Anasayfa / BAĞIMSIZ DENETİM / KGK TARAFINDAN VERİLEN  CEZALAR VE DAYANAKLARI /Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçi (24.02.2021)

KGK TARAFINDAN VERİLEN  CEZALAR VE DAYANAKLARI /Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçi (24.02.2021)

KGK TARAFINDAN VERİLEN  CEZALAR VE DAYANAKLARI 

Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçi (24.02.2021)

KGK 2019 yılı faaliyet raporu yayınlanmış olup rapordaki tespitlere göre çok sayıda Bağımsız Denetçiye ve Denetim Firmalarına ayrı ayrı disiplin cezaları ve para cezaları kesildiği görülmüştür.

İş bu yazımızda bu cezaların yasal dayanakları konusunda bilgi verilmeye çalışılacaktır.

I- KGK 2019 YILI FAALİYET RAPORUNA GÖRE VERİLEN CEZALAR:

2019 yılında, 2018 ve önceki dönemlerde incelemesi tamamlanan 61’i denetim kuruluşu ve
13’ü bireysel denetçi hakkında olmak üzere toplam 74 inceleme raporuna yönelik işlem yapılmıştır.

Bu inceleme raporlarıyla ilgili savunmalar alındıktan sonra müzekkereler hazırlanarak Kurul’a
sunulmuş olup Kurul’da alınan kararlar ile;
1- Denetim kuruluşlarından 22’si “İkaz” edilmiş, 38 “Uyarı” yaptırımı uygulanmış,
2- Denetim kuruluşlarının sorumlu denetçilerinden 19’u “İkaz” edilmiş, 20’sine “Uyarı”
ve 21’ine “Faaliyet İzninin Askıya Alınması” yaptırımı uygulanmış,
3- 1 denetim kuruluşu ve sorumlu denetçisine ceza verilmesine yer olmadığına karar
verilmiş,
4- Bahse konu denetim kuruluşları için toplamda 2.117.695 TL idari para cezası
yaptırımı uygulanmış,
5- Haklarında inceleme raporu düzenlenen 13 bireysel denetçinin 3’ü “İkaz” edilmiş,
1’ine “Uyarı” ve 9’una “Faaliyet İzninin Askıya Alınması” yaptırımı uygulanmıştır.

II-  KGK KURULUŞUNA İLİŞKİN 660 SAYILI KHK:

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 660 sayılı KHK ile kurulmuştur.

KGK; uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak amacı ve görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur.

KGK bağımsız denetim alanında iki önemli görevi birlikte yapmaktadır.

1- Konuya ilişkin mevzuat düzenlemelerini uluslararası düzenlemelere uygun olarak yapmak

2- Şirketler nezdinde BAĞIMSIZ DENETİM yapacak olan BAĞIMSIZ DENETÇİLER ve bunların kuracakları Şirketlerin yapmış oldukları denetimlerin düzenlemiş olduğu mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı konusunda DENETİMLER YAPMAK

KGK 660 sayılı KHK dan hareketle Bağımsız Denetçilerin uyacakları usul ve esaslar ile denetimlerdeki hata ve eksiklikler konusunda uygulanacak ceza ve müeyyideler (cezalar) konusunda detaylı düzenlemeleri 26.12.2012 tarihli resmi gazetede yayınladığı BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ ile düzenlemiştir.

III- 660 SAYILI KHK  VE BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE CEZA MADDELERİ:

Yapılacak denetimler konusunda eksiklikleri bulunan BAĞIMSIZ DENETÇİ VEYA BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINA verilecek olan cezalar iki türlüdür.

1-  İDARİ YAPTIRIMLAR

2- PARA CEZALARI

1-İDARİ YAPTIRIMLAR BAĞIMSZI DENETİM YÖNETMELİĞİ İLE DÜZENLENMİŞTİR.

Bunlar hata ve eksiklikleri bulunan denetçi ve firmalara uygulanacak olan DİSİPLİN ANLAMINDAKİ cezalardır.

Yönetmeliğin 39. Maddesi hükmü konuya ilişkin olup aynen aşağıdaki gibidir.

İdari yaptırımlar

MADDE 39 – (1) İnceleme ve denetimler, ihbar ve şikâyetler ya da diğer kurum ve kuruluşların bildirimleri sonucunda, yaptıkları denetim çalışmaları ve faaliyetleriyle, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, (Değişik ibare:RG-21/7/2017-30130) Türk Ticaret Kanununda yer alan denetime ilişkin hükümlere ve Kurum düzenlemelerine aykırı hareket ettikleri tespit edilenlere, (Mülga ibare:RG-21/10/2014-29152) (…)  aykırılıkların mahiyetine bağlı olarak Kurul kararıyla;

a) Uyarı,

b) Faaliyet iznini askıya alma,

c) Faaliyet iznini iptal etme,

yaptırımları uygulanır.

(2) (Ek:RG-21/10/2014-29152) Kurul tarafından, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edilmesi halinde 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası yaptırımına karar verilir. Birinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlara karar verilmiş olması, ayrıca idari para cezasına karar verilmesine engel teşkil etmez.

2- PARA CEZALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 660 SAYILI KHK İLE DÜZENLENMİŞTİR.

660 sayılı KHK ve Bağımsız Denetim Yönetmeliğine aykırı davrananlar veya hatalı rapor yazan denetçi ve firmalara verilecek olan PARA CEZALARI 660 KHK nın 26. Maddesinde düzenlenmiştir.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

Diğer hükümler 

MADDE 26 ‒

(3) (Ek: 6/12/2012-6362/147 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden bağımsız denetim kuruluşlarına, Kurul tarafından on bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu madde uyarınca verilen idari para cezaları bütçeye gelir kaydedilir.

 IV- KGK TARAFINDAN FİRMALARA CEZA KESİLMESİ HUKUKEN MÜMKÜN DEGİĞLİDİR.

KGK nın idari yaptırımlar ve idari para cezalarına yönelik düzenleme yetkisi ekte bilginize sunulan;

a- 660 sayılı KHK

b-Bağımsız Denetim Yönetmeliği

ile belirlenmiştir.

Bu iki düzenlemelerdeki ceza hükümleri yukarıda olduğu gibidir.

KGK nın bunlar dışında tabi olduğu bir mevzuat yoktur.

Her iki metinden de AÇIKÇA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE

-BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN

-BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ

Denetim raporlarındaki hatalardan kaynaklı olarak DENETLENEN FİRMALARA KGK TARAFINDAN CEZA KESİLMESİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

 

 

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×