Anasayfa / E-BELEDİYE / BELEDİYELERİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR/ Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYELERİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR/ Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI VE ÖNERİLER…! (7)
BELEDİYELERİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR
Abdullah ÇAVUŞ/BADED Genel Başkanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine istinaden hazırlanan ve 15.03.2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik ” hükümlerine göre kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelerine yardım yapılmaktadır.
15.03.2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” gereğince yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan demek ve vakıflar tarafından düzenlenen; kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere Bakanlıkça yardım yapılmaktadır.
Yönetmeliğin Bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 9/2/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
1- Yönetmeliğin Kapsamı:
Bu Yönetmelik, yerel yönetimlerin, özel tiyatroların ve asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım yapılması ve bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

2-Yardım yapılabilme şartları:
Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için;
a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,
b) Projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması,
c) Dernek veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olması,
ç) Teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması,
d) Dernek veya vakfın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan derneklerden veya aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflardan olmaması,
e) Teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,
gerekir.
3-Yardım yapılabilecek etkinlikler:
Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardımda bulunulabilir.
4-Değerlendirme ölçütleri:
Yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:
a) Projenin kültür, sanat ve turizm değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi.
b) Teşekkülün sahip olduğu alt yapı, tesis ve donanım.
c) Projenin gerçekleştirileceği yöredeki ulaşım imkanları.
ç) Projenin gerçekleştirileceği yöredeki konaklama kapasitesi.
d) Projenin sosyo-kültürel gelişime katkısı.
e) Varsa, daha önceki proje ve faaliyetlerin uygulanmasındaki başarı derecesi.
(2) Özel tiyatroların projelerine yapılacak desteklerde 1 inci fıkranın (a), (d) ve (e) bentlerindeki ölçütlerin yanı sıra aşağıdaki ölçütler de dikkate alınır.
a) Tiyatro sanatını geliştirmesi, çağdaş, evrensel boyutlara ulaştırması, yeni sanatsal eğilimleri özendirmesi, klasikleri değerlendirmesi, Türk ve dünya kültürüne katkıda bulunması.
b) Türk oyun yazarlarına ait eserlere öncelik verilmesi.
c) Yurtiçi turneler düzenleyerek tiyatroyu yurt sathına yayması.
ç) Yeni oyunlar yazdırarak tiyatro edebiyatımızın zenginleşmesine katkıda bulunması.
d) Sezon içinde sahnelediği oyun sayısı.
e) Seçilen oyunların sanat seviyesi ve uygun şeklinde sahnelenip sahnelenmediği.
f) İstikrarlı ve sürekli bir tiyatro geleneğini yaşatıp yaşatmadığı.
g) Sezon içinde açmış olduğu perde sayısı.
ğ) Türk tiyatrosunun gelişmesi açısından, tiyatro binası ve benzeri yatırımlar ile eğitim ve yayın gibi alanlarda gösterdiği etkinlikler.
(3) Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş yörelerde uygulanacak projelere öncelik verilir.
5- Uygulama Usul ve Esaslarına Yönelik süreçler:
Söz konusu yönetmelik hükümleri gereğince yapılan yardımlara ilişkin bazı sorunları bertaraf etmek amacıyla aşağıda belirtilen hususlara uyulması teşekküller, İl Müdürlükleri ve Bakanlığın iş ve işlemlerini kolaylaştırması açısından uygun bulunmuştur:
a. Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince; yardım talebinde bulunacak teşekküller etkinlik tarihinden en az otuz gün önce İl Müdürlüklerine başvurularını yapacaklardır.
b. Teşekküllere ve projelerine ilişkin bilgilerin yer alacağı “Başvuru Bilgi ve Belge Tespit Formu”nun İl Müdürlüğü yetkililerince tanzim edilecektir.
c. Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; etkinlik tarihinin değişmesi halinde, teşekküller etkinlik tarihinden önce yeni tarihli detaylı etkinlik programı ve mülki idare amirliğinden yeniden alınacak izin belgesini İl Müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.
d. Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince; teşekküllerin etkinlikleri İl Müdürlüğü personelince izlenecektir.
e. Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince oluşturulacak Komisyon ayda bir kez toplanarak her ay o aya ait gerçekleştirilecek etkinlikleri değerlendirilecektir. Yardım yapılacak etkinliklere ilişkin alman Komisyon Kararı ve Bakan Onayı aylık olarak İl Müdürlüklerine iletilecektir.
f. Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; teşekküller yardım yapılacak etkinliklere ilişkin sonuç raporu ve harcama belgelerini etkinliğin bitimini müteakip en geç on gün içerisinde İl Müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.
g. Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince; İl Müdürlükleri düzenledikleri etkinlik raporunu ve teşekküle imzalatılan protokolü Genel Müdürlüğe göndereceklerdir.
h. Etkinlik raporu ve protokolün Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip, ödenek ilgili teşekkülün banka hesabına aktarılmak üzere İl Müdürlüğü adına Defterdarlığa tahsis edilecektir.
i. Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek projelerde etkinlik raporlarının Genel Müdürlüğe ulaşması beklenmeksizin gerekli incelemelerin tamamlanması ve protokol yapılmasını takiben ödeme yapılabilecektir.
j. Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi gereğince; bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerince değerlendirilecektir.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×