Anasayfa / VERGİ MUHASEBE

VERGİ MUHASEBE

VAKIFLARIN VE VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER/ABDULLAH ÇAVUŞ-E.VERGİ MÜFETTİŞİ (31.07.2021)

VAKIFLARIN VE VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 31.07.2021 Vakıfların tutacağı defterler ile ilgili birincil mevzuat düzenlemesi Vakıflar Kanunu ve bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak çıkarılan Vakıflar Yönetmeliği ile yapılmıştır. Bunun dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda vergi mükelleflerinin tutacağı defterlere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  Bu düzenlemeler …

Devamını Oku »

7316 SAYILI KANUN İLE HACİZLİ MALLLARIN SATIŞI KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 07.07.2021

7316 SAYILI KANUN İLE HACİZLİ MALLLARIN SATIŞI KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 07.07.2021 7316 sayılı kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanunda hacizli malların satışı ile ilgili çok önemli düzenlemeler yapılmıştır. 7316 sayılı kanun 21.04.2021 tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I-YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANA …

Devamını Oku »

İHTİYATİ HACİZ Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Denetmeni (06.07.2021)

İHTİYATİ HACİZ Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Denetmeni 1-İhtiyati Haciz Kavramı ve Hukuki Niteliği İhtiyati haciz müessesesi, 6183 sayılı Kanununun 13. ve izleyen maddelerinde düzenlenmiştir. Kamu alacağının korunması bakımından en etkili yöntemlerden biri ihtiyati haciz müessesesidir. Bağımsız Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde ihtiyati haciz; “ileride tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiş ya da …

Devamını Oku »

HACZE İTİRAZ ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ

HACZE İTİRAZ ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ Haciz işlemi alacaklı tahsil dairesince yapılmış olan bir kesin ve icrası gereken bir idari işlemdir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da haciz işlemlerine itiraz hakkında bir hüküm öngörülmemiştir. Ancak bu bir idari işlem olup idare hukuku çerçevesinde dava açılabilecektir. Ancak 79/3 maddede haciz bildirisi kendisine …

Devamını Oku »

HACİZDE ZAMANAŞIMI ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ

HACİZDE ZAMANAŞIMI ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi işlemleri verginin tahsili ile sona erer. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 23. maddesinde: “verginin tahsili kanuna uygun surette ödenmesidir.” Şeklinde düzenlenmiştir. Zamanaşımı da kamu alacağının sona erdiren sebeplerden birisidir. Dolayısıyla kamu alacağı kanunun öngördüğü süre içerisinde ödenmediği takdirde zamanaşımına uğrar ve artık idarece takibi …

Devamını Oku »

MENKUL MALLARIN HACZİ/ ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ

MENKUL MALLARIN HACZİ ABDULLAH ÇAVUŞ/BAĞIMSIZ DENETÇİ Menkul malların haczine ilişkin yasal düzenlemeler Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 77. maddesinde yer almaktadır. Buna göre “Her türlü menkul mallar cins ve nevileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz zaptında tespit edilmek suretiyle haczolunur. (Ek fıkra: 16/6/2009-5904/24 md.) …

Devamını Oku »

Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi/ ABDULLAH ÇAVUŞ

Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi ABDULLAH ÇAVUŞ Gayrimenkul malların ve gemilerin haczine ilişkin yasal düzenlemeler Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 88. maddesinde yer almaktadır. Buna göre “Her türlü gayrimenkul malların, gemilerin haczi sicillerine işlenmek üzere haciz keyfiyetinin tapuya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi suretiyle yapılır. (Ek cümleler: 16/6/2009-5904/25 …

Devamını Oku »

6183 SAYILI KANUNDA TECİL HÜKÜMLERİ ABDULLAH ÇAVUŞ

6183 SAYILI KANUNDA TECİL HÜKÜMLERİ ABDULLAH ÇAVUŞ 1.TECİL Madde 48 – (Değişik fıkra: 30/05/1985 – 3209/1. md.) Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili …

Devamını Oku »
×