Anasayfa / Manşet / TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ

4 Ocak 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30291
YÖNETMELİK
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU ELEKTRONİK
BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bandrol uygulamasının daha etkin ve verimli hale getirilmesi
amacıyla; elektronik bandrol uygulamasını, uygulamanın geçerli olacağı sektörleri ve cihaz türlerini tanımlamak ve
uygulamadan yararlanacak mükellefler ile Kurumun yerine getireceği işlemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri
Kanunu gereğince bandrol almakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 3 üncü,
4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Kurumun Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığını,
b) Elektronik Bandrol (e-Bandrol): Kanunda belirtilen bandrole tabi cihaz türleri için fiziki bandrol ve etiket
yerine Kurum tarafından tanımlanan, seri kodu, ilgili yılın son iki hanesi ve her yılın ilk gününden itibaren 000000001
sayısından başlamak ve sıra takipli olmak üzere her cihaz için ayrı ayrı oluşturulmuş, Kurumun elektronik arşivinde
saklanan ve elektronik, optik veya benzeri ortamlara aktarılan seri ve kod numaraları bütününü,
c) GÜVAS: Gümrük Veri Ambar Sistemini,
ç) Kanun: 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununu,
d) KEP: Kayıtlı Elektronik Postayı,
e) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,
f) Mükellef: 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinde yer
alan bandroletabi cihazların ithalatını ve imalatını yapan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Seri Kodu: Elektronik Bandrol (e-Bandrol) uygulamasına tabi cihazlarda cep telefonu için (C), televizyon
için (T), taşıt için (TA) gibi cihazları tanımlamaya yarayan harf grubunu,
ğ) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik: 19/9/1998 tarihli ve 23468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca
Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
e-Bandrol Uygulaması
e-Bandrolün niteliği
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen e-Bandrol, fiziki bandrol veya etiketler ile aynı hukuki sonuçları
doğurur.
e-Bandrol uygulamasının kapsamı
MADDE 6 – (1) e-Bandrol uygulamasına tabi cihazlar aşağıdaki gibidir;
a) İthalatta; Ticari maksatla ithal edilen cep telefonu, taşıtlar ve televizyonlar.
b) İmalatta; Yurt içinde imal edilen cep telefonları ve televizyonlar.
e-Bandrol uygulamasından yararlanmanın şartları
MADDE 7 – (1) Yurt içinde televizyon imal eden mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmesi
için;
a) Faaliyeti devam eden mükelleflerin bir önceki yıl 20.000 adet televizyon bandrolü almış olması,
b) İlk defa faaliyete başlayan mükelleflerin ise ibraz edecekleri kapasite raporuna göre yıllık 20.000 adet
televizyon üretim kapasitesine sahip olması,
şartı aranır.
(2) Bu şartları taşımayanlar bir sonraki yıl e-Bandrol uygulamasından yararlanamazlar.
(3) İşletmede kullanılmak üzere veya sınırlı sayıda ithal edilen cihazlar için mükellefin talep etmesi halinde eBandrol
yerine fiziki bandrol verilebilir.
e-Bandrol uygulamasında istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) e-Bandrol uygulamasından yararlanacak mükellefler, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca
Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen belgelerin
yanı sıra; 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Kayıtlı
Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı
Genel Müdürlüğünden veya diğer hizmet sağlayıcılarından alınmış KEP adreslerini tüzel kişilerde firmayı temsile yetkili
kişinin, gerçek kişilerde ise kendisinin imzalı yazısı ile Kuruma bildirirler.
(2) Bu Yönetmeliğe göre Kurum veya mükellefler tarafından gönderilecek belgeler, yapılacak bildirimler KEP
adresi üzerinden yapılır. Sistemde uzun süreli bir aksaklık yaşanması halinde bildirimler yazılı olarak yapılabilir.
Teminat verilmesi
MADDE 9 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin teminata ilişkin hükümleri e-Bandrol uygulaması için de geçerlidir.
e-Bandrolün oluşturulması
MADDE 10 – (1) e-Bandrol seri numaraları ithal veya imal edilecek bandrole tabi her bir cihaz için Kanunda
yer alan cihaz türüne göre, seri kodu, ilgili yılın son iki hanesi ve her yılın ilk gününden itibaren 000000001sayısından
başlayarak sıra takipli olmak üzere, Kurum tarafından yılda bir defa yeterli sayıda belirlenir. Ancak sıra takipli
numaraların yetersiz kalması halinde Kurumca sıra takip numaraları artırılarak yeniden belirlenir. e-Bandrol bilgileri
Kurumun elektronik arşivinde korunur.
e-Bandrolün verilmesi
MADDE 11 – (1) Mükelleflerin yıllık ihtiyaçlarına göre bildirdikleri miktarda e-Bandrol seri numarası Kurum
tarafından başvuruda bulunan mükellef için tanımlanır ve tanımlanan e-Bandrol seri aralığı mükellefe bildirilir.
Mükellefler kendileri için tanımlanmış olan e-Bandrol numaralarını ithal veya imal ettikleri bandrole tabi cihazların seri
numaraları ile eşleştirerek Kuruma bildirirler. Tanımlanan e-Bandrollerin tükenmesi halinde mükellefin talebi üzerine
Kurum tarafından tekrar e-Bandrol seri aralığı tanımlanır.
(2) İthalatta, gümrük giriş beyannamesinin kapanmasını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde
mükellefler; talep dilekçesi, talep formu (gümrük giriş beyanname numarası, beyanname kalem numarası, gümrük
müdürlüğü, beyanname tescil tarihi, beyanname kapanış tarihi, cihazın türü, markası, modeli, sayısı, bandrol oranı,
bandrol tutarı, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol
numaralarını içeren), gümrük giriş beyannamesi ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma
gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve
mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için ilgili gümrük giriş beyannamesinin kapanma
tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez.
(3) İthalatta, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında teminat karşılığı e-Bandrol alan mükellefler,
2 nci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri (gümrük giriş beyannamesi kapanış tarihi hariç) Kuruma gönderirler.
Başkanlıkça yapılan kontrol sonucunda gümrük beyannamesi muhteviyatı cihazların serbest dolaşıma girmesinde
sakınca bulunmadığına dair yazı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Kapanış tarihi GÜVAS üzerinden beyannamenin
kapanmasını müteakip sisteme otomatik olarak aktarılır.
(4) İmalatta, cihazların imalatını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükellefler talep dilekçesi, talep
formu (cihazın türü, markası, modeli, sayısı, birim fiyatı, üretim tarihi, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu
numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren) ve peşin alımlarda bandrolücretinin
ödendiğine dair dekontu Kuruma gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından
kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için üretim tarihi
itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez.
(5) e-Bandrol bilgileri Kurumun elektronik arşivinde saklanır. Herhangi bir ihtilaf durumunda Kurumun
arşivinde yer alan bilgiler esas alınır.
Bildirim süreleri
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddede yer alan sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi
tatili takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzar.
(2) Mükellefler izleyen yılda kullanacakları e-Bandrol seri numaralarını Aralık ayı içerisinde almak zorundadır.
(3) Mükellefler kendileri için tanımlanmış olan e-Bandrol seri numaralarından ilgili yıl içerisinde
kullanmadıklarını, iptal edilmek üzere izleyen yılın Ocak ayının 10 uncu gününe kadar Kuruma bildirirler.
e-Bandrol denetimi
MADDE 13 – (1) e-Bandrol uygulanması ile ilgili kontrol ve denetimler 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu Gelirleri Kanununun 10 uncu maddesi gereğince Başkanlık personeli tarafından yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenmeyen hususlarla ilgili olarak Türkiye RadyoTelevizyon
Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına devam
olunur.
İlk yıl için seri numarası talebi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mükellefler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ilk yıl için Kurumun belirlediği süre
içerisinde e-Bandrol seri numaralarını talep ederler.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür

Hakkında admin

Check Also

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI / Abdullah ÇAVUŞ-SMMM

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI Abdullah ÇAVUŞ/SMMM Son Oda Meclisi toplantısında Yeşil Pasaport …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×