Anasayfa / Manşet / ÖDENEN TRT BANDROL ÜCRETLERİ ÖTV ve KDV MATRAHINA DAHİL EDİLECEKMİDİR?/Abdullah ÇAVUŞ/ E.Vergi Müfettişi

ÖDENEN TRT BANDROL ÜCRETLERİ ÖTV ve KDV MATRAHINA DAHİL EDİLECEKMİDİR?/Abdullah ÇAVUŞ/ E.Vergi Müfettişi

ÖDENEN TRT BANDROL ÜCRETLERİ  ÖTV VE KDV MATRAHINA DAHİL EDİLECEKMİDİR?/Abdullah ÇAVUŞ/ E.Vergi Müfettişi Abdullah ÇAVUŞ/ E.Vergi Müfettişi 3093 sayılı TRT gelirleri kanunu uyarınca kanunda sayılı cihazlar için kanunda gösterilen matrah ve nispetler dahilinde TRT’ye bandrol ücreti ödenmesi gerekmektedir. TRT bandrol ücretine ilişkin matrah ve bandrole tabi çeşitli cihazlara ilişkin bandrol ücreti oranları kanunun 4/a maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre TRT bandrol ücretinin matrahı ithalatçılar için Gümrük Giriş Beyannamesindeki “ÖTV HARİÇ KDV MATRAHI” imalatçılar için ise satış faturalarındaki” ÖTV HARİÇ KDV MATRAHI” olarak belirlenmiştir. Kanunun 5904 sayılı kanun ile 2008 yılında değişmesinden önceki halinde ise İthalatçılar için bandrol ücretinin matrahı “İTHAL MALİYETİ” olarak belirlenmiş olup imalatçılar için ise “FABRİKA ÇIKIŞ FİYATI” olarak belirleme bulunmaktaydı. Kamusal bir yükümlülük olması amacıyla kamu gelirleri sınıflandırmasında parafiskal gelir olarak adlandırılan TRT’ye ödenecek olan Bandrol Ücretleri üzerinde ÖTV ve KDV alınıp alınmayacağı tartışma konusu olmuştur. 1- İMALATÇI MÜKELEFLERDE UYGULAMA Özel tüketim Vergisi kanununa ekli listelerdeki ürünleri imal edenler bu ürünler için ÖTV  ödemek zorundadırlar. Keza KDV kanunu gereğince hesaplanan ÖTV ler de KDV hesaplanan matrahına dahil olması gerekmektedir. 3093 sayılı kanunun 4/a bendinde sayılı cihazalardan taşıtlar (II) Sayılı listede diğerleri ise (IV) sayılı listede yer almakta olup ÖTV ye tabidirler. Keza KDV kanunun aşağıda zikredilecek olan 24/b maddesi hükmü uyarınca vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olması zorunludur. Bununla birlikte gerek imalatçı ve gerekse ithalatçı bandrol mükellefleri TRT’ye ödenen bandrol ücretleri üzerinden ayrıca ÖTV VE KDV alınıp alınmayacağı konusunda tereddüte düşmüşlerdir. Her ne kadar 5904 sayılı kanunla bandrol ücreti matrahına kısmen açıklık gelmiş olsa da bu değişikliklerden sonra tereddütler devam etmiştir. a- 60 NOLU KDV SİRKÜSÜ Bu konu Gelir İdaresi Başkanlığına kadar intikal etmiş olup sorunun çözümü ile ilgili 08.08.2012 tarihli 60 nolu  KDV sirküsünün (4.4) bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 4.4. 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4 üncü Maddesi Uyarınca Bandrol Ücreti Alınan Cihazlarda KDV Matrahı: Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11/2 nci maddesine göre verginin matrahı, (IV) sayılı listedeki malların teslimi ve ithalinde hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan meydana gelmektedir. KDV Kanununun 24/b maddesi hükmü uyarınca vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olması zorunludur. B-2004/16 NOLU KDV SİRKÜSÜ 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan cihazları imal ve ithal edenlerden fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olarak alınan bandrol ücreti özel tüketim vergisi matrahına dahil edilerek özel tüketim vergisi hesaplanacaktır. KDV ise bandrol ücreti ve özel tüketim vergisi dahil bedel üzerinden hesaplanacaktır “Katma Değer Vergisi Kanununun teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın düzenlendiği 20. maddesinin 1. fıkrasına göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup; bedel deyimi aynı maddenin 2. fıkrasında malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veya bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak tanımlanmaktadır. Kanunun 24/b maddesi hükmü uyarınca vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olması zorunludur. Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11/2 maddesine göre verginin matrahı, (IV) sayılı listedeki malların teslimi ve ithalinde hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan meydana gelmektedir. Buna göre (IV) sayılı listede sayılan ve bandrol ücretine tabi bulunan malların katma değer vergisi matrahına bandrol ücreti dahil olduğundan, bu ücretin özel tüketim vergisi matrahına da dahil edilmesi yasal zorunluluktur.” Şeklinde detay açıklama yapılmıştır. 2- İTHALATÇI MÜKELLEFLERDE UYGULAMA: İmalatçı bandrol mükelleflerinin yanında ithalatçı bandrol mükelleflerinde de hesaplanan BANDROL ÜCRETLERİNİN ÖTV matrahına dahil olup olmadığı ve hesaplamaların ne şekilde yapılması gerekeceği yönünde tereddütler yaşanmış olup gümrükler tarafından çıkarılan 2015/13 sayılı genelge ile konuya açıklık getirilmiştir. İlgili genelge aynen aşağıdaki gibidir. “3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 6552 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bandrol ücretlerinin, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı, (g) bendinde de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandrollerin teminat mektubu karşılığı verileceği belirtilmektedir. 3093 sayılı Kanunda ithal eşyası için bandrol matrahı, gümrük beyannamesindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV ) hariç, Katma Değer Vergisi (KDV) matrahı olarak ifade olunmaktadır. Bununla birlikte, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bandrol matrahının tespitinde ve bandrol bedelinin ÖTV ve KDV matrahına dahil edilmesinde tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu bandrol bedellerinin, ÖTV ve KDV matrahına dahil edilmesinde aşağıdaki usul izlenecektir. Bandrole tabi eşyanın beyan edildiği serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil anındaki, bandrol bedelinin dahil olmadığı, ÖTV hariç KDV matrahı üzerinden bandrol ücreti hesaplanacak, bulunan bandrol ücreti önce ÖTV matrahına dahil edilecek sonra ÖTV tutarı ile birlikte KDV matrahına eklenecektir.” Sonuç olarak 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4. maddesinde sayılan cihazları imal ve ithal edenlerden TARAFINDAN ÖTV HARİÇ KDV MATRAHLARI  ÜZERİNDEN defaya mahsus olarak alınan bandrol ücretlerinin  özel tüketim vergisi matrahına dahil edilerek özel tüketim vergisi hesaplanacaktır. Katma değer vergisinin ise bandrol ücreti ve özel tüketim vergisi dahil bedel üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bununla birlikte gerek vergi müfettişleri ve gerekse TRT Mali Denetçileri tarafından yapılacak olan bandrol incelemelerinde olası bandrol kayıp ve kaçaklarının yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ÖTV ve KDV yide ilgilendirdiği açık olduğundan bu incelemeler hakkında gelir idaresine ve gümrüklere bilgi verilmesi faydalı olacaktır.

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×