Anasayfa / Manşet / 3093 SAYILI KANUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

3093 SAYILI KANUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU
UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE
BUNLARIN DIŞINDA KALAN RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI
ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN ALINACAK BANDROL
ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARAR
Bakanlar Kurulu Karar Sayısı : 2015/7757
Karar Tarihi : 15 Haziran 2015
Resmi Gazete Tarihi : 9 Temmuz 2015
Resmi Gazete Sayısı : 29411
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye RadyoTelevizyon
Kurumu Gelirleri Kanunu gereğince gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılacak bandrol ücretleri ile Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumunca tahsil edilecek bandrol ücretlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
(2) Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek bandrole tabi eşya için bu
Karar hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 3093 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri ile
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,
c) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 12
rakamdan oluşan pozisyonu,
ifade eder.
Matrah
MADDE 4- (1) Bandrol ücretleri; ithalatta serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki
(özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahı üzerinden, imalatta ise cihazın satış
faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahı üzerinden bir defaya
mahsus olmak üzere alınır.
Bandrole tabi eşya ve bandrol ücretleri
MADDE 5- (1) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca ekli listede
cins ve GTÎP’leri belirtilen eşya, karşısında belirtilen oranda bandrol ücretine tabidir.
(2) İthalatta, ekli listede yer alan eşyanın cins ve GTÎP’leri birlikte değerlendirilir.
İmalatta ise ekli listedeki eşyanın sadece cinsi dikkate alınır.
Taşıt araçları
MADDE 6- (1) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, taşıtların
üzerinde monte edilmiş bir şekilde bulunan bandrole tabi cihazlar, her biri ayrı ayrı olmak üzere
ekli listede yer alan oranlar üzerinden bandrol ücretine tabi tutulur.
(2) Taşıt araçlarında yer alan bandrole tabi cihazların matrahlarının ayrı ayrı tevsik
edilememesi halinde, bandrole tabi cihaz sayısına bakılmaksızın, ithal edilen taşıtların serbest
dolaşıma giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahları
üzerinden olmak üzere;
a) Kara taşıtları için binde 4 oranında,
b) Diğer taşıtlar için on binde 1 oranında,
bandrol ücreti tahsil edilir.
Bandrol ücretinin tahsili ve aktarılması
MADDE 7- (1) 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca, gümrük
idarelerince tahsil edilen bandrol ücretleri; ithalatta alman gümrük vergileri ve diğer mali
yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve en geç takip eden ayın on beşinci günü akşamına
kadar Kuruma intikal ettirilir.
(2) Gümrük idarelerince tahsil edilerek Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinin %
2’si Bakanlığın talebi üzerine, Bakanlık ile Kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde,
Bakanlık ihtiyaçlarının ayni ve/veya nakdi olarak karşılanması amacıyla kullanılır. Ayni
ihtiyaçlar Bakanlığın talebi üzerine Kurum tarafından karşılanır.
Teminatlar
MADDE 8- (1) 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi uyarınca alınacak
teminatlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.
Bandrol alma yükümlülüğü
MADDE 9- (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen cihazları ithal edenler Kurumdan
bandrol almaya mecburdurlar. Bandroller, bandrol ücretinin gümrük idarelerince tahsili üzerine
Kurum tarafından ithalatçılara verilir. Bandrollerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca
düzenlenir.
(2) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g)
bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri,
Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından sonra tamamlanır.
(3) Bandrole tabi eşyayı imal edenler satıştan önce Kurumdan bandrol almaya
mecburdur.
Bandrol ücretlerinin takip ve tahsili
MADDE 10- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin
hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve
esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan
bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol
ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında
uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir.
(2) Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ
edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca
uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil
edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır. 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi
uyarınca Kurum tarafından tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.
Bandrol ücretlerinin iadesi
MADDE 11- (1) Gümrük idarelerince fazla tahsil edilen bandrol ücretlerinin iadesi
Kurum tarafından gerçekleştirilir.
Diğer hükümler
MADDE 12- (1) Kesin ihraç edilip geri gelen eşyadan bu Karar uyarınca bandrol ücreti
tahsil edilir.
(2) Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak 3093 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde
belirtilen cihazların imal edilenlerinden alman bandrol ücretleri ile ilgili tereddütleri gidermeye
Kurum, ithalatından alınan bandrol ücretleri ilgili tereddütleri gidermeye ise Kurum görüşü
alınarak Bakanlık yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 13- (1) 31/1/2011 tarihli ve 2011/1406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca
Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve
Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücreti
Oranlarının Tespitine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Türkiye RadyoTelevizyon
Kurumunun ilgili olduğu Bakan birlikte yürütür.

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×