Anasayfa / E-BELEDİYE / BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK İLLER BANKASI KANALIYLA YAPILAN MALİ YARDIMLAR/ Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK İLLER BANKASI KANALIYLA YAPILAN MALİ YARDIMLAR/ Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI VE ÖNERİLER…! (8)
BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK İLLER BANKASI KANALIYLA YAPILAN MALİ YARDIMLAR
Abdullah ÇAVUŞ
Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca, malî kaynağı yetersiz olan belediyelere İller Bankasınca hazırlanan ve yıllık yatırım programına alınan; harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlık bütçesine konulan ödenekten yardım yapılmaktadır.
Söz konusu ödenekten yapılacak yardımlar, 14.10.2006 tarihli ve 26319 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, “Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir.
1- Tahsis (Yardım) Konuları:
Söz konusu ödenekten belediyelerin;
a)Harita yapımı, imar planı yapımı,
b)İçme suyu şebeke, içme suyu arıtma, atık su şebeke, atık su arıtma, deniz deşarjı ve katı atık bertarafı ve benzeri her türlü alt yapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanması ve yapımı, ile ilgili kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanı için katkı sağlanmaktadır (md.4).
2- Ön Değerlendirme:
Ödenekten yararlanacak projelerin ön değerlendirmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.(Mad 5)
a) Son nüfus sayımına göre nüfusu 100.000 ve altında olan belediyelerin projeleri değerlendirmeye alınır.
b) Yapım işlerinde, uygulama veya kesin projeleri Bankaca uygun bulunan belediyelerin talepleri değerlendirmeye alınır.
c) Yatırım maliyetinin tamamını, Bankaca dağıtılacak tahmini yasal paylarının %40’ından borçları düşüldükten sonra kalan kısmı esas alınarak hesaplanacak kredi limiti ile karşılayabilen belediyelerin projeleri değerlendirmeye alınmaz.
ç) Mali durumu, yatırım maliyetinin belediyesince sağlanması gereken finansman tutarını karşılamayan belediyelerin projeleri değerlendirilmeye alınmaz.
d) Aynı anda birden fazla altyapı yapım talebinden sadece biri değerlendirmeye alınır.
e) Yatırımın tamamlandığı tarih itibarı ile son 3 yıl içinde benzer projeler için ulusal veya uluslararası hibe programlarından yararlanan belediyeler ödenekten yararlanamaz.
f) Uygulanmasında mülkiyet, kaynak tahsisi ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan talepler değerlendirmeye alınmaz.
g) Harita, imar planı ve proje yapımında (a), (c) ve (e) bentleri dikkate alınmaz.
3-Ödenekten sağlanacak katkı oranları:
Yönetmeliğin 7. Maddesine göre belediyelere ödenekten sağlanacak olan katkı oranları aşağıdaki gibidir.
a) Belediyelerin Harita planı, içme suyu şebeke, içme suyu arıtma, atıksu şebeke, atıksu arıtma, deniz deşarjı ve katı atık bertarafı ve benzeri alt yapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanmasında; proje bedelinin % 75’i oranında katkı sağlanır.

b) Belediyelerin kentsel altyapı tesislerinin yapımında; nüfusu 20.000 ve altında bulunan belediyelere yatırım maliyetinin %75’ine, nüfusu 20.001–100.000 arasında bulunan belediyelere yatırım maliyetinin %50’sine kadar 11 inci maddedeki esaslar çerçevesinde katkı sağlanır.

c) Bankaca dağıtılacak tahmini yasal payların % 40’ından borçları düşüldükten sonra kalan kısmı esas alınarak hesaplanacak kredi limiti ile yatırım maliyeti arasındaki fark bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde ödenekten finanse edilir.
4-Başvuru şekli ve başvuruların değerlendirilmesi:
Ödenekten katkı talebinde bulunacak belediyelerden istenecek belgeler, İller Bankası tarafından belirlenmektedir. Katkı talebinde bulunacak belediyeler, başvuru için gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlar ve ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir.
Bölge Müdürlükleri kendilerine iletilen başvuru belgelerinde varsa eksiklikleri giderdikten sonra, yapacağı teknik, ekonomik ve çevresel incelemeler sonucu düzenleyeceği değerlendirme raporunu, bölge görüşü ile birlikte en geç Haziran ayı sonuna kadar İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne iletir.
İller Bankası, ödenekten yararlanmak isteyen belediyelerden, Yönetmelik hükümlerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alır.
Belediyenin işin yürütülmesi ve kontrolü ile ilgili konularda yapılması gereken işlerden kaçınması veya taahhütnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde çıkacak anlaşmazlıklarda, Banka, bakiye ödenek dilimlerini kullandırmayabileceği gibi, önceden kullandırmış olduğu ödenek tutarını ve bunun yasal faizini, kontrollük giderleri ve benzeri masrafları ile birlikte defaten talep eder veya Belediyenin Banka tarafından dağıtılan yasal paylarından keser.
5- Ödeneğin Kullanımı:
Ödeneğin kullanımında aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) Ödenekten katkı sağlanarak yapılacak işlerin ihalesi, Bankaca yapılır veya yaptırılır.
b) Ödenekten yapılacak hakediş ödemeleri, katkı sağlanacak oran dâhilinde ödenekten Bankaca, kalan kısmı ise belediyesince yapılır.
c) Yapılacak ödemeler; Bankaya aktarılmış olan ödenek çerçevesinde, yatırıma ilişkin iş programında ön görülen nakdi miktarlara karşılık gelen fiziki gerçekleşmelere göre, ilgili Bölge Müdürlüğünce düzenlenecek hakediş raporu ve sarf evrakına istinaden yükleniciye defaten veya dilimler halinde yapılır.
6-Yapılan İhalenin Kontrollü:
İller Bankasınca verilen yardımların yerine kullanıp kullanılmadığının kontrolü de düzenli olarak yapılmaktadır. Bunun şekli yönetmeliğin 12. Maddesiyle hüküm altına alınmıştır.
a. Ödenekten gerçekleştirilecek kentsel altyapı tesislerinin kontrollüğü, doğrudan Bankaca, Banka ve belediyece müştereken veya hizmet alımı yolu ile yapılabilir.
b. Müşterek kontrollükle ilgili Belediye ve Banka arasında çıkacak uyuşmazlıklar ilgili yer Valisi tarafından giderilir.
c. Doğrudan Bankaca veya Banka ve belediyesince müştereken yapılan kontrollük hizmetlerine ait giderler, Bankaca belirlenecek esaslar çerçevesinde hesaplanır ve ödenekten tahsil edilir.
d. Hizmet alımı yolu ile yaptırılması halinde kontrollük giderlerinin tamamı ödenekten karşılanır.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×