Anasayfa / Manşet / GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİL USULLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi(02.08.2019)

GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİL USULLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi(02.08.2019)

GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİL USULLERİ

Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

3093 sayılı TRT gelirleri kanunun 4. Maddesinde sayılı bandrole tabi cihaz ithalatçıları veya imalatçıları kanunda yazılı matrah nispetler dahlinde hesaplayacakları bandrol ücretlerini aynı kanunda sayılı usul ve esaslar dahilinde TRT kurumuna ödemek zorundadırlar.

Öteden beri gelen uygulamada gerek İTHALATÇI MÜKELLEFLER ve gerekse İMALATÇI MÜKELLEFLER bandrolle bu cihazların satışından önce TRT den nakden veya teminat mektubu karşılığında vadeli olarak alınmak ve satışa arz edilen cihazların üzerine yapıştırılmak zorundaydılar.

Bununla birlikte 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı kanunun 104. Maddesiyle bandrol ile ilgili VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN tanımlandığı 3093 sayılı kanunun 3. Maddesinde ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİĞE gidilmiştir.

Bu değişiklik ile öteden beri uygulanan cihazın satışından önce bandrol alma yükümlülüğü İTHALATÇILAR açısından değiştirilmiştir.

I- GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİLİNE İLİŞKİN 3093 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ:

1- NİSPİ ORANLI TRT BANDROLÜ UYGULAMASI:

3093 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile ithalatçılar ithal ettikleri bandrole tabi cihazın gümrüklerden geçerek serbest dolaşıma girmesi anında TRT bandrolünü almak zorunda bırakılmışlardır.

Maddenin en son hali aşağıdaki gibidir.

Cihazların imalat ve ithalatı

            Madde 3 – (Değişik birinci fıkra: 10/9/2014-6552/104 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.

6552 sayılı kanun ile 3093 sayılı kanunun sadece 3. Maddesinde değil diğer bir çok maddesinde de değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler aynen aşağıdaki gibidir.

MADDE 104 – 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 3 üncü maddesinin başlığı “Cihazların imalat ve ithalatı” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.”

MADDE 105 – 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine, teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.”

“e) Kurum, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili öngörülen alacakları açısından uygulanmak üzere anılan Kanunun Maliye Bakanlığı, tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanır. Kurum, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini tahsil dairesi sıfatıyla görevlendirebilir, tahsil dairelerinin yetki mahallini il sınırları ile bağlı olmaksızın tayin edebilir, borçlu ya da mallarının başka mahallerde bulunması hâlinde takibe yetkili tahsil dairesi olarak görevlendirilecek birimlerini belirleyebilir.

f) Kurum, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payı ile ilgili olarak firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilir, ilgililere bandrole tabi cihazların kullanımına veya satışına izin verilmeden veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak Kurumdan alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilir, bu yükümlülüklere uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler hakkında Genel Müdürlük tarafından 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Verilen idari para cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir ve Kurum bütçesine gelir kaydedilir. Bu cezalar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları hakkında 6183 sayılı Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

g) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller teminat mektubu karşılığı verilir.”

2- MAKTU TUTARLARDA BANDROL ÜCRETİ UYGULAMASI:

3093 sayılı kanunda ticari ithalat maksadı dışında yolcu beraberinde kişisel kullanım için getirilen bandrole tabi cihazlar ile posta gümrükleri yoluyla ithal edilen bandrole tabi cihazlar için ise bir defaya mahsus olmak üzere gümrüklerde MAKTU TUTALARDA BANDROL alınacağına dair hükümler mevcuttur.

3093 sayılı kanunun 4/b maddesi aynen aşağıdaki gibidir.

b) Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek (a) bendinde belirtilen cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretler her yıl Aralık ayında gelecek takvim yılından geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından maktu olarak tespit edilir.

MAKTU BANDROL UYGULMASI AYRI BİR YAZIMIZIN KONUSU OLACAKTIR.

II- KONUYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI:

6552 Sayılı kanun ile TRT gelirleri kanununda 2014 yılında yapılan değişikliklerden sonra uygulamaya ilişkin olarak 2015 yılında 15.06.2015 tarih ve  2015/7757 sayılı Bakanlar kurulu kararı çıkarılmıştır.

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon kurumu gelirleri kanunu uyarınca radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan her türlü cihazdan alınacak bandrol ücretlerine ilişkin kararda gümrüklerde nispi oranda TRT Bandrolü tahsil edilmesinin UYGULAMA ESASLARI BELİRLENMİŞTİR.

Anılan kararın UYGULAMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ aynen aşağıdaki gibidir.

Bandrole tabi eşya ve bandrol ücretleri

MADDE 5- (1) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca ekli liste cins ve GTİP’leri belirtilen eşya, karşısında belirtilen oranda bandrol ücretine tabidir.

(2) İthalatta, ekli listede yer alan eşyanın cins ve GTİP’leri birlikte değerlendirilir. İmalatta ise ekli listedeki eşyanın sadece cinsi dikkate alınır.

 Taşıt araçları ve iş makineleri

MADDE 6- (1) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, taşıtların üzerinde monte edilmiş bir şekilde bulunan bandrole tabi cihazlar, her biri ayrı ayrı olmak üzere ekli listede yer alan oranlar üzerinden bandrol ücretine tabi tutulur.

(2) Taşıt araçlarında yer alan bandrole tabi cihazların matrahlarının ayrı ayrı tevsik edilememesi halinde, bandrole tabi cihaz sayısına bakılmaksızın, ithal edilen taşıtların serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahları üzenden olmak üzere;

a) Kara taşıtları için binde 4 oranında,

b) Diğer taşıtlar için on binde 1 oranında,

bandrol ücreti tahsil edilir.

 Bandrol ücretinin tahsili ve aktarılması

MADDE 7- (1) 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca, gümrük idarelerince tahsil edilen bandrol ücretleri; ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve en geç takip eden ayın on beşinci günü akşamına kadar Kuruma intikal ettirilir.

(2) Gümrük idarelerince tahsil edilerek Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinin % 2’si Bakanlığın talebi üzerine, Bakanlık ile Kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde, Bakanlık ihtiyaçlarının ayni ve/veya nakdi olarak karşılanması amacıyla kullanılır. Ayni ihtiyaçlar Bakanlığın talebi üzerine Kurum tarafından karşılanır.

 Teminatlar

MADDE 8- (1) 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi uyarınca alınacak teminatlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

Bandrol alma yükümlülüğü

MADDE 9- (1) 5 inci ve 6 ncı maddede belirtilen cihazları ithal edenler Kurumdan bandrol almaya mecburdurlar. Bandroller, bandrol ücretinin gümrük idarelerince tahsili üzerine Kurum tarafından ithalatçılara verilir. Bandrollerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca düzenlenir.

(2) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından sonra tamamlanır.

(3) Bandrole tabi eşyayı imal edenler satıştan önce Kurumdan bandrol almaya mecburdur.

Bandrol ücretlerinin takip ve tahsili

MADDE 10- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir.

(2) Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır 3093 sayılı kanunun 5 inci maddesinde (g) bendi uyarınca Kurum tarafından tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.

III- KONUYA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI:

Yukarda bahsedilen BAKANLAR KURULU KARARININ 9. Maddesinin 2 fıkrası ile 10. Maddesinin iptali amacıyla bir gümrük müşavirliği firmasınca Danıştay 10. Dairesinde dava açılmıştır.

Konuya ilişkin yargılama sonucunda Danıştay 10. Dairesince verilen 20.02.2018 tarihli karar ile; bu maddelerin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA hükmedilmiştir.

Mahkeme kararı sonucunda gümrükler de TEMİNAT MEKTUBU karşılığı vadeli bandrol alımı uygulamasından vazgeçilmiş TRT tarafından gümrüklere yazılan yazı ve bu yazıdan hareketle Gümrükler tarafından 14.03.2019 tarih ve 42513799 sayılı genelge çıkarılmıştır.

An itibariyle bu genelgeye göre GÜMRÜKLERDE NİSPİ ORANDA BANDROL TAHSİL İŞLEMLERİ SADECE PEŞİN OLARAK gerçekleştirilmektedir.

Bu GENELGE VE TRT uygulaması bir sonraki yazımızın konusu olacaktır.

Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×