Anasayfa / Manşet

Manşet

VAKIF İÇ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR – Abdullah ÇAVUŞ (17.07.2017)

VAKIF İÇ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçi (17.07.2017) Vakıfların denetimi, vergi muafiyetleri ve muhasebesi ile ilgili yazı serimizin 3.cüsünde Vakıf İç Denetimlerinde dikkat edilecek hususları açıklamaya çalışacağız. Vakıf yöneticileri, yıl sonundan itibaren altı ay içerisinde yapılacak iç denetim rapor ve sonuçlarını Vakıflar Yönetmeliğinin Ek-7’deki forma uygun olarak düzenleyerek …

Devamını Oku »

VAKIF DENETİMİ YAPMAYA YETKİLİLER KİMLERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/ Bağımsız Denetçi (16.07.2021)

VAKIF DENETİMİ YAPMAYA YETKİLİLER KİMLERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/ Bağımsız Denetçi (16.07.2021) Ülkemizde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan Vakıfların varsa kendi denetim birimleri vasıtasıyla iç denetimi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşları vasıtasıyla iç denetimlerine ilişkin vakıflar kanunu ve vakıflar yönetmeliğinde yer alan hükümler ve değerlendirmelerimiz iş bu yazımızın konusunu …

Devamını Oku »

7316 SAYILI KANUN İLE HACİZLİ MALLLARIN SATIŞI KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 07.07.2021

7316 SAYILI KANUN İLE HACİZLİ MALLLARIN SATIŞI KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 07.07.2021 7316 sayılı kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanunda hacizli malların satışı ile ilgili çok önemli düzenlemeler yapılmıştır. 7316 sayılı kanun 21.04.2021 tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I-YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANA …

Devamını Oku »

İHTİYATİ HACİZ Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Denetmeni (06.07.2021)

İHTİYATİ HACİZ Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Denetmeni 1-İhtiyati Haciz Kavramı ve Hukuki Niteliği İhtiyati haciz müessesesi, 6183 sayılı Kanununun 13. ve izleyen maddelerinde düzenlenmiştir. Kamu alacağının korunması bakımından en etkili yöntemlerden biri ihtiyati haciz müessesesidir. Bağımsız Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde ihtiyati haciz; “ileride tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiş ya da …

Devamını Oku »

HACZE İTİRAZ ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ

HACZE İTİRAZ ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ Haciz işlemi alacaklı tahsil dairesince yapılmış olan bir kesin ve icrası gereken bir idari işlemdir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da haciz işlemlerine itiraz hakkında bir hüküm öngörülmemiştir. Ancak bu bir idari işlem olup idare hukuku çerçevesinde dava açılabilecektir. Ancak 79/3 maddede haciz bildirisi kendisine …

Devamını Oku »

HACİZDE ZAMANAŞIMI ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ

HACİZDE ZAMANAŞIMI ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi işlemleri verginin tahsili ile sona erer. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 23. maddesinde: “verginin tahsili kanuna uygun surette ödenmesidir.” Şeklinde düzenlenmiştir. Zamanaşımı da kamu alacağının sona erdiren sebeplerden birisidir. Dolayısıyla kamu alacağı kanunun öngördüğü süre içerisinde ödenmediği takdirde zamanaşımına uğrar ve artık idarece takibi …

Devamını Oku »

MENKUL MALLARIN HACZİ/ ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ

MENKUL MALLARIN HACZİ ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ Menkul malların haczine ilişkin yasal düzenlemeler Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 77. maddesinde yer almaktadır. Buna göre “Her türlü menkul mallar cins ve nevileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz zaptında tespit edilmek suretiyle haczolunur. (Ek fıkra: 16/6/2009-5904/24 md.) …

Devamını Oku »
×