Anasayfa / Manşet / GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİL USULLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi(02.08.2019)

GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİL USULLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi(02.08.2019)

GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİL USULLERİ

Abdullah
ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

3093
sayılı TRT gelirleri kanunun 4. Maddesinde sayılı bandrole tabi cihaz
ithalatçıları veya imalatçıları kanunda yazılı matrah nispetler dahlinde
hesaplayacakları bandrol ücretlerini aynı kanunda sayılı usul ve esaslar dahilinde
TRT kurumuna ödemek zorundadırlar.

Öteden
beri gelen uygulamada gerek İTHALATÇI MÜKELLEFLER ve gerekse İMALATÇI
MÜKELLEFLER bandrolle bu cihazların satışından önce TRT den nakden veya teminat
mektubu karşılığında vadeli olarak alınmak ve satışa arz edilen cihazların üzerine
yapıştırılmak zorundaydılar.

Bununla
birlikte 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı kanunun 104. Maddesiyle bandrol ile
ilgili VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN tanımlandığı 3093 sayılı kanunun 3. Maddesinde ÇOK
ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİĞE gidilmiştir.

Bu
değişiklik ile öteden beri uygulanan cihazın satışından önce bandrol alma
yükümlülüğü İTHALATÇILAR açısından değiştirilmiştir.

I- GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİLİNE
İLİŞKİN 3093 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ:

1- NİSPİ ORANLI TRT BANDROLÜ UYGULAMASI:

3093 sayılı
kanunda yapılan değişiklik ile ithalatçılar ithal ettikleri bandrole tabi
cihazın gümrüklerden geçerek serbest dolaşıma girmesi anında TRT bandrolünü
almak zorunda bırakılmışlardır.

Maddenin
en son hali aşağıdaki gibidir.

Cihazların
imalat ve ithalatı

            Madde 3 – (Değişik birinci fıkra:
10/9/2014-6552/104 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal
edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol
veya etiket almaya mecburdur.

6552
sayılı kanun ile 3093 sayılı kanunun sadece 3. Maddesinde değil diğer bir çok
maddesinde de değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler aynen
aşağıdaki gibidir.

MADDE
104 – 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
Gelirleri Kanununun 3 üncü maddesinin başlığı “Cihazların imalat ve ithalatı”
şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu
Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce;
ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya
mecburdur.”

MADDE
105 – 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bu
maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince
ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak
tahsil olunur ve yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on
beşinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu
ücretlerin tahsiline, iadesine, teminata bağlanmasına ve tahsil edilen
ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve
esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
arasında müştereken belirlenir.”

“e)
Kurum, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili öngörülen alacakları açısından
uygulanmak üzere anılan Kanunun Maliye Bakanlığı, tahsil dairesi ve diğer
makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanır. Kurum, merkez ve taşra
teşkilatı hizmet birimlerini tahsil dairesi sıfatıyla görevlendirebilir, tahsil
dairelerinin yetki mahallini il sınırları ile bağlı olmaksızın tayin edebilir,
borçlu ya da mallarının başka mahallerde bulunması hâlinde takibe yetkili
tahsil dairesi olarak görevlendirilecek birimlerini belirleyebilir.

f)
Kurum, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payı ile
ilgili olarak firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge
talebinde bulunabilir, ilgililere bandrole tabi cihazların kullanımına veya
satışına izin verilmeden veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne
ilişkin olarak Kurumdan alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilir,
bu yükümlülüklere uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler hakkında Genel
Müdürlük tarafından 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.
Verilen idari para cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde
ödenir ve Kurum bütçesine gelir kaydedilir. Bu cezalar hakkında 30/3/2005
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Ödeme süresi
içinde ödenmeyen idari para cezaları hakkında 6183 sayılı Kanuna göre işlem
yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine
tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde yetkili idare mahkemesinde dava
açılabilir.

g)
Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen
sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller
teminat mektubu karşılığı verilir.”

2- MAKTU TUTARLARDA BANDROL ÜCRETİ UYGULAMASI:

3093
sayılı kanunda ticari ithalat maksadı dışında yolcu beraberinde kişisel
kullanım için getirilen bandrole tabi cihazlar ile posta gümrükleri yoluyla
ithal edilen bandrole tabi cihazlar için ise bir defaya mahsus olmak üzere
gümrüklerde MAKTU TUTALARDA BANDROL alınacağına dair hükümler mevcuttur.

3093
sayılı kanunun 4/b maddesi aynen aşağıdaki gibidir.

b)
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek (a) bendinde
belirtilen cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretler her yıl
Aralık ayında gelecek takvim yılından geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanı
tarafından maktu olarak tespit edilir.

MAKTU
BANDROL UYGULMASI AYRI BİR YAZIMIZIN KONUSU OLACAKTIR.

II-
KONUYA İLİŞKİN BAKANLAR
KURULU KARARI:

6552 Sayılı kanun ile TRT gelirleri
kanununda 2014 yılında yapılan değişikliklerden sonra uygulamaya ilişkin olarak
2015 yılında 15.06.2015 tarih ve 
2015/7757 sayılı Bakanlar kurulu kararı çıkarılmıştır.

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon
kurumu gelirleri kanunu uyarınca radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar
ile bunların dışında kalan radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan her
türlü cihazdan alınacak bandrol ücretlerine ilişkin kararda gümrüklerde nispi
oranda TRT Bandrolü tahsil edilmesinin UYGULAMA ESASLARI BELİRLENMİŞTİR.

Anılan kararın UYGULAMA ESAS VE USULLERİNE
İLİŞKİN HÜKÜMLERİ aynen aşağıdaki gibidir.

Bandrole
tabi eşya ve bandrol ücretleri

MADDE
5- (1) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca ekli liste cins
ve GTİP’leri belirtilen eşya, karşısında belirtilen oranda bandrol ücretine
tabidir.

(2)
İthalatta, ekli listede yer alan eşyanın cins ve GTİP’leri birlikte
değerlendirilir. İmalatta ise ekli listedeki eşyanın sadece cinsi dikkate
alınır.

 Taşıt
araçları ve iş makineleri

MADDE
6- (1) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, taşıtların
üzerinde monte edilmiş bir şekilde bulunan bandrole tabi cihazlar, her biri
ayrı ayrı olmak üzere ekli listede yer alan oranlar üzerinden bandrol ücretine
tabi tutulur.

(2)
Taşıt araçlarında yer alan bandrole tabi cihazların matrahlarının ayrı ayrı
tevsik edilememesi halinde, bandrole tabi cihaz sayısına bakılmaksızın, ithal
edilen taşıtların serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi
hariç) katma değer vergisi matrahları üzenden olmak üzere;

a)
Kara taşıtları için binde 4 oranında,

b)
Diğer taşıtlar için on binde 1 oranında,

bandrol
ücreti tahsil edilir.

 Bandrol
ücretinin tahsili ve aktarılması

MADDE
7- (1) 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca, gümrük
idarelerince tahsil edilen bandrol ücretleri; ithalatta alınan gümrük vergileri
ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve en geç takip eden
ayın on beşinci günü akşamına kadar Kuruma intikal ettirilir.

(2)
Gümrük idarelerince tahsil edilerek Kuruma intikal ettirilen bandrol
ücretlerinin % 2’si Bakanlığın talebi üzerine, Bakanlık ile Kurum arasında
yapılacak protokol çerçevesinde, Bakanlık ihtiyaçlarının ayni ve/veya nakdi
olarak karşılanması amacıyla kullanılır. Ayni ihtiyaçlar Bakanlığın talebi
üzerine Kurum tarafından karşılanır.

 Teminatlar

MADDE
8- (1) 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi uyarınca alınacak
teminatlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

Bandrol
alma yükümlülüğü

MADDE
9- (1) 5 inci ve 6 ncı maddede belirtilen cihazları ithal edenler Kurumdan
bandrol almaya mecburdurlar. Bandroller, bandrol ücretinin gümrük idarelerince
tahsili üzerine Kurum tarafından ithalatçılara verilir. Bandrollerin
verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca düzenlenir.

(2)
Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g)
bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma
giriş işlemleri, Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından
sonra tamamlanır.

(3)
Bandrole tabi eşyayı imal edenler satıştan önce Kurumdan bandrol almaya
mecburdur.

Bandrol
ücretlerinin takip ve tahsili

MADDE
10- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin
hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer
alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya
ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya
sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda,
4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak
esaslara göre idari para cezası kesilir.

(2)
Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin
tebliğ edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244
üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması
halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır
3093 sayılı kanunun 5 inci maddesinde (g) bendi uyarınca Kurum tarafından
tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.

III- KONUYA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI:

Yukarda
bahsedilen BAKANLAR KURULU KARARININ 9. Maddesinin 2 fıkrası ile 10. Maddesinin
iptali amacıyla bir gümrük müşavirliği firmasınca Danıştay 10. Dairesinde dava
açılmıştır.

Konuya ilişkin yargılama sonucunda Danıştay
10. Dairesince verilen 20.02.2018 tarihli karar ile; bu maddelerin YÜRÜTMESİNİN
DURDURULMASINA hükmedilmiştir.

Mahkeme kararı sonucunda gümrükler de
TEMİNAT MEKTUBU karşılığı vadeli bandrol alımı uygulamasından vazgeçilmiş TRT
tarafından gümrüklere yazılan yazı ve bu yazıdan hareketle Gümrükler tarafından
14.03.2019 tarih ve 42513799 sayılı genelge çıkarılmıştır.

An itibariyle bu genelgeye göre GÜMRÜKLERDE NİSPİ ORANDA BANDROL TAHSİL İŞLEMLERİ SADECE PEŞİN OLARAK gerçekleştirilmektedir.

Bu GENELGE VE TRT uygulaması bir sonraki
yazımızın konusu olacaktır.

Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×