Anasayfa / Manşet / TEMİNAT KARŞILILIĞI BANDROL VERİLMESİNDE UYGULAMA ESASLARI NELERDİR?/Abdullah ÇAVUŞ-TRT Strateji Uzmanı

TEMİNAT KARŞILILIĞI BANDROL VERİLMESİNDE UYGULAMA ESASLARI NELERDİR?/Abdullah ÇAVUŞ-TRT Strateji Uzmanı

3093 sayılı kanunda 2014 yılında yapılan değişiklik ile öteden beri bandrol yönetmeliği ile yapılmakta olan Teminat Karşılığı Bandrol uygulaması 3093 sayılı kanun metnine de girmiş ve yönetmeliğin yasal dayanağı perçinlenmiştir.

Konuya ilişkin 3093 sayılı kanunun 5. Maddesinin (g) bendi hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

I- 3093 SAYILI KANUNDAKİ HÜKÜMLER

g) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller teminat mektubu karşılığı verilir.

II-BANDROL YÖNETMELİĞİNDEKİ HÜKÜMLER

TRT Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ila 11 maddelerinde Teminat Karşılığı Bandrol verilmesi uygulamasına ilişkin detaylar düzenlenmiştir. Anılan hükümler aynen aşağıdaki gibidir.

Bandrol Alma Zorunluluğu ve Bandrol Verilmesi

MADDE 6. 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen bandrole tabi cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdurlar.

Kurumla bandrol dolayısıyla irtibatı devam eden veya bandrol almak için ilk defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahısların talep ettikleri bandroller;

a) İthal etmiş oldukları cihazlar için bandrol bedelinin ilgili Gümrük Müdürlüklerine yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında,

b) İmal ettikleri cihazlar için bandrol bedelinin Kuruma doğrudan yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında,

verilir.

Teminat Mektubu

MADDE 7.  İmal ettikleri veya ithal etmiş oldukları bandrole tabi cihazların bandrollerini teminat mektubu karşılığı almak isteyen gerçek ve hükmî şahıslardan; talep ettikleri bandrol bedeli kadar, kesin ve süresiz banka teminat mektubu istenir.

Teminatın Verilmesi

MADDE 8. Gerçek ve hükmî şahıslar 7 nci maddede belirlenen tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunu Kurumun belirleyeceği şekilde bandrol almadan önce Kuruma vermek zorundadırlar.

Kurum gerekli görmesi halinde ilave banka teminat mektubu isteyebilir.

Teminatın Kapsamı

MADDE 9.  Gerçek ve hükmî şahıslar tarafından bandrol alımında verilecek banka teminat mektupları, Kurumun bandrol işlemlerinden kaynaklanan mevcut ve ileride doğabilecek vadesi gelmiş ve gelmemiş bütün alacaklarını kapsar.

Teminattan doğacak her türlü masraf, teminatı getiren gerçek ve hükmî şahıslara ait olacaktır.

Teminatın İadesi

MADDE 10. Kurumla bandrol ilişkisi olan gerçek ve hükmî şahısların, bu ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerinin sona ermesi veya bandrol ilişkisi devam etmekle beraber teminatlı alımdan nakit alıma geçmek istemeleri halinde, yazılı olarak talep etmeleri ve Kuruma borçlarının bulunmaması kaydıyla, banka teminat mektupları, hesap mutabakatından sonra kendilerine iade edilir.

Teminatın Paraya Çevrilmesi ve İrat Kaydı

MADDE 11. – Gerçek ve hükmî şahısların Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma olan bandrol borçlarını ödememeleri halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat paraya çevrilerek Kurum alacağı tahsil edilir.

III- TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİNDEKİ HÜKÜM

Teminat verilmesi MADDE 9 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin teminata ilişkin hükümleri e-Bandrol uygulaması için de geçerlidir.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×