Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ VE ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR /Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ VE ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR /Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ VE ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR

Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

Daha önceki
yazılarımızda 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 5 ve 6 . maddeleri gereği
bandrol ücreti ana para alacağı ile bandrolsüz cihaz satanlar adına kesilecek
olan idari para cezalarından kanuni sürelerinde ödenmeyenlerin cebri tahsil ve
takip işlemlerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre
yapılması gerektiğine dair açıklamalarımız olmuştu.

TRT
Bandrol alacakları ile ilgili olarak 6183 sayılı kanun gereği cebri tahsil ve
takip işlemlerinin başlatılabilmesinin ilk şartı bu kanunun hükümleri gereğince
ÖDEME EMRİ düzenlenmesi gerekmektedir.

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına düzenlenen ödeme emri, borçlulara 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.

Ödeme
Emri, 6183 sayılı kanunun Amme Alacağının Cebren tahsili başlığını taşıyan ikinci
kısmında,55. Maddede düzenlenmiş olup buna göre, Amme alacağını vadesinde
ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde
bulunmaları lüzumu bir ÖDEME EMRİ ile tebliğ olunacağı belirtilmiştir.

Madde
metni aynen aşağıdaki gibidir.

Ödeme emri:

            Madde
55 – Amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri
veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

            Ödeme
emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği,
müdde-tinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren
tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere
hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis
ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 114 üncü maddedeki
vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik
edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir.

            Belediye
hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ
olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde
tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların
isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetin-deki bir “ödeme cetveline”
alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağırılırlar.
Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin
görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur
ve cetvelin asıldığı köy muhtar-lığınca münadi vasıtasıyla ilan olunur. Cetvel
asılırken ve indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasıyla tespit edilir.
Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi
tarihinde başlamış olur.

            Borcunu
vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları
15 gün içinde bildirmeleri istenir.

            6183 sayılı Kanunun 55 maddesinin 2
numaralı fıkrasında ödeme emirlerinde hangi hususların bulunması gerektiği
açıklanmıştır.

I- ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKLİ
ZORUNLU UNSURLAR

Ayrıca,
madde metninde yer almamakla birlikte, borçlunun hukukunu koruma açısından
ödeme emrinde; ödeme emrine karşı hangi sürede, hangi yargı merciine
başvurulabileceği hususlarına da yer verilmesi gerekmektedir.

Buna
göre, alacaklı amme idarelerinin, matbu ödeme emirlerinde, Kanunun 55 inci
maddesinde yer alan hususlarla birlikte bu hususlara da yer vermeleri
gerekmektedir.

Buna
göre aşağıdaki bilgilerin ödeme emrinde yer alması gerekmekte olup sonuçları
itibarıyla birbirinden tamamen farklı hukuki durumlar oluşturan, düzenlenen
ödeme emrinde çelişkili bilgiler yer alması ödeme emrine dava açılması halinde
sakıncalar yaratacağı bilinmelidir.

 1. Mükellefin
  adı soyadı veya unvanı,
 2. Açık
  adresi,
 3. Vergi
  numarası,
 4. Takip
  numarası,
 5. Dönemi
  ve taksiti,
 6. Vergi
  türü,
 7. Vadesi,
 8. Tutarı,
 9. Kesinleşen
  gecikme zammı,
 10. Borcun
  asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları,
 11. Nereye
  ödeneceği,
 12. Müddetinde
  ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve
  borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile
  tazyik olunacağı,
 13. Gerçeğe
  aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı,
 14. Borçlunun
  114’üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde
  hakkında tatbik edilecek olan ceza,
 15. Ödeme
  Süresi (7 gün)
 16. Dava
  açma mercii
 17. Dava
  açma süresi

Bunların
yanında; borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarının, nereye ödeneceğinin,
müddetinde ödenmediği taktirde nasıl bir usul takip edileceği hususunda
muhatabı bilgilendirici ifadelerin bulunmasının kanun gereği olduğu, bu
hususları belirtmenin borçlunun buna karşı ileri sürebileceği savunma
sebeplerinden, ödemek ya da kanuni yollara başvurmak gibi alternatiflerden
hangisine yöneleceğine karar verebilmesi noktasında belirleyici olacağı, buna
ek olarak borçlu tarafından dava açma yoluna gidilmesi halinde yargı mercileri
önünde savunma hakkının sağlıklı bir biçimde kullanılabilmesi adına düzenlenen
ödeme emrine kanuni dayanağın (takibin hangi kanun hükmü uyarınca yapıldığının)
tereddüde yer bırakmayacak şekilde yazılması gerekmektedir.

2- BANDROL ALACAKLARINA İLİŞKİN ÖDEME
EMRİ 7201 KANUNA GÖRE YAPILMALIDIR.

Vergi
Kanunları ile ilgili olarak yapılacak tebligatların yanında, vergi kanunları
ile ilgili cebri takip işlemlerine yönelik tebligatlar 213 sayılı VUK nunda
yapılan düzenlemelere uygun olarak yapılmak zorundadır.

TRT
Bandrol alacaklarının tarh ve tebliğine ilişkin VUK’nunda bir açık hüküm
yoktur.

Keza
3093 sayılı TRT gelirleri kanununda da özel düzenleme yapılmamıştır.

Anılan
nedenlerden dolayı tebliği işlemleri genel bir kanun olan 7201 sayılı tebligat
kanununa göre yapılmak zorundadır.

Cebren
tahsil ve takip işlemleri ödeme emrinin tebliği ile başlayacağı için tebliğ
usul ve esaslarına dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ödeme
emri, ister gerçek kişi olsun, ister tüzel kişi olsun doğru kişi adına
düzenlenmiş olmalıdır.

Uygulamada
ödeme emrinin, tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar adına da düzenlediği
görülmektedir.

Oysa
tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar kanunlarda yer alan özel hükümlerle
belirlenmiştir.

Şirketi
temsil ve ilzama yetkili olmayan, pay sahibi ve yasal temsilci sıfatı
bulunmayan şirket müdürü adına, şirket borçlarının tahsili için ödeme emri
düzenlenemez.

Tebliğ
evrakında esasa etkili bir hata yapılmış ise geçerli bir tebligattan söz
edilemez. Dolayısıyla geçerli bir vergi alacağı da doğmaz.

Böyle durumlarda
söz konusu belgedeki hata düzeltilerek yeniden tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Sonuç
olarak; 7201 sayılı kanunda detaylı olarak düzenlenmiş olan tebliğ usullerine
uyulmadan yapılacak olan tebligatlar usul yönünden mahkemelerde bozulmaktadır.

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×