Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ VE ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR /Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ VE ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR /Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ VE ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR

Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

Daha önceki yazılarımızda 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 5 ve 6 . maddeleri gereği bandrol ücreti ana para alacağı ile bandrolsüz cihaz satanlar adına kesilecek olan idari para cezalarından kanuni sürelerinde ödenmeyenlerin cebri tahsil ve takip işlemlerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre yapılması gerektiğine dair açıklamalarımız olmuştu.

TRT Bandrol alacakları ile ilgili olarak 6183 sayılı kanun gereği cebri tahsil ve takip işlemlerinin başlatılabilmesinin ilk şartı bu kanunun hükümleri gereğince ÖDEME EMRİ düzenlenmesi gerekmektedir.

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına düzenlenen ödeme emri, borçlulara 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.

Ödeme Emri, 6183 sayılı kanunun Amme Alacağının Cebren tahsili başlığını taşıyan ikinci kısmında,55. Maddede düzenlenmiş olup buna göre, Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir ÖDEME EMRİ ile tebliğ olunacağı belirtilmiştir.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

Ödeme emri:

            Madde 55 – Amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

            Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müdde-tinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 114 üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir.

            Belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetin-deki bir “ödeme cetveline” alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağırılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur ve cetvelin asıldığı köy muhtar-lığınca münadi vasıtasıyla ilan olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasıyla tespit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur.

            Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 15 gün içinde bildirmeleri istenir.

            6183 sayılı Kanunun 55 maddesinin 2 numaralı fıkrasında ödeme emirlerinde hangi hususların bulunması gerektiği açıklanmıştır.

I- ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR

Ayrıca, madde metninde yer almamakla birlikte, borçlunun hukukunu koruma açısından ödeme emrinde; ödeme emrine karşı hangi sürede, hangi yargı merciine başvurulabileceği hususlarına da yer verilmesi gerekmektedir.

Buna göre, alacaklı amme idarelerinin, matbu ödeme emirlerinde, Kanunun 55 inci maddesinde yer alan hususlarla birlikte bu hususlara da yer vermeleri gerekmektedir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerin ödeme emrinde yer alması gerekmekte olup sonuçları itibarıyla birbirinden tamamen farklı hukuki durumlar oluşturan, düzenlenen ödeme emrinde çelişkili bilgiler yer alması ödeme emrine dava açılması halinde sakıncalar yaratacağı bilinmelidir.

 1. Mükellefin adı soyadı veya unvanı,
 2. Açık adresi,
 3. Vergi numarası,
 4. Takip numarası,
 5. Dönemi ve taksiti,
 6. Vergi türü,
 7. Vadesi,
 8. Tutarı,
 9. Kesinleşen gecikme zammı,
 10. Borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları,
 11. Nereye ödeneceği,
 12. Müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı,
 13. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı,
 14. Borçlunun 114’üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza,
 15. Ödeme Süresi (7 gün)
 16. Dava açma mercii
 17. Dava açma süresi

Bunların yanında; borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarının, nereye ödeneceğinin, müddetinde ödenmediği taktirde nasıl bir usul takip edileceği hususunda muhatabı bilgilendirici ifadelerin bulunmasının kanun gereği olduğu, bu hususları belirtmenin borçlunun buna karşı ileri sürebileceği savunma sebeplerinden, ödemek ya da kanuni yollara başvurmak gibi alternatiflerden hangisine yöneleceğine karar verebilmesi noktasında belirleyici olacağı, buna ek olarak borçlu tarafından dava açma yoluna gidilmesi halinde yargı mercileri önünde savunma hakkının sağlıklı bir biçimde kullanılabilmesi adına düzenlenen ödeme emrine kanuni dayanağın (takibin hangi kanun hükmü uyarınca yapıldığının) tereddüde yer bırakmayacak şekilde yazılması gerekmektedir.

2- BANDROL ALACAKLARINA İLİŞKİN ÖDEME EMRİ 7201 KANUNA GÖRE YAPILMALIDIR.

Vergi Kanunları ile ilgili olarak yapılacak tebligatların yanında, vergi kanunları ile ilgili cebri takip işlemlerine yönelik tebligatlar 213 sayılı VUK nunda yapılan düzenlemelere uygun olarak yapılmak zorundadır.

TRT Bandrol alacaklarının tarh ve tebliğine ilişkin VUK’nunda bir açık hüküm yoktur.

Keza 3093 sayılı TRT gelirleri kanununda da özel düzenleme yapılmamıştır.

Anılan nedenlerden dolayı tebliği işlemleri genel bir kanun olan 7201 sayılı tebligat kanununa göre yapılmak zorundadır.

Cebren tahsil ve takip işlemleri ödeme emrinin tebliği ile başlayacağı için tebliğ usul ve esaslarına dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ödeme emri, ister gerçek kişi olsun, ister tüzel kişi olsun doğru kişi adına düzenlenmiş olmalıdır.

Uygulamada ödeme emrinin, tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar adına da düzenlediği görülmektedir.

Oysa tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar kanunlarda yer alan özel hükümlerle belirlenmiştir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olmayan, pay sahibi ve yasal temsilci sıfatı bulunmayan şirket müdürü adına, şirket borçlarının tahsili için ödeme emri düzenlenemez.

Tebliğ evrakında esasa etkili bir hata yapılmış ise geçerli bir tebligattan söz edilemez. Dolayısıyla geçerli bir vergi alacağı da doğmaz.

Böyle durumlarda söz konusu belgedeki hata düzeltilerek yeniden tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; 7201 sayılı kanunda detaylı olarak düzenlenmiş olan tebliğ usullerine uyulmadan yapılacak olan tebligatlar usul yönünden mahkemelerde bozulmaktadır.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×