Anasayfa / Manşet / TEMİNAT KARŞILILIĞI BANDROL VERİLMESİNDE UYGULAMA ESASLARI NELERDİR?/Abdullah ÇAVUŞ-TRT Strateji Uzmanı

TEMİNAT KARŞILILIĞI BANDROL VERİLMESİNDE UYGULAMA ESASLARI NELERDİR?/Abdullah ÇAVUŞ-TRT Strateji Uzmanı

3093 sayılı kanunda 2014
yılında yapılan değişiklik ile öteden beri bandrol yönetmeliği ile yapılmakta
olan Teminat Karşılığı Bandrol uygulaması 3093 sayılı kanun metnine de girmiş
ve yönetmeliğin yasal dayanağı perçinlenmiştir.

Konuya
ilişkin 3093 sayılı kanunun 5. Maddesinin (g) bendi hükmü aynen aşağıdaki
gibidir.

I- 3093 SAYILI KANUNDAKİ HÜKÜMLER

g) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller teminat mektubu karşılığı verilir.

II-BANDROL YÖNETMELİĞİNDEKİ HÜKÜMLER

TRT Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ila 11 maddelerinde Teminat Karşılığı Bandrol verilmesi uygulamasına ilişkin detaylar düzenlenmiştir. Anılan hükümler aynen aşağıdaki gibidir.

Bandrol
Alma Zorunluluğu ve Bandrol Verilmesi

MADDE 6. 3093 sayılı Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen bandrole tabi cihazları
imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde
bandrol veya etiket almaya mecburdurlar.

Kurumla bandrol dolayısıyla
irtibatı devam eden veya bandrol almak için ilk defa müracaat eden gerçek ve
hükmî şahısların talep ettikleri bandroller;

a) İthal etmiş oldukları
cihazlar için bandrol bedelinin ilgili Gümrük Müdürlüklerine yatırılması
üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda
belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu
karşılığında,

b) İmal ettikleri cihazlar
için bandrol bedelinin Kuruma doğrudan yatırılması üzerine veya 3093 sayılı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde
Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında,

verilir.

Teminat
Mektubu

MADDE 7.  İmal ettikleri veya ithal etmiş oldukları
bandrole tabi cihazların bandrollerini teminat mektubu karşılığı almak isteyen
gerçek ve hükmî şahıslardan; talep ettikleri bandrol bedeli kadar, kesin ve
süresiz banka teminat mektubu istenir.

Teminatın
Verilmesi

MADDE 8. Gerçek ve hükmî
şahıslar 7 nci maddede belirlenen tutarda kesin ve süresiz banka teminat
mektubunu Kurumun belirleyeceği şekilde bandrol almadan önce Kuruma vermek
zorundadırlar.

Kurum gerekli görmesi halinde
ilave banka teminat mektubu isteyebilir.

Teminatın
Kapsamı

MADDE 9.  Gerçek ve hükmî şahıslar tarafından bandrol
alımında verilecek banka teminat mektupları, Kurumun bandrol işlemlerinden
kaynaklanan mevcut ve ileride doğabilecek vadesi gelmiş ve gelmemiş bütün
alacaklarını kapsar.

Teminattan doğacak her türlü
masraf, teminatı getiren gerçek ve hükmî şahıslara ait olacaktır.

Teminatın
İadesi

MADDE 10. Kurumla bandrol
ilişkisi olan gerçek ve hükmî şahısların, bu ilişkiden kaynaklanan
yükümlülüklerinin sona ermesi veya bandrol ilişkisi devam etmekle beraber
teminatlı alımdan nakit alıma geçmek istemeleri halinde, yazılı olarak talep
etmeleri ve Kuruma borçlarının bulunmaması kaydıyla, banka teminat mektupları,
hesap mutabakatından sonra kendilerine iade edilir.

Teminatın
Paraya Çevrilmesi ve İrat Kaydı

MADDE 11. – Gerçek ve hükmî şahısların Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma olan bandrol borçlarını ödememeleri halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat paraya çevrilerek Kurum alacağı tahsil edilir.

III- TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİNDEKİ HÜKÜM

Teminat verilmesi MADDE 9 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin teminata ilişkin hükümleri e-Bandrol uygulaması için de geçerlidir.

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×