Anasayfa / Manşet / BANDROL PİYASA DENETİMLERİ VE İNCELEME YAPMA YETKİSİ KİMLERDEDİR?-Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

BANDROL PİYASA DENETİMLERİ VE İNCELEME YAPMA YETKİSİ KİMLERDEDİR?-Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

TRT
gelirleri kanununda inceleme ve piyasa denetimleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Piyasada perakendecilerde
satılan bandrole tabi cihazlarda bandrol olup olmadığının denetimlerini yapma
yetkisi TRT’nin görevlendireceği denetim elamanlarına verilmiş iken imalatçı ve
ithalatçı firmalarla ilgili inceleme yetkisi Vergi Usul Kanunu 135. Maddesindeki
inceleme elemanlarına verilmiştir.

3093
sayılı kanunun 10. Maddesi hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

“Bu
Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, bandrole tabi cihazları, satın alan,
devralan, toptan veya perakende satışını yapan firmalar ile bu cihazları
kullananların kontrol ve denetimleri Kurumun görevlendireceği denetim
elemanlarınca yapılır ve tespit edilen bandrolsüz her bir cihaz için Kurumca bu
Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümler uygulanır. İmalatçı, ithalatçı ve
ihracatçıların, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim
A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri
kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer
kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun
talebi üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen
incelemeye yetkililer tarafından yapılır ve sonuçları Kuruma bildirilir
”.

Bununla
birlikte Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme Elemanlarının asli işlerinin vergi
incelemesi olmasından hareketle, gönderilen inceleme taleplerin sonuçlanmasında
ciddi gecikmeler olmakta ve bazı inceleme sonuçları zamanaşımı sürelerinin
bitmesine çok yakın sürelerde geldiği için tebligatlarda ciddi sorunlar
yaşanmasına neden olunmaktaydı.

Bu tespitten
hareketle TRT Kurumu gelir denetimi yapmak üzere Mali Denetçilik ünvanlı yeni
bir birim oluşturmuş ve buraya Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme elemanlarından
naklen Mali Denetçi almıştır.

Bu
birimin oluşturulmasının dayanağı da bizatihi 10. Maddenin kendisi olduğu gibi
2014 yılında 3093 sayılı kanuna eklenen 5. Maddenin (f) bendidir. Bu bent aynen
aşağıdaki gibidir.

f)
(Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Kurum, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken
bandrol ücreti ve enerji payı ile ilgili olarak firmalar ile ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilir, ilgililere bandrole
tabi cihazların kullanımına veya satışına izin verilmeden veya gümrük
işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak Kurumdan alınacak olan
belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilir, bu yükümlülüklere uymayanlar ile
istenilen bilgileri vermeyenler hakkında Genel Müdürlük tarafından 5.000 Türk
lirasına kadar idari para cezası verilir. Verilen idari para cezaları tebliğ
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir ve Kurum bütçesine gelir
kaydedilir. Bu cezalar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu hükümleri uygulanır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları
hakkında 6183 sayılı Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari
para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde
yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

TRT bu
madde düzenlemesi ile bandrole tabi mükellefler ve enerji payı ödemekle ilgili
mükelleflerden ödemelerin doğruluğunu tevsik edebilmek amacıyla bilgi ve belge
isteme yetkisi almış ve bu zorunluluğa uymayan mükelleflere de 5.000 TL idari
para cezası kesileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Kurumun teşkilat yapısında bu yetkileri
halen Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı kullanmaktadır.

Adı
geçen Başkanlık ilgili müdürlükler ve Başkana bağlı olarak çalışmakta olan Mali
Denetçiler kanalıyla bu denetim yetkisini kullanmaktadır.

Nitekim
bandrol yönetmeliğinin “Bandrol Denetimi” başlıklı 13. Madde hükmü aynen
aşağıdaki gibidir.

MADDE
13. – 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 6’ıncı
maddesinde yer alan hükümlerin yerine getirilmesi ve denetlenmesi Muhasebe ve
Finansman Dairesi Başkanlığınca sağlanır.

Yönetmeliğin 14. Maddesinde ise “Yukarıdaki
şartları kısmen veya tamamen yerine getirmeyen gerçek ve hükmî şahıslara
eksikliklerini tamamlamadıkları sürece bandrol verilmez.”

Hükmü
ile başkanlığa idari para cezasının yanında ikinci bir müeyyide uygulama
yetkisi verildiği görülmektedir.

Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu Mali Denetçileri Çalışma Yönetmeliğinin 32. Maddesinde
Mali Denetçilerin Yetkileri düzenlenmiş olup madde hükmü aynen aşağıdaki
gibidir.

Mali denetçilerin görev ve yetkileri

MADDE 32 – (1) Mali denetçilerin görev ve
yetkileri aşağıdaki gibidir:

a) Kurum gelirlerinin, Kanunda yazılı
matrah ve oranlar dâhilinde hesaplanarak Kuruma tam ve zamanında ödenip
ödenmediği konularında inceleme ve denetim yapmak, ilave tarhiyat tespit
edilmesi halinde gereği ile ilgili rapor düzenlemek.

b) İmalatçı ve ithalatçı mükelleflerin
Kuruma ödemeleri gereken bandrol ücretlerini tam ve zamanında ödeyip
ödemediklerinin tespiti amacıyla, bandrole tabi cihaz alım satımı ile sınırlı
olmak üzere defter ve belgeleri üzerinde sınırlı inceleme yapmak.

c) Kurumun bilgisi dışında kalan bandrole
tabi cihaz imalatçısı ya da ithalatçısı firmaların kayıt altına alınmasını
temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından istenilen bilgiler üzerinde
çalışmalar yapmak.

ç) İmalatçı ve ithalatçı firmalarca
satılan ancak, arızalı olduğu veya başka nedenlerle iade alındığı beyan edilen
bandrole tabi cihazlar üzerindeki bandrollerin, sökümüne nezaret etmek, sökülen
bandrolleri tutanak ile firmadan teslim almak, söz konusu iadelerin doğruluğunu
tespit etmek amacıyla, firmalar nezdinde konuyla sınırlı olarak, iade
faturaları, KDV düzeltme beyanları, gümrük giriş beyannameleri ve garanti
belgeleri üzerinden inceleme yapmak.

d) Denetim Programı gereğince mükelleflere
bandrol vermekte olan merkez ve taşra birimlerinin bandrol verilmesi ile ilgili
iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek.

e) Kurum gelirleri ile ilgili denetim ve
inceleme sırasında belirlenen aksaklık ve noksanlıkların düzeltilerek
tekrarının önlenmesi ile çalışmaların daha verimli düzeye getirilmesi için
görüş ve öneri raporu düzenlemek.

f) Bandrolsüz cihaz satışı yapan imalatçı ve ithalatçı firmaların bandrol ücreti ödemelerinin doğruluğunun ve bandrole tabi cihazları bandrolsüz satın alan, devralan veya kullananların tespiti amacıyla piyasa denetimleri yapmak.

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×