Anasayfa / Manşet / DANIŞTAY’IN GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİLİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMA KARARI

DANIŞTAY’IN GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİLİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMA KARARI

DANIŞTAY’IN GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİLİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMA KARARI

Abdullah
ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı kanunun
104 ve 105. ci maddeleriyle 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda çok önemli
değişiklikler yapılmıştır.
 Bu değişikliklerin en başında bandrole
tabi cihaz ithalatları ile ilgili olarak VERGİYİ DOĞURAN olay tanımının
değişmiş olmasıdır.

Bunun yanında başka düzenlemelerde
yapılmış olmakla birlikte iş bu yazımızda sadece GÜMRÜKLERDE BANDROL TAHSİLATI
konusuna ilişkin kanun değişiklikleri ve bu değişikliklerin uygulamasını
yönelik çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile bu karar konusunda DANIŞTAY
tarafından verilen Yürütmeyi Durdurma Kararı ve sonrasına ilişkin uygulama
konusuna değinilecektir.

I- 3093 SAYILI KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

1- Öteden beri bandrole  cihazın satışından önce bandrol alma
yükümlülüğü İTHALATÇILAR açısından değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik sonucu ithalatçılar
bandrole tabi cihazın gümrüklerden yurda giriş anında kanundaki tabirler “SERBEST
DOLAŞIMA GİRİŞ ANINDA” bandrol almak zorundadırlar.

2- Bununla birlikte SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ
ANINDA BANDROL alacak olan mükelleflere TRT ye verecekleri TEMİNAT MEKTUBU
KARŞILIĞI peşin ödeme yapmadan vadeli alabilme imkanı getirilmiştir.

Kanununda vadeli bandrol alan
mükelleflerin bandrole tabi cihazın satışını müteakip 3. Ayın onuna kadar
bandrol ücreti bildirim beyannamesi vermek ve satılan cihazlara isabet eden
bandrol ücretlerini de bu sürede ödeme imkanları bulunmaktadır.

3093 SAYILI KANUNUN 5/b maddesinde konuya
ilişkin yapılmış olan düzenleme aynen aşağıdaki gibidir.

“b)
(Değişik : 10/9/2014 – 6552/105 md.) Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında
kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri
ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık
tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine,
teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.”

HÜKMÜ
BULUNMAKTADIR.

Bu hükümden hareketle uygulamaya yönelik
aşağıda detaylarını vereceğimiz Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştır.

II- BAKANLAR KURULU KARARI:

6552 Sayılı kanun ile TRT gelirleri
kanununda 2014 yılında yapılan değişikliklerden sonra uygulamaya ilişkin olarak
2015 yılında 15.06.2015 tarih ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
çıkarılmıştır.

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon
kurumu gelirleri kanunu uyarınca radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar
ile bunların dışında kalan radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan her
türlü cihazdan alınacak bandrol ücretlerine ilişkin kararda gümrüklerde nispi
oranda TRT Bandrolü tahsil edilmesinin UYGULAMA ESASLARI BELİRLENMİŞTİR.

Bakanlar Kurulu Kararında özetle aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.

1- Gümrükler tarafından peşin olarak
tahsil edilecek olan bandrol ücretleri takip eden ayın 15.ine kadar TRT ye
intikal ettirilecektir.(Md. 7/1)

2- Gümrükler bu tahsilat tutarının %2 sini
hizmeti karşılığı alacaktır.(Md 7/2)

3- Teminat mektubu karşılığı vadeli
bandrol alımı imkanından yararlanmak isteyen mükellefler ile ilgili belirleme
TRT tarafından yapılacaktır.(Md 8)

Bu konuda TRT tarafından önceden beri çıkarılmış
olan “TRT Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar “ isimli bir
yönetmelik bulunmaktadır.

4- Teminat Mektubu karşılığı nakit
ödemeden vadeli olarak bandrol almak isteyen mükelleflerin SERBEST DOLAIMA
GİRİŞ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ilgili gümrük idaresine TRT’den alınmış
olan bir yazı verme mecburiyeti getirilmiştir.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 9/2.
Maddesindeki hüküm aynen aşağıdaki gibidir.

“(2)
Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g)
bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma
giriş işlemleri, Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından
sonra tamamlanır.”

5Bunların
dışında ödenecek olan bandrol ücreti ithalatta ÖTV ve KDV ninde matrahlarını
oluşturacağı için mükelleflerin olası eksik bandrol ücreti ödemeleri halinde bu
vergilerde de VERGİ KAYBI/VERGİ KAÇAĞI yaşanacağı için Bakanlar Kurlu kararının
10. Maddesiyle bu gibi durumlara ilişkin yapılması gereken huşulara açıklık
getirildiği görülmüştür. Bakanlar Kurulu Kararının konuya ilişkin 10. Maddesi aynen
aşağıdaki gibidir
.

Bandrol
ücretlerinin takip ve tahsili

MADDE
10- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin
hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer
alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya ilişkin
beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan
kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458
sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara
göre idari para cezası kesilir.

(2)
Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin
tebliğ edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244
üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması
halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır
3093 sayılı kanunun 5 inci maddesinde (g) bendi uyarınca Kurum tarafından
tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.

6-  Bandroller İster Peşin Olsun İster Teminat
Mukabili Vadeli Olsun TRT Tarafından Verilecektir.

III- BAKANLAR KURULU KARARINA KARŞI  DANIŞTAY NEZDİNDE AÇILAN DAVA

Yukarda bahsedilen BAKANLAR KURULU
KARARININ 9. Maddesinin 2 fıkrası ile 10. Maddesinin iptali amacıyla bir gümrük
müşavirliği firmasınca Danıştay 10. Dairesi nezdinde 2016/11681 esas dosya
sayısı ile dava açılmıştır.

Konuya ilişkin yargılama sonucunda
Danıştay 10. Dairesince verilen 20.02.2018 tarihli karar ile; bu maddelerin
YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA hükmedilmiştir.

Danıştay tarafından verilen kararın
gerekçesinde özetle iki önemli hususa değinildiği görülmektedir.

A- İKİNCİL DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ
KONUSU:

1- Teminat mektubu karşılığı bandrol
alımları ile ilgili olarak 3093 sayılı kanunun 5. Maddesinin (b) bendi ile TRT
ve Gümrük İdaresine verilen belirleme yetkisi ile,

2- Anılan kanunun 5. Maddenin (d)
bentlerinde münhasıran verilmiş olan TRT ye verilmiş olan düzenleme yetkisinin

3- Son olarak 3093 sayılı kanunun 10 . maddesinde
Bakanlar Kuruluna verilmiş Olan düzenleme yetkilerinin;

– 4458 sayılı Gümrük Kanunu  KAPSAMADIĞI

-4458 sayılı kanunun 10. Maddesinde mevcut
bulunan yetkinin de Bakanlar Kuruluna bu konuda düzenleme yetkisi vermediği

Detaylı olarak açıklanmış ve hüküm
cümlesinde ise;


Uyuşmazlıkta kanunla sınırları çizilen konular haricinde düzenleme yetkisi
bulunmadığı halde Bakanlar Kurulu kararının 9/2 ve 10. maddelerinde düzenlenen
konuların yeni bir hukuk kuralı koyma şeklinde düzenleme yapılması hukuka
açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Denildiği
görülmektedir.

B- BANDROLSÜZ YADA EKSİK BANDROL
ÖDEME KONUSUNDA 3093 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI KANUNA GÖRE İKİ AYRI CEZA
KESİLMESİNE YOL AÇACAK DÜZENLEMENİN HUKUKA  AYKIRILIĞI KONUSU:

Danıştay
kararında;

1-Bakanlar Kurulu kararının 10/2
maddesinde;

İthal
edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük
idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti
arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri
noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir hükmü

Bulunduğu

2- Bandrolsüz cihaz satan
mükellefler için ise 3093 sayılı kanunun 6. Maddesinde aynı konuda idari para
cezası kesme yetkisinin bulunduğu,

Eksik
ödenen bandrol ücretleri için ise 3093 sayılı kanunun tahsilat başlıklı 5. Maddesine
göre faiz tahakkuk ettirileceğine dair hüküm bulunduğu

Hususlarına
dikkat çekilerek,

“ aynı
konuda hem 3093 sayılı kanun hükümlerinin hem de Bakanlar Kurulu Kararındaki
10/2 madde hükümlerinin uygulanması hukuki belirlilik ve eşitlik ilkesine
aykırılık oluşturacaktır.” DENİLMEKTEDİR.

IV- MAHKEME KARARI SONRASI UYGULAMA

Mahkeme kararı sonucunda gümrükler de
TEMİNAT MEKTUBU karşılığı vadeli bandrol alımı uygulamasından vazgeçilmiş TRT
tarafından gümrüklere yazılan yazı ve bu yazıdan hareketle Gümrükler tarafından
14.03.2019 tarih ve 42513799 sayılı genelge çıkarılmıştır.

An itibariyle bu genelgeye göre aşağıda
açıklanan şekilde işlem tesis edilmeye devam edilmektedir.

1- GÜMRÜKLERDE NİSPİ ORANDA BANDROL TAHSİL
İŞLEMLERİ SADECE PEŞİN OLARAK gerçekleştirilmektedir.

2-  Mahkeme
karar tarihi olan 20.02.2018 tarihinden sonra ise ithal edilecek eşyaya ilişkin
beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan
kontrol sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı
Gümrük Kanunu uyarınca TRT bandrolü noksanlığına ilişkin ek tahakkuk kararı ve
idari para cezası kararı düzenlenmemektedir.

3- Bu neviden bandrol ücreti farklarının
tespiti halinde 3093 sayılı kanuna göre işlem yapılması için konu Gümrükler
Genel Müdürlüğünce TRT’ye  intikal
ettirilmektedir.

4- Gümrük idaresince takip ve tahsil
edilmeyen bir alacak olan TRT bandrolünün uzlaşmaya konu edilmemektedir.

4- Bununla birlikte gümrüklerde ödenen bandrol ücreti ÖTV ve KDV’nin matrahına dahil olacağı ve eksik  ödenen bandrol ücretine isabet eden oranda ÖTV veya KDV tarhiyatı yapılması durumunda bu ilave farklardan  kaynaklı cezalar gümrüklerdeki UZLAŞMA hükümlerinden yararlanmaktadır.

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×