Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL ÜCRETİ GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME SÜRECİ (TARH,TEBLİĞ, TAHAKKUK, TAHSİLAT)/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi(27.07.2019)

TRT BANDROL ÜCRETİ GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME SÜRECİ (TARH,TEBLİĞ, TAHAKKUK, TAHSİLAT)/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi(27.07.2019)

BANDROL
ÜCRETİ GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME AŞAMALARI

Abdullah
ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT
bandrol ücretinin TARH, TEBLİĞ, TAHAKKUK VE TASİL süreçleri ile vergi
hukukundaki vergilendirme aşamaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla
iş bu makale hazırlanmıştır.

Kamu
idarelerinin vergi ve vergi benzeri gelirlerin TAHSİLATI esasında birbirini
izleyen birden fazla işlemin yapılması ile gerçekleşen bir süreç olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Daha
önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere TRT BANDROL GELİRLERİ kamu gelirleri
sınıflandırmasında vergi benzeri bir gelir olarak tanımlanmakta olup
vergilendirme ve vergi usul hukukunda iş ve işlemler ve süreçler BANDROL
GELİRLERİ içinde uygulanmak zorundadır.

Vergiyi
doğuran olayla başlayan vergilendirme süreci verginin tahsili ile sona erer.

Vergilendirmenin
bir zaman dilimi içinde yer alan işlemler dizisi şeklinde düzenlenmesi, VERGİLENDİRME
SÜRECİ olarak nitelendirilir.

Vergilendirme
süreci birbirini takip eden bir dizi işlemi içinde barındırır. Bir önceki işlem
bir sonraki işlemin sebebini oluşturur.

Vergilendirme
süreci de başlangıçtan sona erene kadar birbirini izleyen ve bir dizi oluşturan
aşamalardan oluşan bir takım alt düzeydeki işlemlere ayrılan bir süreçtir.

 Bu nedenle verginin alınması birden fazla
işlemin değişik zaman ve aşamalarda yapılmasıyla gerçekleşir. Vergilendirmede
arka arkaya gelen işlemlerin ortak amacı asıl (temel) işlem olan TAHSİLATI
sağlayıp vergiyi almaktır.

Vergi
hukukunda ilgili vergi kanunun VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN vukuu ile başlayan bu
süreç VERGİLENDİRME AŞAMALARI olarak bilinmektedir.

IVERGİLEME AŞAMALARI

Vergilendirme
aşamaları temelde bir birini izleyen 4 aşamadan oluşmaktadır.

Bu
aşamalar aşağıdaki gibidir.

1-
TARH

2-TEBLİĞ

3-TAHAKKUK

4-TAHSİLAT

Vergi
Kanunlarına yönelik usul ve esaslarının belirlendiği 213 sayılı Vergi Usul
Kanununda (VUK)  TARH işlemi aşağıdaki
şekilde tanımlanmıştır.

1- TARH İŞLEMİ:

Madde 20 – Verginin tarhı, vergi
alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi
tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari
muameledir.

TARH işlemleri esas itibariyle BEYANA DAYALI
olarak yapılmaktadır.

Bunun yolu da mükelleflerin gelirlerini kanunlarda
gösterilen zamanlarda şekli idarece belirlenmiş olan bir BEYANNAME ile
idareye beyan etmesi esasına dayanmaktadır.

Beyan
esası bir çok verginin en temel vergilendirme usulü olup normal mutat olan ilk
yol budur.

Bununla
birlikte detayları VUK’da düzenlenmiş olduğu üzere; vergi mükelleflerince vergi
kaçırma amacıyla beyandan imtina edilmesi veya beyan edilen matrahlardaki
oynamaların idarece inceleme veya sair yollarla tespiti halinde idarece RE SEN
ve İKMALEN vergi tarhiyatları da yapılabilmektedir.

Bunların
dışında İDARECE TARH denen bir sistem daha bulunmaktadır. İdarece vergi tarhı, Verginin
idarece tarhı, ikmalen ve resen tarhiyat kapsamına girmeyen hallerde ve
zamanında normal şekilde tarh edilemeyen vergilerin emlak vergilerinde olduğu
gibi idarece belirli matrahlar üzerinden tarh edilmesidir.

2- VERGİNİN TEBLİĞİ:

Vergi
tebliği vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden durumun yetkili
makamlar tarafından vergi mükellefine yazı ile bildirilmesidir.

Tebliğ
kelimesi “bildirme, duyurma” anlamına gelmektedir.

Vergi
tebliği, vergi mükellefi ‘ne vergi tarhı sonrası verginin bildirilmesidir.

VUK
21. Madde aynen aşağıdaki gibidir.

Tebliğ:

Madde
21 – Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların
yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile
bildirilmesidir.

Vergi
kanunlarına ilişkin tebliğ usulleri 213 sayılı vergi usul kanunun 93 ila 109
maddelerinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

Bu
detaylar konumuz olmamakla birlikte TEBLİGAT HUKUKU konusunda 7201 sayılı
TEBLİGAT KANUNU da bulunmaktadır.

Bu
kanun genel bir kanun olup, kendi özel kanunlarında vergi ve parafiskal
gelirler konusunda özel düzenlemelerin bulunmadığı hallerde 7201 sayılı
TEBLİGAT KANUNU hükümleri geçerli olacaklardır.

Buradan
hareketle 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda tebligata ilişkin özel düzenleme
bulunmadığı için bandrol ve enerji payı alacakları 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNA
göre yapılmak durumundadır.

3- VERGİNİN TAHAKKUKU:

Tarh
ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir. Kısaca vergi
borcunun kesinleşmesidir.

Kesinleşme
için kanunlardaki ödeme ve itiraz süreleri içerisinde vergi alacağına
mükelleflerce itiraz edilmemesi gerekmektedir.

VUK
22. Madde de konuya ilişkin düzenleme 
aşağıdaki gibidir.

Tahakkuk:

Madde
22 – Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir
safhaya gelmesidir.

Verginin
kesinleşmesi için, tahakkuk aşamasında mükelleflerin bu vergi borcuna itiraz
etmemeleri, vergiyi kabul etmeleri lazımdır.

2577 sayılı idari yargılama usulü hakkındaki kanunda
vergi alacaklarına itiraz süreleri 30 gün olarak belirlenmiş olup ilk derece
mahkemelerinde vergi davası açılması halinde tahsilat işlemi mahkeme kararına
kadar otomatik olarak durmaktadır.

Ancak bu durum aşağıda detayları açıklanacağı üzere
TRT bandrol alacakları için söz konusu değildir.

Bandrol alacakları için davanın açılması yürütmeyi
durdurmaz bunun için mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı vermesi
gerekmektedir.

4- VERGİNİN TAHSİLİ:

Kanuna uygun surette vergi borcunun ödenmesidir.
Tahsil ile mükellefin vergi borcu sona ermekte; vergi alacaklısı ile vergi
borçlusu arasındaki ilişki söz konusu borç itibariyle bitirilmektedir

Vergi kanunlarında mevcut olan vergiyi doğuran
olayın vukuundan sonraki süreçlerin gerçekleşmesinden sonra kesinleşen verginin
kanunlarda gösterilen süreler dahilinde mükellefler tarafından ödenmesi
işlemidir.

Pul veya bandrol yapıştırılarak veya kıymetli kağıt
kullanmak yoluyla ve hukuki muamelelerin belirli bir sicile tescili anında
gerçekleştirilen tahsil yöntemleri de vardır.

Vergi Usul Kanundaki tanımı aşağıdaki şekildedir.

Tahsil:

Madde
23 – Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir
.

Bu
ödemeler iki şekilde oluşmaktadır.

a-
Mükellefler tarafından kanunda gösterilen süreler dahilinde vergi ve parafiskal
gelirlerin ilgili idareye ödenmesi işlemi

b-
Kanuni sürelerde ödenmeyen kamu gelirlerinin cebri takip ve işlemlerinin
yapıldığı süreçlerdir.

Bu
ikinci süreç için ülkemizde biri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Kanunu diğeri ise 2004 sayıl İcra ve İflas Kanunu hükümler,
uygulanabilmektedir.

6183 sayılı
kanunun uygulanması açısından idarelerinin gelir kanunlarında özel düzenleme
bulunması veya 6183 sayılı kanunda sayılan kurum7gelir unsurlarından oluşması
yeterlidir.

Bu
manada özel düzelme bulunmayan kurum alacaklarının cebri takip /tahsil
işlemleri ise 2004 sayılı kanuna göre gerçekleşmektedir.

II– TRT BANDROL GELİRLERİNDE
VERGİLENDİRME AŞAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER VE UYGULAMA ESASLARI:

3093
sayılı TRT Gelirleri Kanuna göre tahsil edilmekte olan TRT bandrol
gelirlerindeki TARH, TAHAKKUK, TEBLİĞ VE TAHSİLAT işlemleri ve VERGİYİ DOĞURAN OLAY,
BANDROL ÜCRETİNİN MATRAHI VE BEYANNAMEYE yönelik bilgiler aşağıdaki gibidir.

1- VERGİYİ DOĞURAN OLAY:

Önceki
yazılarımızda belirttiğimiz üzere 3093 sayılı kanunda bandrol ücret geliri için
vergiyi doğuran olay bandrole tabi cihazın satışıdır.

Bununla
birlikte 2014 yılında yapılan değişiklik ile bandrole tabi cihazların
ithalatçıları açısından bandrol alım mecburiyeti gümrüklerden serbest dolaşıma
giriş anı olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla
ilk bakışta ithalatçılar ve imalatçılar açısından iki farklı düzenleme yapılmıştır.

Keza
ticari ithalat maksadı dışında bandrole tabi cihaz ithal edenler için yolcu
beraberinde gümrüklerden giriş anında yada posta gümrüklerinde bandrol alma
mecburiyetleri bulunmaktadır.

3093
sayılı kanundaki ilgili hükümler aşağıdaki gibidir.

Cihazların
imalat ve ithalatı:(3)

            Madde 3 – (Değişik birinci fıkra:
10/9/2014-6552/104 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal
edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol
veya etiket almaya mecburdur.

2- MATRAH:

Matrah
verginin üzerinden alındığı şeydir.

3093
sayılı kanunun da bandrol ücretinin matrahına ilişkin hükümler 4.maddenin a
fıkrasında bulunmaktadır. 5904 sayılı kanun ile 03.07.2009 tarihinde yapılan
değişiklik sonucu bandrol ücretinin matrahı;


İmalatçılar için satış faturasındaki ÖTV Hariç KDV Matrahı,


İthalatçılar için ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki ÖTV Hariç KDV Matrahı,

Matrah
olarak belirlenmiştir. 

Kanun
ile yapılan değişiklikten önce ise ithalatçılar için fabrika çıkış fiyatı,
imalatçılar için ithal maliyeti matrah olarak belirlenmişti.

3093
Sayılı kanundaki ilgili madde aynen aşağıdaki gibidir.

Madde
4 – a) Aşağıdaki cihazları imal edenler cihazın satış faturasındaki (özel
tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithal edenler ise Gümrük
Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı
üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere, ilave bir yazılım veya donanım desteği
olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü
görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen
;

3- BANDROL ÜCRETİNDE TARH İŞLEMİ:

Verginin
tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden
vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden
idari muameledir.

Bu
kapsamda bandrol ücretinin nispeti ile matrahına ilişkin hükümlerin bilinmesi
gerekmektedir.

Bu
hükümler 3093 sayılı kanunun 4/a maddesinde olup kanun metni aynen aşağıdaki
gibidir.

Madde
4 – a) Aşağıdaki cihazları imal edenler cihazın satış faturasındaki (özel
tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithal edenler ise Gümrük
Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı
üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere, ilave bir yazılım veya donanım desteği
olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü
görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

1.
Renkli televizyon için  % 8,

2.
Siyah – beyaz televizyon için % 8,

3.
(Değişik: 15/6/1987-3383/2 md.) Radyo, portatif radyo-teyp,radyo-pikap   % 8,

4.
Video için % 12,

5.
Birleşik cihazlar için :

a.
Video – televizyon-radyo         ˥

Video
– televizyon }                     % 12, 

Radyo
– televizyon           ˩

b.
(Değişik : 15/6/1987 – 3383/2 md.) Müzik seti ve benzerler      % 10

6.
(Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Cep telefonları için       % 6,

7.
(Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için    % 2,

8.
(Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların
ayrı ayrı tevsik edilememesi hâlinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki
(özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük
giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı
üzerinden;

a.
Kara taşıtları için          % 0,4,

b.
Diğer taşıtlar için          % 0,01,

9.
(Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak
üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya
kutuları dâhil) için    % 10,

10.
(Ek: 15/6/1987-3383/3 md.; Değişik: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Yukarıda sayılan
cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü
cihazlar için      % 10, (1)

Tutarında
ücret tahsil ederler ve 5 inci maddeye göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna
öderler

            TRT
DE BANDROL ALIMI VE TARRHİYATINA İLİŞKİN İŞLEM SÜRECİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 1. Firmalar
  bandrol almak için TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi başkanlığına bir dilekçe
  ile müracaat etmektedirler
 2. Bu
  dilekçede cihaz türü bazında talep ettikleri bandrol sayılarını belirtirler.
 3. Yukarda
  yer verdiğimiz 3093 sayılı kanun 4. Maddesinde görüldüğü üzere; cihaz türü
  bazında farklı bandrol NİSPETİ uygulanmakta olduğu için bandrol ücreti
  miktarlarını bu esaslara göre bir tablo bazında hesaplamaktadırlar.
 4. İthal
  cihazlar açısından bandrol ücretinin matrahı GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNNAMESİNDEKİ (GÇB)
   ÖTV HARİÇ KDV MATRAHI olarak belirlendiği
  için ithalatçılar bandrol talep dilekçelerine GÇB leri eklemek zorundadırlar.
 5. İmalatçılar
  açısından ise matrah satış faturasına bağlanmış olduğu için firmalar bandrol
  talep dilekçelerindeki taleplerinde beyan ettikleri matrahlar en son vermiş
  oldukları bandrol ücret bildirim beyannameleriyle uyumlu olması ve bariz fark
  olmaması gerekmektedir.
 6. Bandrol
  taleplerinde ilgili dosya memuru imalatçıların taleplerindeki matrahları iki
  türlü kontrol etmektedir.

Birincisi
en son verilmiş olan bandrol bildirim beyannamesindeki cihaz türü bazındaki
fatura veya bandrol ücreti tutarı ile mukayese etmektedir.

İkincisi
ise talep edilen ürünle ilgili en yakın tarihli faturalarla kontrol etmekte
olup buradan hareketle HASILAT MÜDÜRLÜĞÜNCE firmaya bandrol verilmesi için olur
hazırlanmaktadır.

 • Bu
  olurun ekinde talep dilekçesi ve GÇB ler ile son beyanname verileri bandrol
  ücreti TARHINA ilişkin hesaplamaları tevsik edici  belge olarak konulmaktadır.
 • Bandrol
  alım talepleri ile ilgili Hasılat Müdürlüğünce hazırlanan ve Muhasebe ve
  Finansman Dairesi Başkanlığınca onaylanan ve cihaz türü bazında talep edilen
  bandrol sayılarını ve hesaplamaları içeren OLUR bir nevi vergi kanunlarındaki
  TARH işlemi yerine geçmektedir.

4- TEBLİĞ:

Tebliğ,
vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar
tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

Tebliğ
kelimesi “bildirme, duyurma” anlamına gelmektedir.

Vergi
tebliği, vergi mükellefi ‘ne vergi tarhı sonrası verginin bildirilmesidir.

TRT
BANDROL ÜCRETLERİ 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu
kanun genel bir kanun olup, kendi özel kanunlarında vergi ve parafiskal
gelirler konusunda özel düzenlemelerin bulunmadığı hallerde 7201 sayılı
TEBLİGAT KANUNU hükümleri geçerli olacaklardır.

Buradan
hareketle 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda tebligata ilişkin özel düzenleme
bulunmadığı için bandrol ve enerji payı alacakları 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNA
göre yapılmak durumundadır

TRT BANDROL
ÜCRETLERİ 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

7201
sayılı kanun 1. maddesine göre tebligat memur vasıtasıyla veya PTT kanalıyla
yapılır.

Madde
hükmü yanen aşağıdaki gibidir.

 “ Kazai merciler, genel ve katma bütçeli
daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından
yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf
Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır
.”

Şeklindedir.

5- TAHAKKUK:

Verginin
tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya
gelmesidir.

Vergini
kesinleşmesi anlamında da kullanılmaktadır.

Bandrol
ücretlerinde kesinleşme tarh işleminin tebliğinden sonra  mükellefe 3093 sayılı kanunda belirlenmiş olan
sürenin dolmasıyla olacaktır.

3093
sayılı kanunda bandrol kanununda süreler konusundaki düzenlemeler aşağıdaki
gibidir.

Tahsilat:

            Madde 5 – a) (Değişik :
15/6/1987-3383/4 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve
ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine
göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye
Radyo – Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre
içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her geçen gün için
yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek
faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.

b)
(Değişik : 10/9/2014 – 6552/105 md.) Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında
kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri
ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık
tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine,
teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.

f)
(Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Kurum, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken
bandrol ücreti ve enerji payı ile ilgili olarak firmalar ile ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilir, ilgililere bandrole
tabi cihazların kullanımına veya satışına izin verilmeden veya gümrük
işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak Kurumdan alınacak olan
belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilir, bu yükümlülüklere uymayanlar ile
istenilen bilgileri vermeyenler hakkında Genel Müdürlük tarafından 5.000 Türk
lirasına kadar idari para cezası verilir. Verilen idari para cezaları tebliğ
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir ve Kurum bütçesine gelir
kaydedilir. Bu cezalar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu hükümleri uygulanır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları
hakkında 6183 sayılı Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari
para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden
itibaren, bir ay içinde
yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

Ceza
hükmü:

Madde
6 – (Değişik: 23/1/2008-5728/439 md.)

Bu
Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz
satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya
etiketsiz satılan veya satışa arzedilen her cihaz için hesaplanan bandrol
ücretinin iki katı tutarında idarî para cezası verilir. (Mülga ikinci cümle:
18/6/2017-7033/28 md.) (…) (Ek cümleler: 16/6/2009-5904/37 md.) Tahakkuku
müteakip tebliğ edilen para cezalarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre
kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren,
bir ay içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

Madde metinlerinden
görüleceği üzere;

 1. Bilgi
  vermeyenlere kesilecek olan idari para cezalarında 1 ay itiraz süresi
  bulunmaktadır. Bu süre aynı zamanda ödeme süresidir. Yani cezanın kesinleşmesi
  bu sürenin hitamıyla mümkündür.
 2. Bandrolsüz
  cihaz satanlar adına kesilecek olan idari para cezalarında da 1 ay itiraz
  süresi bulunmaktadır. Bu süre aynı zamanda ödeme süresidir. Yani cezanın
  kesinleşmesi bu sürenin hitamıyla mümkündür.
 3. Bandrol
  ana para alacağı ile ilgili sadece beyan ve beyannameye dayalı ödeme süresi
  vardır. Bandrole tabi cihazların satışını müteakip 3. Ayın onuna kadar
  beyanname verilecek ve bu süre içerinde de ödeme yapılacaktır.
 4. Bandrol
  ana para alacağı ile ilgili kanunda gösterilen beyan ve ödeme sürelerinden
  sonra TRT Mali Denetçileri veya Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerince yapılan
  BANDROL İNCELEMELERİ Ssonucu düzenlenecek olan raporlardan hareketle TRT
  tarafından sonradan RE SEN yapılacak olan TARH işlemleri ile ilgili 3093 sayılı
  kanunda özel bir ÖDEME SÜRESİ YOKTUR. Oysa Vergi Usul Kanununda vergi
  alacakları için kanuni beyan ve ödeme sürelerinden sonra yapılacak tarhiyatlar için
  112. Madde ÖZEL ÖDEME SÜRESİ düzenlemeleri yapılmıştır.
 5. Bu
  3093 sayılı kanun açısından önemli bir eksiklik olmakla birlikte KANIMCA
  kanunda atıf yapılan 6183 sayılı kanun ile ilişki kurmak mümkün olabilecektir. 6183
  sayılı kanunun 37. maddesinde ödeme zamanı düzenlenmiştir.

Ödeme
zamanı ve önce ödeme:

Madde
37 – Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir.

Hususi
kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince
belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir.

Bu
ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür.

Amme
borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir

 • Sonradan yapılacak olan tarh yazılarında
  6183 sayılı kanunun 37 maddesindeki ödeme süresi süre olarak yazılabilecektir.
 • Bununla
  birlikte kanuni sürelerden sonra sonradan yapılacak olan tarhiyatlar için dava
  açma merci ve süresine ilişkinde 6183 sayılı kanunda düzenleme yapılmamıştır.
  Bu durumda da 2577 sayılı idari yargılama Usulü Kanunundaki 60 günlük dava açma
  süresi söz konusu olacaktır.

Ancak
6183 sayılı kanundaki 1AY olan ödeme süresi ile 2577 sayılı kanundaki 60 günlük
DAVA AÇMA süresi alacağın kesinleşmesindeki süre açısından yeni bir ÇELİŞKİ
ortaya çıkarmaktadır.

KANIMCA
kesinleşme 60 günlük itiraz süresinin sonunda gerçekleşecektir.

6- TAHSİL:

Verginin
tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir. Bandrol ve enerji payı gelirinin
3093 sayılı kanun hükümleri gereği vadesi içerisinde ödenmesidir.

Bandrol
Ücretinde Vade 3093 sayılı 5.maddenin a ve b fıkralarında düzenlenmiştir. Buna
göre;

-Bu
Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay
içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri
ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle
yükümlüdürler.


Gümrük idareleri, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre yurda giren
cihazlardan alınacak ücretlerin tahsilatını yaparak, aylık tahsilat toplamını
en geç takip eden ayın onbeşinci gününe kadar Türkiye Radyo- Televizyon
Kurumuna intikal ettirir.

Kanuni
süreler içerisinde ödenmeyen BANDROL ALACAKLARININ CEBRİ TAKİP VE TAHSİL
işlemleri 6183 sayılı kanuna öge yapılmakta olup, bu kanundaki usullerden birinin
uygulanması suretiyle bandrol ücreti ve cezalarının tahsili mümkün
olabilecektir.

7201 sayılı tebligat kanunu ile 6183
sayılı kanundaki cebri tahsil usulleri ayrı ayrı makalelerimizin konusu
olacaktır.

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×