Anasayfa / Manşet / BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (06.08.2019)

BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (06.08.2019)

BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR

Abdullah
ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

3093 Sayılı TRT gelirleri kanunu uyarınca
TRT’den bandrol alımına ilişkin ikili bir uygulama bulunmaktadır.

İmalatçı veya İthalatçı mükellefler
kanunun 3. Maddesinde belirtilen sürelerde bandrol almak zorunda oldukları gibi
bu bandrolleri NAKTEN veya TEMİNAT MEKTUBU mukabili vadeli olarak alabilmektedirler.

Vadeli olarak bandrol alan mükellefler
bandrole tabi cihazların satışını müteakip üçüncü ayın onuna kadar TRT ye
Bandrol Ücreti Bildirim Beyannamesi verecekler ve kanunda gösterilen matrah ve
nispetler dahilinde hesapladıkları bandrol ücretlerini de bu süre zarfında TRT’ye
ödeyeceklerdir.

Öteden beri TEMİNAT MEKTUBU karşılığı
nakit ödemeden vadeli bandrol alım uygulaması TRT Kurumunca bandrol Verilmesine
ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan bir
uygulamaydı.

Bununla birlikte 2014 yılında 6552 sayılı
kanun ile 3093 sayılı kanunun 5. Maddesine eklenen (g) bendi  ile aynı maddenin bu kanunla değiştirilen (b)
bendinde de TEMİNAT  MEKTUPLARI KONUSU TRT
gelirleri kanununda da yasal dayanak bulmuş bir düzenleme haline gelmiştir.

Bu düzenlemelerden sonra 4 OCAK 2018
tarihinde TRT bazı ürün gruplarında e- BANDROL uygulamasına geçmiştir.

Konu ile ilgili olarak 4 ocak 2018 tarihinde
Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği
yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğin 9. Maddesinde de e-
Bandrol uygulamasında TEMİNAT MEKTUBU konusuna yer verildiği görülmektedir.

Anılan mevzuat düzenlemeleri aynen
aşağıdaki gibidir.

1- 3093 Sayılı Kanunun 5/b ve g
Bentleri

b)
(Değişik : 10/9/2014 – 6552/105 md.) Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında
kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri
ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık
tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine,
teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.

g)
(Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin
(a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı
firmalara bandroller teminat mektubu karşılığı verilir.

2- TRT Bandrol Yönetmeliği:

Bandrol
Alma Zorunluluğu ve Bandrol Verilmesi

MADDE
6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2015-29300)

3093
sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen bandrole
tabi cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma
girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdurlar.

Kurumla
bandrol dolayısıyla irtibatı devam eden veya bandrol almak için ilk defa
müracaat eden gerçek ve hükmî şahısların talep ettikleri bandroller;

a)
İthal etmiş oldukları cihazlar için bandrol bedelinin ilgili Gümrük
Müdürlüklerine yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu
Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka
teminat mektubu karşılığında,

b)
İmal ettikleri cihazlar için bandrol bedelinin Kuruma doğrudan yatırılması
üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda
belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu
karşılığında, verilir.

Teminat
Mektubu

MADDE
7 –(Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2015-29300)

 İmal ettikleri veya ithal etmiş oldukları
bandrole tabi cihazların bandrollerini teminat mektubu karşılığı almak isteyen
gerçek ve hükmî şahıslardan; talep ettikleri bandrol bedeli kadar, kesin ve
süresiz banka teminat mektubu istenir.

Teminatın
Verilmesi

MADDE
8. – (Değişik:RG-19/3/2015-29300)

Gerçek
ve hükmî şahıslar 7 nci maddede belirlenen tutarda kesin ve süresiz banka
teminat mektubunu Kurumun belirleyeceği şekilde bandrol almadan önce Kuruma
vermek zorundadırlar.

Kurum
gerekli görmesi halinde ilave banka teminat mektubu isteyebilir.

Teminatın
Kapsamı (Değişik başlık:RG-19/3/2015-29300)

MADDE
9. -(Değişik:RG-19/3/2015-29300) Gerçek ve hükmî şahıslar tarafından bandrol
alımında verilecek banka teminat mektupları, Kurumun bandrol işlemlerinden
kaynaklanan mevcut ve ileride doğabilecek vadesi gelmiş ve gelmemiş bütün
alacaklarını kapsar.

Teminattan
doğacak her türlü masraf, teminatı getiren gerçek ve hükmî şahıslara ait
olacaktır.

Teminatın
İadesi

MADDE
10. – (Değişik:RG-19/3/2015-29300) Kurumla bandrol ilişkisi olan gerçek ve
hükmî şahısların, bu ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerinin sona ermesi veya
bandrol ilişkisi devam etmekle beraber teminatlı alımdan nakit alıma geçmek
istemeleri halinde, yazılı olarak talep etmeleri ve Kuruma borçlarının
bulunmaması kaydıyla, banka teminat mektupları, hesap mutabakatından sonra
kendilerine iade edilir.

Teminatın
Paraya Çevrilmesi ve İrat Kaydı

MADDE
11. – (Değişik:RG-19/3/2015-29300) Gerçek ve hükmî şahısların Kanunda
belirtilen süre içinde Kuruma olan bandrol borçlarını ödememeleri halinde, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca
borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya
diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün
içinde borç ödenmediği takdirde teminat paraya çevrilerek Kurum alacağı tahsil
edilir
.

3- 3093 sayılı Kanunda 6183 sayılı
Kanuna Yapılan Atıflar:

3093
sayılı TRT Gelirleri Kanunun tahsilat başlıklı 5. Maddesi, ile Ceza Hükmü
başlıklı 6. Maddelerinde kanuni sürelerinde ödenmeyen bandrol ücreti ana para
alacağı ile bandrolsüz cihaz satanlar adına kesilecek olan idari para
cezalarının cebri takip ve tahsillerinin 6183 sayılı kanuna göre yapılacağına
dair düzenlemeler bulunmaktadır.

6.
maddesinde aynen;

 “…Tahakkuku müteakip tebliğ edilen para
cezalarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre işlem yapılır
.”

Hükmü bulunmaktadır.

5.
maddesinin (a) bendinde ise aynen;

“…Aksi
takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı
üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince
tahsil olunur.”

Hükmü bulunmaktadır.

Keza
TRT ye 3093 sayılı kanun uyarınca istediği  bilgiyi vermekten imtina edenler adına 5.000
TL ye kadar kesilecek olan idari para cezaları ile ilgili düzenlemenin
yapıldığı 5/f bendinde de aynen;

“…Ödeme
süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları hakkında 6183 sayılı Kanuna göre
işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı,
ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde yetkili idare mahkemesinde
dava açılabilir
.”

Hükmü bulunmaktadır.

4- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanundaki TRT Bandrol Alacağı İle İlgili Takip Konusundaki
Maddeler

Ödeme emri:

Madde
55 – Amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri
veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

Ödeme
emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği,
müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren
tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere
hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis
ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 114 üncü maddedeki
vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik
edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir.

Belediye
hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ
olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde
tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların
isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir “ödeme cetveline”
alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağırılırlar.
Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin
görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur
ve cetvelin asıldığı köy muhtarlığınca münadi vasıtasiyle ilan olunur. Cetvel
asılırken ve indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasiyle tesbit edilir.
Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi
tarihinde başlamış olur.

Borcunu
vadesinde ödemiyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları
15 gün içinde bildirmeleri istenir.

Teminatlı alacaklarda takip

 Madde 56 – Karşılığında teminat gösterilmiş
bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 15 gün içinde
ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren
tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 15 gün içinde borç ödenmediği
takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı
tahsil edilir.

5- DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİMİZ:

a- TRT Bandrol Yönetmeliğinin Teminatın
Paraya Çevrilmesi ve İrat Kaydı  başlıklı
11. Maddesindeki süreler 6183 sayılı kanunun değişmeden önceki halindeki
sürelerdir.

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla
6183 sayılı kanunda daha önce 7 gün olan süreler 15 gün olarak değişmiştir.

“Gerçek ve hükmî şahısların Kanunda
belirtilen süre içinde Kuruma olan bandrol borçlarını ödememeleri halinde, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca
borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya
diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün
içinde borç ödenmediği takdirde teminat paraya çevrilerek Kurum alacağı tahsil
edilir.”

Normlar hiyerarşisinin yanında anılan
yönetmelik maddesinde 6183 sayılı kanunun 56. Maddesine yapılan atıftan dolayı
sürelerin TRT tarafından yönetmeliğin değişmesini beklemeden 15 gün olarak
uygulanması gerekmektedir.

Aksi takdirde yapılacak olan idari işlem
6183 sayılı kanuna aykırı olacağından idare mahkemelerince iptal edilecektir.

2- TRT’nin gecikmeksizin bandrol
yönetmeliği ile 6183 sayılı kanun süreler başta olmak üzere uyumlaştırmak
amacıyla yönetmelik değişikliğine gitmesi gerekmektedir.

3- TRT Bandrol yönetmeliğinin 11. Maddesindeki
düzenleme 3093 sayılı kanunun 5/a maddesindeki bandrol ücreti bildirim beyannamesi
verilerek kesinleşen ve kanundaki sürede ödenmeyen bandrol ana para alacakları
düşünülerek yapılmış bir düzenlemedir.

Yani beyan esasına dayalıdır. Bu kapsamda
sürelerle ilgili kısımda değişikliğe gidilerek uygulanması yerindedir.

Bununla birlikte TRT Mali Denetçileri veya
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından yapılacak bandrol
incelemelerinde kanundaki beyan ve ödeme sürelerinden sonraki dönemlerce
yapılacak olan TARHİYATLAR için ne yazık ki bir düzenleme yapılmamıştır.

Keza 3093 sayılı kanunundaki beyan ve
ödeme sürelerinden sonra yapılacak olan bandrol ücreti TARHİYATLARI’nın ÖDEME
SÜRELERİ VE İTİRAZ SÜRECİNE ilişkin olarak 3093 sayılı kanunda da bir düzenleme
yoktur.

O halde bu durumda izlenecek yol ne
olmalıdır.

Bu durumda ÖDEME SÜRESİ olarak 6183 sayılı
kanunun 37. Maddesindeki süremi (1 Ay) yoksa 2577 sayılı İdari yargılama Usulü
hakkındaki Kanunun idari davalarla ilgili 60 gün içerisinde dava açılacağına
dair süremi ödeme süresi olarak uygulanacaktır.?

Bu konulara TRT tarafından bandrol
yönetmeliğinde değişiklik yapılarak karar verilmesi gerekecektir.

Bununla birlikte ister 1 Ay ister 60 gün
hangi süre uygulanırsa uygulansın bu sürelerin bitiminde derhal bandrol
yönetmeliği hükümleri uygulanamaz.

Şöyle ki; 6183 sayılı Kanunun 55. Maddesi gereği
tarhiyat yazısındaki sürelerin sonunda ödeme yapmayan firma adına ÖDEME EMRİ
çıkarılacak ve 15 günlük ödeme süresi verilecektir.

Bu süre zarfında da ödeme yapmayan ancak
TRT’de TEMİNAT MEKTUBU bulunan firmanın teminat mektubu bu yine derhal irat
kaydedilemeyecektir.

Bu defada 6183 sayılı kanunun 56. Maddesindeki
Teminatlı Alacaklarla ilgigili madde hükmü devreye girecektir.

“Karşılığında
teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun
15 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer
şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 15 gün içinde
borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek
amme alacağı tahsil edilir.”

Bu
maddeden hareketle Bandrol borcu olan firmaya 15 gün süre içeren yeni yazı
yazılmalı ve bu yazıda TEMİNAT MEKTUP’larının irat kaydedileceğine dair madde
hükümleri bulunmalıdır.

4-
3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 5/f bendindeki TRT’ye istenilen bilgileri
vermeyen kişi ve kurumlar adına 5.000 TL ye kadar kesilecek olan idari para
cezaları ile bandrolsüz cihaz satanlar adına 6. Madde uyarınca kesilecek idari
para cezalarına ilişkin 2014 yılında 6552 sayılı kanunla yapılan
değişikliklerde ödeme süresi olarak 1 Ay belirlenmiştir.

Keza aynı
süre dava açma süresi olarak ta belirlenmiştir.

a-Sonuç
olarak sonradan inceleme raporlarından hareketle yapılacak tarhiyat yazılarında
bu 1 Aylık dava açma ve ödeme süresinin beklenilmesi

c- Bu
1 aylı süre içerisinde tarhiyat yazısına rağmen ödeme yapılmazsa 6183 sayılı
kanunun 55. Maddesine uygun ödeme emri düzenlenmesi ve ödeme için ilave 15 gün
süre verilmesi

d- Bu
sürenin sonunda da ödeme yapılmaz ise bandrol yönetmeliğinini11. Maddesindeki 7
günlük sürenin değil 6183 sayılı kanunun 56. Maddesindeki 15 günlük sürenin
hatırlatıldığı bu sürede ödeme yapılmaz ise teminat mektuplarının irat
kaydedileceğinin hatırlatıldığı bir yazının daha yazılarak tebliği ve 15 günlük
sürenin beklenmesi gerekmektedir.

Bu usul
ve esaslarının uygulanmasına ve verilen sürelere rağmen TRT’ye olan idari para
cezası borcunu ödemeyen mükelleflerin TRT de mevcut olan TEMİNAT MEKTUPLARI TRT
HESAPLARINA RESEN İRAT KAYDEDİLİR.

5- Bu usullerin
dışında yapılacak işlemler idare 6183 sayılı kanuna aykırılıktan dolayı mahkemelerinden
dönecektir.

6- Son olarak TRT’nin Bandrol Yönetmeliğini ivedi 6183 sayılı kanuna uyarlaması gerekmektedir.

ABDULLAH ÇAVUŞ/E. VERGİ MÜFETTİŞİ

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×