Anasayfa / Manşet / TÜRKİYE RADYO – TELEVİZYON KURUMU’NCA BANDROL VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE RADYO – TELEVİZYON KURUMU’NCA BANDROL VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE RADYO – TELEVİZYON KURUMU’NCA BANDROL VERİLMESİNE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1. – Bu Yönetmeliğin amacı, radyo, televizyon, video ve birleşik cihaz alım, satım, ithalât ve imalâtıyla uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin bandrol taleplerine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. – Bu Yönetmelik Kurumla bandrol dolayısıyla irtibatı devam eden gerçek ve hükmî şahıslar ile bandrol almak için ilk defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahısları kapsar.

Dayanak

MADDE 3. – Bu Yönetmelik 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 10 ncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4. – Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden;

  1. a) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nu,
  2. b) Gerçek ve hükmî şahıslar: Bandrol almak için Kuruma müracaatta bulunan gerçek kişi,  şirket ve diğer tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

MÜRACAAT ŞEKLİ

Bandrol Almak İçin Müracaat Edenlerden İstenilecek Belgeler

MADDE 5. – Bandrol almak için Kuruma ilk defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahıslardan aşağıdaki belgeler istenir:

  1. a) Gerçek şahıslardan istenilecek belgeler:

1) Müracaat formu,

2) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)

4) İmza sirküleri,

5) Bandrollerin teslim edileceği kişiler için yetki belgesi,

6) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) İmalâtçı ve ihracatçı belgesinin asılları veya Kurumca onaylı suretleri (imâl ettikleri renkli televizyonlardan ihraç ettikleri miktar kadarını yurt içinde satanlardan),

7) Ticaret odası kaydı,

8) (Değişik:RG-19/3/2015-29300) Teminat mektubu.

  1. b) Hükmî şahıslardan istenilecek belgeler:

1) Müracaat formu,

2) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Hükmî şahıs yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin T.C. Kimlik numarası beyanları,

3) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)

4) Hükmî şahıs yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,

5) Bandrollerin teslim edileceği kişiler için yetki belgesi,

6) Hükmî şahıs ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya fotokopisi,

7) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) İmalâtçı veya ihracatçı belgesinin asılları veya Kurumca onaylı suretleri (imâl ettikleri renkli televizyonlardan ihraç ettikleri miktar kadarını yurt içinde satanlardan),

8) (Değişik:RG-19/3/2015-29300) Teminat mektubu.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-19/3/2015-29300)

 BANDROLLERİN VERİLMESİ VE TEMİNAT MEKTUBU

Bandrol Alma Zorunluluğu ve Bandrol Verilmesi

MADDE 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2015-29300)

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen bandrole tabi cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdurlar.

Kurumla bandrol dolayısıyla irtibatı devam eden veya bandrol almak için ilk defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahısların talep ettikleri bandroller;

a) İthal etmiş oldukları cihazlar için bandrol bedelinin ilgili Gümrük Müdürlüklerine yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında,

b) İmal ettikleri cihazlar için bandrol bedelinin Kuruma doğrudan yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında,

verilir.

Teminat Mektubu

MADDE 7 –(Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2015-29300)

 İmal ettikleri veya ithal etmiş oldukları bandrole tabi cihazların bandrollerini teminat mektubu karşılığı almak isteyen gerçek ve hükmî şahıslardan; talep ettikleri bandrol bedeli kadar, kesin ve süresiz banka teminat mektubu istenir.

Teminatın Verilmesi

MADDE 8. – (Değişik:RG-19/3/2015-29300)

Gerçek ve hükmî şahıslar 7 nci maddede belirlenen tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunu Kurumun belirleyeceği şekilde bandrol almadan önce Kuruma vermek zorundadırlar.

Kurum gerekli görmesi halinde ilave banka teminat mektubu isteyebilir.

Teminatın Kapsamı (Değişik başlık:RG-19/3/2015-29300)

MADDE 9. –(Değişik:RG-19/3/2015-29300) Gerçek ve hükmî şahıslar tarafından bandrol alımında verilecek banka teminat mektupları, Kurumun bandrol işlemlerinden kaynaklanan mevcut ve ileride doğabilecek vadesi gelmiş ve gelmemiş bütün alacaklarını kapsar.

Teminattan doğacak her türlü masraf, teminatı getiren gerçek ve hükmî şahıslara ait olacaktır.

Teminatın İadesi

MADDE 10. – (Değişik:RG-19/3/2015-29300) Kurumla bandrol ilişkisi olan gerçek ve hükmî şahısların, bu ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerinin sona ermesi veya bandrol ilişkisi devam etmekle beraber teminatlı alımdan nakit alıma geçmek istemeleri halinde, yazılı olarak talep etmeleri ve Kuruma borçlarının bulunmaması kaydıyla, banka teminat mektupları, hesap mutabakatından sonra kendilerine iade edilir.

Teminatın Paraya Çevrilmesi ve İrat Kaydı

MADDE 11. – (Değişik:RG-19/3/2015-29300) Gerçek ve hükmî şahısların Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma olan bandrol borçlarını ödememeleri halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat paraya çevrilerek Kurum alacağı tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kanunî İkametgâh

MADDE 12. – Gerçek ve hükmî şahıslar bu Yönetmelik dahilinde Kuruma bildirecekleri ikametgâhın kanunî ikametgah olarak sayılacağını kabul ederler.

Gerçek ve hükmî şahıslar bildirdikleri ikametgâhını değiştirdikleri takdirde, yeni ikametgâhını Ticaret Odası veya Ticaret Siciline tescil ettirip Kuruma bildirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğe uymayan gerçek şahıs ve hükmî şahısların ilk bildirdiği adrese yapılan tebligatlar geçerlidir. Kurum tarafından yapılacak kontrollerde adres değişikliğini bildirme yükümlülüğüne uymadığı tespit edilen gerçek şahıs ve hükmî şahıslara yeni adres bildirinceye kadar bandrol verilmez.

Bandrol Denetimi

MADDE 13. – 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 6’ıncı maddesinde yer alan hükümlerin yerine getirilmesi ve denetlenmesi (Değişik ibare:RG-19/3/2015-29300)  Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca sağlanır.

Eksikliklerin Tamamlattırılması

MADDE 14. – Yukarıdaki şartları kısmen veya tamamen yerine getirmeyen gerçek ve hükmî şahıslara eksikliklerini tamamlamadıkları sürece bandrol verilmez.

Yetkili Ünite

MADDE 15. –(Değişik:RG-19/3/2015-29300) Gerçek ve hükmî şahısların bandrol talepleri merkezde Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca, taşrada ise TRT Müdürlüklerince Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının talimatı doğrultusunda yerine getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kurumla bandrol dolayısıyla ilişkileri devam eden gerçek ve hükmî şahısların ilk bandrol taleplerinde Yönetmelikte belirtilen şekil ve şartları yerine getirmeleri istenir.

Yürürlük

MADDE 16. – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17. – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Hakkında admin

Check Also

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI / Abdullah ÇAVUŞ-SMMM

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI Abdullah ÇAVUŞ/SMMM Son Oda Meclisi toplantısında Yeşil Pasaport …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×