat, kablo tv, araç telefonu (mobil), çağrı cihazı (mobil) ve diğer gelirler kaleminden oluşacak brüt gelirlerinden ayrılacak % 2.5 oranındaki payı, 2000 yılına münhasır olmak üzere, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirir.

Her ayın geliri üzerinden ayrılacak pay, takip eden ayın yirmibeşinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenir ve tahakkuk cetvelleri aynı süre içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilir. Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin üçer aylık dönem bilançosu kesinleştiğinde, o dönemin ödemeleri ile bilançoya göre ortaya çıkacak farklar müteakip ayın sonuna kadar taraflarca mutabakatı yapılarak tasfiye edilir.

Ödemelerin geciktirilmesi halinde, her geçen ay ve kesri için Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Kurum alacağı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince takip ve tahsil olunur.

   Yürürlük:

Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden, diğer maddeleri 1/1/1985 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme:

   Madde 12 – Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

6540-2

 

 

4/12/1984 TARİHLİ VE 3093 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN MADDELER

 

1- 6/7/1999 Tarih ve 4397 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1- Bu Kanunda öngörülen devir, bir protokolle 31.12.1999 tarihine kadar yapılır. Bu Kanunda öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek protokol ve kağıtlar her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fonlardan istisnadır.

Geçici Madde 2 – Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında 12.1.1989 tarihli ve 3517 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 3517 sayılı Kanunun uygulanmasından  doğan mevcut borç ve alacaklar karşılıklı olarak silinmiştir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. silinen alacak miktarını gider olarak yazar, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ise silinen aynı miktardaki borçları Hazinenin payı olarak Kurum  sermayesine ekler.

Geçici Madde 3 – 1 inci maddede devredilecekleri belirtilen istasyon, tesis ve hizmetlerle ilgili olarak Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından yapılmış sözleşmeler kredi anlaşmaları, devam eden yatırım projeleri, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna geçer.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilecek maddi duran varlıkların amortismanlar ve yeniden değerleme artış fonundan karşılanamayan bölümü Hazinece Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye ödenir.

Ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce devir alınan aktif değerler aynı bedel üzerinden Hazinenin payı olarak Kurum sermayesine eklenir.

 

6541

 

 

3093 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 3093 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş

Tarihi

KHK 248 28/6/1985
3273 1/10/1985
3383 25/6/1987
3471 4/10/1988
KHK/394 29/12/1989
4397 10/7/1999
4499 30/12/1999
5728 6 8/2/2008
5784 4, 5 26/7/2008
5904 4, 6 3/7/2009
6552 3, 4, 5 11/9/2014
7033 1, 4, 6 1/7/2017

 

 

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×