Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL GELİRLERİNİN CEBRİ TAKİPLERİNDE 6183 SAYILI KANUN UYGULAMASI VE DAYANAĞI/Abdullah ÇAVUŞ-E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL GELİRLERİNİN CEBRİ TAKİPLERİNDE 6183 SAYILI KANUN UYGULAMASI VE DAYANAĞI/Abdullah ÇAVUŞ-E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL GELİRLERİNİN CEBRİ TAKİPLERİNDE 6183 SAYILI KANUN UYGULAMASI VE DAYANAĞI/Abdullah ÇAVUŞ-E. Vergi Müfettişi

Bilindiği üzere TRT 5018
sayılı kanuna ekli “1 nolu cetvelde” sayılan ve kamu kurum ve kuruluşları
arasında değildir.

TRT anayasal bir kurum olup,
devlet bütçesi dışında BANDROL GELİRİ ve ENERJİ PAYI GELİRİ gibi kendi özel
gelirleri olan özerk bütçeli bir kurumdur.

Bilindiği üzere vergi ve vergi
benzeri kamu alacakları için vergilendirme usul ve esasları vardır. Keza
vergilendirme aşamaları diye bilinen Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsil silsilesi
konumuz olan TRT Bandrol alacakları içinde geçerlidir.

Keza vergilendirme de usul ve
esasların yanında ödeme süresi ya da vade diye bilinen süreler bulunmaktadır.

Genel olarak bu ödeme süreleri
vergi ve vergi benzeri gelirlere ilişkin kanunlarda 30 gün veya 1 ay şeklinde
belirlenmiştir.

Bununla birlikte bu kesin bir
süre olmayıp daha kısa ve uzun süreler belirlenmesi de mümkündür.

Vergi kanunlarında
vergilendirme aşamaları, vergilendirme usulleri ve ödeme süreleri belirlenmiş
olup tüm bu süreçlere uygun işlemler yapıldığı halde kanuni ödeme süresinde
tahsil edilemeyen alacak ve cezaların nasıl tahsil edileceğine dair ülkemizde
mevcut olan iki usul kanunundan birisine atıf yapılması gerekmektedir.

Genelde kamu alacakları 6183
sayılı kanuna göre tabi edilmekte iken özel sektör alacaklarından kanuni
sürelerinde ödenmeyenler ise 2004 sayılı icra ve iflas kanununa göre
yapılmaktadır.

Bununla birlikte 6183 sayılı
kanunda sayılan kamu kuruluşları arasında bulunmayan TRT benzeri bazı kurumlarda
bulunmaktadır.

Bunların 6183 sayılı kanunla
ilişkilendirilebilmesi için kendi özel kanunlarında 6183 sayılı kanuna yapılmış
özel bir düzenlemenin bulunması zorunludur.

Aksi takdirde kanuni süresinde
tahsil edemediği gelirlerinin cebri takipleri 2004 sayılı kanuna göre yapılmak
zorundadır.

Bu yazımızda 6183 sayılı
kanunda sayılan kamu kurumları ve yine bu kanunda sayılan kamu alacaklarının neler
olduğu açıklandıktan sonra TRT Bandrol Gelirlerinden kanuni süresinde
ödenmeyenlerin 6183 ile olan ilişkisi konusunda bilgi verilmeye çalışılacaktır.

I-
GİRİŞ

Ülkemizde
kamu ve özel alacakları tahsil ve cebri takibine ilişkin olarak usul ve
esasların düzenlendiği iki önemli kanun bulunmaktadır.

Bunlardan
ilki 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunudur.

Diğeri
ise çalışmamızın konusunu teşkil eden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Kanunudur. 2004 sayılı kanun genel düzenleyici nitelikte bir kanun olup,
özel bir kanun olan 6183 sayılı kanunda sayılmayan diğer kamu alacakları ile
tüm özel alacakların tahsiline ilişkin hükümleri içermektedir.

6183
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 28.7.1953 gün ve 8649
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 1954 gününde yürürlüğe girmiştir.
Bu kanundan önce Tahsili Emval kanunu hükümleri uygulanmaktaydı.

II- 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI

6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununda kanuni sürelerinde ödenmediği
için bu kanuna göre cebri takip işlemleri yapılacak olan kurumlar ve alacakları
tek tek sayılmıştır.

Tadadi
olarak sayılmayan kurumlar ve alacakları için ise kendi özel kanunlarında 6183
sayılı kanuna atfedilen bir hüküm olması halinde ise söz konusu alacakların
cebri takiplerinin de bu kanuna göre yapılacağı yönünde torba bir madde ile düzenleme
yapılmış bulunmaktadır.

1-  6183
Sayılı Kanun Kapsamındaki İdareler:

6183
sayılı kanunun 1. maddesinde kanuna tabi kamu idareleri sayılmıştır. Bunlar;

 1. Devlet
 2. Belediyeler
 3. İl
  Özel İdareleri

Devlet
tüzel kişiliğini oluşturan kamu idareleri, genel bütçeye dahil kamu
idareleridir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Devlet tüzel
kişiliğini oluşturan kamu idarelerini Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde göstermiştir.

İl
özel idarelerine ilişkin hükümler, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda2,
belediyelere ilişkin hükümler ise 5393 sayılı Belediye Kanunu3 ile 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununda düzenlenmiştir.

Kanunun 2.ci maddesinde ise 1.madde de
sayılanlar dışında kalan ancak, alacağın tahsili ile ilgili olarak özel
kanunlarında 6183 sayılı kanuna atıf yapılan her çeşit alacaklar hakkında da
6183 sayılı kanunun hükümlerinin uygulanacağına ilişkin düzenlemeler
yapılmıştır.

2-  Kanun
Kapsamındaki Alacaklar:

 1. Vergi
 2. Resim
 3. Harç
 4. Vergi
  Cezası
 5. Para
  Cezası
 6. Mahkeme
  Masrafları
 7. Gecikme
  Zamları
 8. Gecikme
  Faizleri
 9. Takip
  Masrafları

3- Kanun Kapsamına Girmeyen Alacaklar:

Kanun
kapsamındaki idarelerin aşağıdaki alacakları için 6183 sayılı kanunun
uygulanmamaktadır.

 1. Sözleşmelerden
  Doğan Alacaklar
 2. Haksız
  Fiilden Doğan Alacaklar
 3. Haksız
  İktisaptan Doğan Alacaklar

III- TRT BANDROL ALACAKLARIVE 6183
SAYILI KANUN İLİŞKİSİ

Yukardaki
açıklamalarımızda detaylı olarak yer verdiğimiz üzere TRT 6183 sayılı kanunda
sayılan bir kamu kurumu değildir.

Keza
6183 sayılı kanuna göre takip edilecek olan vergi gelirleri tek tek sayılmış
olup TRT BANDROL GELİRLERİ de bu sayılan gelirler arasında bulunmamaktadır.

Bununla
birlikte 6183 sayılı kanunun torba madde diyebileceğimiz 2. maddesinde Kanunun
2.ci maddesinde ise 1.madde de sayılanlar dışında kalan ancak, alacağın tahsili
ile ilgili olarak özel kanunlarında 6183 sayılı kanuna atıf yapılan her çeşit
alacaklar hakkında da 6183 sayılı kanunun hükümlerinin uygulanacağına ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır.

3093
sayılı TRT gelirleri kanununda kanuni sürelerinde ödenmeyen bandrol alçakları aslı
ile bandrolsüz cihaz satan mükellefler adına kesilecek olan cezaların cebri
takip işlemlerinin 6183 sayılı kanuna göre yapılacağına dair özel düzenlemeler
yapılmıştır.

Bu
düzenlemeler aynen aşağıdaki gibidir.

1-  3093
sayılı kanunda Bandrol Ücreti Ana Para Alacağı İle ilgili 6183 sayılı Kanuna atıf
Yapılan Özel Hükümler:

Tahsilat:

Madde
5 – a) (Değişik : 15/6/1987-3383/4 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen
cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü
maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü
ayın onuna kadar Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna bir beyanname ile
bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her
geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden
tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur
.

2-  3093
sayılı Kanunda İdari Para Cezaları ile İlgili Olarak 6183 sayılı Kanuna Atıf
Yapılan  İlişkin Özle Hükümler:

Ceza
hükmü:

Madde
6 – (Değişik: 23/1/2008-5728/439 md.)

Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arzedilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idarî para cezası verilir. (Mülga ikinci cümle: 18/6/2017-7033/28 md.) (…) (Ek cümleler: 16/6/2009-5904/37 md.) Tahakkuku müteakip tebliğ edilen para cezalarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir

IV- SONUÇ:

TRT bandrol alacaklarından 3093 sayılı
kanunda belirtilen süre içinde ödenmeyenlerin cebri takip işlemleri TRT 6183
sayılı kanunda ismen sayılan kurumlar arasında olmadığı halde, keza bandrol alacakları
da ismen sayılan alacaklar arasında olmadığı halde 3093 sayılı kanunda 6183
sayılı kanuna yapılan atıftan hareketle 6183 sayılı kanuna göre yapılmaktadır.

Bununla birlikte yukardaki kanun
maddesinden görüleceği üzere; Bandrolsüz cihaz satanlara yönelik kesilecek olan
idari para cezalarının cebri takibi ile ilgili olarak 3093 sayılı kanunda 2009
yılında 5904 sayılı kanun ile yapılmıştır.

Dolayısıyla 2009 yılı öncesindeki
cezaların cebri takibi 6813 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna
göre değil 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanuna göre yapılmak zorundadır.

ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×