Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL ÜCRETİ GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME SÜRECİ (TARH,TEBLİĞ, TAHAKKUK, TAHSİLAT)/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi(27.07.2019)

TRT BANDROL ÜCRETİ GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME SÜRECİ (TARH,TEBLİĞ, TAHAKKUK, TAHSİLAT)/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi(27.07.2019)

BANDROL ÜCRETİ GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME AŞAMALARI

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT bandrol ücretinin TARH, TEBLİĞ, TAHAKKUK VE TASİL süreçleri ile vergi hukukundaki vergilendirme aşamaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla iş bu makale hazırlanmıştır.

Kamu idarelerinin vergi ve vergi benzeri gelirlerin TAHSİLATI esasında birbirini izleyen birden fazla işlemin yapılması ile gerçekleşen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere TRT BANDROL GELİRLERİ kamu gelirleri sınıflandırmasında vergi benzeri bir gelir olarak tanımlanmakta olup vergilendirme ve vergi usul hukukunda iş ve işlemler ve süreçler BANDROL GELİRLERİ içinde uygulanmak zorundadır.

Vergiyi doğuran olayla başlayan vergilendirme süreci verginin tahsili ile sona erer.

Vergilendirmenin bir zaman dilimi içinde yer alan işlemler dizisi şeklinde düzenlenmesi, VERGİLENDİRME SÜRECİ olarak nitelendirilir.

Vergilendirme süreci birbirini takip eden bir dizi işlemi içinde barındırır. Bir önceki işlem bir sonraki işlemin sebebini oluşturur.

Vergilendirme süreci de başlangıçtan sona erene kadar birbirini izleyen ve bir dizi oluşturan aşamalardan oluşan bir takım alt düzeydeki işlemlere ayrılan bir süreçtir.

 Bu nedenle verginin alınması birden fazla işlemin değişik zaman ve aşamalarda yapılmasıyla gerçekleşir. Vergilendirmede arka arkaya gelen işlemlerin ortak amacı asıl (temel) işlem olan TAHSİLATI sağlayıp vergiyi almaktır.

Vergi hukukunda ilgili vergi kanunun VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN vukuu ile başlayan bu süreç VERGİLENDİRME AŞAMALARI olarak bilinmektedir.

IVERGİLEME AŞAMALARI

Vergilendirme aşamaları temelde bir birini izleyen 4 aşamadan oluşmaktadır.

Bu aşamalar aşağıdaki gibidir.

1- TARH

2-TEBLİĞ

3-TAHAKKUK

4-TAHSİLAT

Vergi Kanunlarına yönelik usul ve esaslarının belirlendiği 213 sayılı Vergi Usul Kanununda (VUK)  TARH işlemi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

1- TARH İŞLEMİ:

Madde 20 – Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari muameledir.

TARH işlemleri esas itibariyle BEYANA DAYALI olarak yapılmaktadır.

Bunun yolu da mükelleflerin gelirlerini kanunlarda gösterilen zamanlarda şekli idarece belirlenmiş olan bir BEYANNAME ile idareye beyan etmesi esasına dayanmaktadır.

Beyan esası bir çok verginin en temel vergilendirme usulü olup normal mutat olan ilk yol budur.

Bununla birlikte detayları VUK’da düzenlenmiş olduğu üzere; vergi mükelleflerince vergi kaçırma amacıyla beyandan imtina edilmesi veya beyan edilen matrahlardaki oynamaların idarece inceleme veya sair yollarla tespiti halinde idarece RE SEN ve İKMALEN vergi tarhiyatları da yapılabilmektedir.

Bunların dışında İDARECE TARH denen bir sistem daha bulunmaktadır. İdarece vergi tarhı, Verginin idarece tarhı, ikmalen ve resen tarhiyat kapsamına girmeyen hallerde ve zamanında normal şekilde tarh edilemeyen vergilerin emlak vergilerinde olduğu gibi idarece belirli matrahlar üzerinden tarh edilmesidir.

2- VERGİNİN TEBLİĞİ:

Vergi tebliği vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden durumun yetkili makamlar tarafından vergi mükellefine yazı ile bildirilmesidir.

Tebliğ kelimesi “bildirme, duyurma” anlamına gelmektedir.

Vergi tebliği, vergi mükellefi ‘ne vergi tarhı sonrası verginin bildirilmesidir.

VUK 21. Madde aynen aşağıdaki gibidir.

Tebliğ:

Madde 21 – Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

Vergi kanunlarına ilişkin tebliğ usulleri 213 sayılı vergi usul kanunun 93 ila 109 maddelerinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

Bu detaylar konumuz olmamakla birlikte TEBLİGAT HUKUKU konusunda 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNU da bulunmaktadır.

Bu kanun genel bir kanun olup, kendi özel kanunlarında vergi ve parafiskal gelirler konusunda özel düzenlemelerin bulunmadığı hallerde 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNU hükümleri geçerli olacaklardır.

Buradan hareketle 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda tebligata ilişkin özel düzenleme bulunmadığı için bandrol ve enerji payı alacakları 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNA göre yapılmak durumundadır.

3- VERGİNİN TAHAKKUKU:

Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir. Kısaca vergi borcunun kesinleşmesidir.

Kesinleşme için kanunlardaki ödeme ve itiraz süreleri içerisinde vergi alacağına mükelleflerce itiraz edilmemesi gerekmektedir.

VUK 22. Madde de konuya ilişkin düzenleme  aşağıdaki gibidir.

Tahakkuk:

Madde 22 – Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

Verginin kesinleşmesi için, tahakkuk aşamasında mükelleflerin bu vergi borcuna itiraz etmemeleri, vergiyi kabul etmeleri lazımdır.

2577 sayılı idari yargılama usulü hakkındaki kanunda vergi alacaklarına itiraz süreleri 30 gün olarak belirlenmiş olup ilk derece mahkemelerinde vergi davası açılması halinde tahsilat işlemi mahkeme kararına kadar otomatik olarak durmaktadır.

Ancak bu durum aşağıda detayları açıklanacağı üzere TRT bandrol alacakları için söz konusu değildir.

Bandrol alacakları için davanın açılması yürütmeyi durdurmaz bunun için mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı vermesi gerekmektedir.

4- VERGİNİN TAHSİLİ:

Kanuna uygun surette vergi borcunun ödenmesidir. Tahsil ile mükellefin vergi borcu sona ermekte; vergi alacaklısı ile vergi borçlusu arasındaki ilişki söz konusu borç itibariyle bitirilmektedir

Vergi kanunlarında mevcut olan vergiyi doğuran olayın vukuundan sonraki süreçlerin gerçekleşmesinden sonra kesinleşen verginin kanunlarda gösterilen süreler dahilinde mükellefler tarafından ödenmesi işlemidir.

Pul veya bandrol yapıştırılarak veya kıymetli kağıt kullanmak yoluyla ve hukuki muamelelerin belirli bir sicile tescili anında gerçekleştirilen tahsil yöntemleri de vardır.

Vergi Usul Kanundaki tanımı aşağıdaki şekildedir.

Tahsil:

Madde 23 – Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir.

Bu ödemeler iki şekilde oluşmaktadır.

a- Mükellefler tarafından kanunda gösterilen süreler dahilinde vergi ve parafiskal gelirlerin ilgili idareye ödenmesi işlemi

b- Kanuni sürelerde ödenmeyen kamu gelirlerinin cebri takip ve işlemlerinin yapıldığı süreçlerdir.

Bu ikinci süreç için ülkemizde biri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu diğeri ise 2004 sayıl İcra ve İflas Kanunu hükümler, uygulanabilmektedir.

6183 sayılı kanunun uygulanması açısından idarelerinin gelir kanunlarında özel düzenleme bulunması veya 6183 sayılı kanunda sayılan kurum7gelir unsurlarından oluşması yeterlidir.

Bu manada özel düzelme bulunmayan kurum alacaklarının cebri takip /tahsil işlemleri ise 2004 sayılı kanuna göre gerçekleşmektedir.

II– TRT BANDROL GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME AŞAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER VE UYGULAMA ESASLARI:

3093 sayılı TRT Gelirleri Kanuna göre tahsil edilmekte olan TRT bandrol gelirlerindeki TARH, TAHAKKUK, TEBLİĞ VE TAHSİLAT işlemleri ve VERGİYİ DOĞURAN OLAY, BANDROL ÜCRETİNİN MATRAHI VE BEYANNAMEYE yönelik bilgiler aşağıdaki gibidir.

1- VERGİYİ DOĞURAN OLAY:

Önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere 3093 sayılı kanunda bandrol ücret geliri için vergiyi doğuran olay bandrole tabi cihazın satışıdır.

Bununla birlikte 2014 yılında yapılan değişiklik ile bandrole tabi cihazların ithalatçıları açısından bandrol alım mecburiyeti gümrüklerden serbest dolaşıma giriş anı olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla ilk bakışta ithalatçılar ve imalatçılar açısından iki farklı düzenleme yapılmıştır.

Keza ticari ithalat maksadı dışında bandrole tabi cihaz ithal edenler için yolcu beraberinde gümrüklerden giriş anında yada posta gümrüklerinde bandrol alma mecburiyetleri bulunmaktadır.

3093 sayılı kanundaki ilgili hükümler aşağıdaki gibidir.

Cihazların imalat ve ithalatı:(3)

            Madde 3 – (Değişik birinci fıkra: 10/9/2014-6552/104 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.

2- MATRAH:

Matrah verginin üzerinden alındığı şeydir.

3093 sayılı kanunun da bandrol ücretinin matrahına ilişkin hükümler 4.maddenin a fıkrasında bulunmaktadır. 5904 sayılı kanun ile 03.07.2009 tarihinde yapılan değişiklik sonucu bandrol ücretinin matrahı;

– İmalatçılar için satış faturasındaki ÖTV Hariç KDV Matrahı,

– İthalatçılar için ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki ÖTV Hariç KDV Matrahı,

Matrah olarak belirlenmiştir. 

Kanun ile yapılan değişiklikten önce ise ithalatçılar için fabrika çıkış fiyatı, imalatçılar için ithal maliyeti matrah olarak belirlenmişti.

3093 Sayılı kanundaki ilgili madde aynen aşağıdaki gibidir.

Madde 4 – a) Aşağıdaki cihazları imal edenler cihazın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithal edenler ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

3- BANDROL ÜCRETİNDE TARH İŞLEMİ:

Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

Bu kapsamda bandrol ücretinin nispeti ile matrahına ilişkin hükümlerin bilinmesi gerekmektedir.

Bu hükümler 3093 sayılı kanunun 4/a maddesinde olup kanun metni aynen aşağıdaki gibidir.

Madde 4 – a) Aşağıdaki cihazları imal edenler cihazın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithal edenler ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

1. Renkli televizyon için  % 8,

2. Siyah – beyaz televizyon için % 8,

3. (Değişik: 15/6/1987-3383/2 md.) Radyo, portatif radyo-teyp,radyo-pikap   % 8,

4. Video için % 12,

5. Birleşik cihazlar için :

a. Video – televizyon-radyo         ˥

Video – televizyon }                     % 12, 

Radyo – televizyon           ˩

b. (Değişik : 15/6/1987 – 3383/2 md.) Müzik seti ve benzerler      % 10

6. (Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Cep telefonları için       % 6,

7. (Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için    % 2,

8. (Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi hâlinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden;

a. Kara taşıtları için          % 0,4,

b. Diğer taşıtlar için          % 0,01,

9. (Ek: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dâhil) için    % 10,

10. (Ek: 15/6/1987-3383/3 md.; Değişik: 18/6/2017-7033/27 md.) (1) Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için      % 10, (1)

Tutarında ücret tahsil ederler ve 5 inci maddeye göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna öderler

            TRT DE BANDROL ALIMI VE TARRHİYATINA İLİŞKİN İŞLEM SÜRECİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 1. Firmalar bandrol almak için TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi başkanlığına bir dilekçe ile müracaat etmektedirler
 2. Bu dilekçede cihaz türü bazında talep ettikleri bandrol sayılarını belirtirler.
 3. Yukarda yer verdiğimiz 3093 sayılı kanun 4. Maddesinde görüldüğü üzere; cihaz türü bazında farklı bandrol NİSPETİ uygulanmakta olduğu için bandrol ücreti miktarlarını bu esaslara göre bir tablo bazında hesaplamaktadırlar.
 4. İthal cihazlar açısından bandrol ücretinin matrahı GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNNAMESİNDEKİ (GÇB)  ÖTV HARİÇ KDV MATRAHI olarak belirlendiği için ithalatçılar bandrol talep dilekçelerine GÇB leri eklemek zorundadırlar.
 5. İmalatçılar açısından ise matrah satış faturasına bağlanmış olduğu için firmalar bandrol talep dilekçelerindeki taleplerinde beyan ettikleri matrahlar en son vermiş oldukları bandrol ücret bildirim beyannameleriyle uyumlu olması ve bariz fark olmaması gerekmektedir.
 6. Bandrol taleplerinde ilgili dosya memuru imalatçıların taleplerindeki matrahları iki türlü kontrol etmektedir.

Birincisi en son verilmiş olan bandrol bildirim beyannamesindeki cihaz türü bazındaki fatura veya bandrol ücreti tutarı ile mukayese etmektedir.

İkincisi ise talep edilen ürünle ilgili en yakın tarihli faturalarla kontrol etmekte olup buradan hareketle HASILAT MÜDÜRLÜĞÜNCE firmaya bandrol verilmesi için olur hazırlanmaktadır.

 • Bu olurun ekinde talep dilekçesi ve GÇB ler ile son beyanname verileri bandrol ücreti TARHINA ilişkin hesaplamaları tevsik edici  belge olarak konulmaktadır.
 • Bandrol alım talepleri ile ilgili Hasılat Müdürlüğünce hazırlanan ve Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca onaylanan ve cihaz türü bazında talep edilen bandrol sayılarını ve hesaplamaları içeren OLUR bir nevi vergi kanunlarındaki TARH işlemi yerine geçmektedir.

4- TEBLİĞ:

Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

Tebliğ kelimesi “bildirme, duyurma” anlamına gelmektedir.

Vergi tebliği, vergi mükellefi ‘ne vergi tarhı sonrası verginin bildirilmesidir.

TRT BANDROL ÜCRETLERİ 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu kanun genel bir kanun olup, kendi özel kanunlarında vergi ve parafiskal gelirler konusunda özel düzenlemelerin bulunmadığı hallerde 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNU hükümleri geçerli olacaklardır.

Buradan hareketle 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda tebligata ilişkin özel düzenleme bulunmadığı için bandrol ve enerji payı alacakları 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNA göre yapılmak durumundadır

TRT BANDROL ÜCRETLERİ 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

7201 sayılı kanun 1. maddesine göre tebligat memur vasıtasıyla veya PTT kanalıyla yapılır.

Madde hükmü yanen aşağıdaki gibidir.

 “ Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.”

Şeklindedir.

5- TAHAKKUK:

Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

Vergini kesinleşmesi anlamında da kullanılmaktadır.

Bandrol ücretlerinde kesinleşme tarh işleminin tebliğinden sonra  mükellefe 3093 sayılı kanunda belirlenmiş olan sürenin dolmasıyla olacaktır.

3093 sayılı kanunda bandrol kanununda süreler konusundaki düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

Tahsilat:

            Madde 5 – a) (Değişik : 15/6/1987-3383/4 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.

b) (Değişik : 10/9/2014 – 6552/105 md.) Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine, teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.

f) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Kurum, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payı ile ilgili olarak firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilir, ilgililere bandrole tabi cihazların kullanımına veya satışına izin verilmeden veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak Kurumdan alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilir, bu yükümlülüklere uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler hakkında Genel Müdürlük tarafından 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Verilen idari para cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir ve Kurum bütçesine gelir kaydedilir. Bu cezalar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları hakkında 6183 sayılı Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

Ceza hükmü:

Madde 6 – (Değişik: 23/1/2008-5728/439 md.)

Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arzedilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idarî para cezası verilir. (Mülga ikinci cümle: 18/6/2017-7033/28 md.) (…) (Ek cümleler: 16/6/2009-5904/37 md.) Tahakkuku müteakip tebliğ edilen para cezalarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

Madde metinlerinden görüleceği üzere;

 1. Bilgi vermeyenlere kesilecek olan idari para cezalarında 1 ay itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre aynı zamanda ödeme süresidir. Yani cezanın kesinleşmesi bu sürenin hitamıyla mümkündür.
 2. Bandrolsüz cihaz satanlar adına kesilecek olan idari para cezalarında da 1 ay itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre aynı zamanda ödeme süresidir. Yani cezanın kesinleşmesi bu sürenin hitamıyla mümkündür.
 3. Bandrol ana para alacağı ile ilgili sadece beyan ve beyannameye dayalı ödeme süresi vardır. Bandrole tabi cihazların satışını müteakip 3. Ayın onuna kadar beyanname verilecek ve bu süre içerinde de ödeme yapılacaktır.
 4. Bandrol ana para alacağı ile ilgili kanunda gösterilen beyan ve ödeme sürelerinden sonra TRT Mali Denetçileri veya Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerince yapılan BANDROL İNCELEMELERİ Ssonucu düzenlenecek olan raporlardan hareketle TRT tarafından sonradan RE SEN yapılacak olan TARH işlemleri ile ilgili 3093 sayılı kanunda özel bir ÖDEME SÜRESİ YOKTUR. Oysa Vergi Usul Kanununda vergi alacakları için kanuni beyan ve ödeme sürelerinden sonra yapılacak tarhiyatlar için 112. Madde ÖZEL ÖDEME SÜRESİ düzenlemeleri yapılmıştır.
 5. Bu 3093 sayılı kanun açısından önemli bir eksiklik olmakla birlikte KANIMCA kanunda atıf yapılan 6183 sayılı kanun ile ilişki kurmak mümkün olabilecektir. 6183 sayılı kanunun 37. maddesinde ödeme zamanı düzenlenmiştir.

Ödeme zamanı ve önce ödeme:

Madde 37 – Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir.

Hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir.

Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür.

Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir

 • Sonradan yapılacak olan tarh yazılarında 6183 sayılı kanunun 37 maddesindeki ödeme süresi süre olarak yazılabilecektir.
 • Bununla birlikte kanuni sürelerden sonra sonradan yapılacak olan tarhiyatlar için dava açma merci ve süresine ilişkinde 6183 sayılı kanunda düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda da 2577 sayılı idari yargılama Usulü Kanunundaki 60 günlük dava açma süresi söz konusu olacaktır.

Ancak 6183 sayılı kanundaki 1AY olan ödeme süresi ile 2577 sayılı kanundaki 60 günlük DAVA AÇMA süresi alacağın kesinleşmesindeki süre açısından yeni bir ÇELİŞKİ ortaya çıkarmaktadır.

KANIMCA kesinleşme 60 günlük itiraz süresinin sonunda gerçekleşecektir.

6- TAHSİL:

Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir. Bandrol ve enerji payı gelirinin 3093 sayılı kanun hükümleri gereği vadesi içerisinde ödenmesidir.

Bandrol Ücretinde Vade 3093 sayılı 5.maddenin a ve b fıkralarında düzenlenmiştir. Buna göre;

-Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler.

– Gümrük idareleri, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre yurda giren cihazlardan alınacak ücretlerin tahsilatını yaparak, aylık tahsilat toplamını en geç takip eden ayın onbeşinci gününe kadar Türkiye Radyo- Televizyon Kurumuna intikal ettirir.

Kanuni süreler içerisinde ödenmeyen BANDROL ALACAKLARININ CEBRİ TAKİP VE TAHSİL işlemleri 6183 sayılı kanuna öge yapılmakta olup, bu kanundaki usullerden birinin uygulanması suretiyle bandrol ücreti ve cezalarının tahsili mümkün olabilecektir.

7201 sayılı tebligat kanunu ile 6183 sayılı kanundaki cebri tahsil usulleri ayrı ayrı makalelerimizin konusu olacaktır.

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

Hakkında admin

Check Also

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI / Abdullah ÇAVUŞ-SMMM

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI Abdullah ÇAVUŞ/SMMM Son Oda Meclisi toplantısında Yeşil Pasaport …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×