Anasayfa / Manşet / BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (06.08.2019)

BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (06.08.2019)

BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

3093 Sayılı TRT gelirleri kanunu uyarınca TRT’den bandrol alımına ilişkin ikili bir uygulama bulunmaktadır.

İmalatçı veya İthalatçı mükellefler kanunun 3. Maddesinde belirtilen sürelerde bandrol almak zorunda oldukları gibi bu bandrolleri NAKTEN veya TEMİNAT MEKTUBU mukabili vadeli olarak alabilmektedirler.

Vadeli olarak bandrol alan mükellefler bandrole tabi cihazların satışını müteakip üçüncü ayın onuna kadar TRT ye Bandrol Ücreti Bildirim Beyannamesi verecekler ve kanunda gösterilen matrah ve nispetler dahilinde hesapladıkları bandrol ücretlerini de bu süre zarfında TRT’ye ödeyeceklerdir.

Öteden beri TEMİNAT MEKTUBU karşılığı nakit ödemeden vadeli bandrol alım uygulaması TRT Kurumunca bandrol Verilmesine ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan bir uygulamaydı.

Bununla birlikte 2014 yılında 6552 sayılı kanun ile 3093 sayılı kanunun 5. Maddesine eklenen (g) bendi  ile aynı maddenin bu kanunla değiştirilen (b) bendinde de TEMİNAT  MEKTUPLARI KONUSU TRT gelirleri kanununda da yasal dayanak bulmuş bir düzenleme haline gelmiştir.

Bu düzenlemelerden sonra 4 OCAK 2018 tarihinde TRT bazı ürün gruplarında e- BANDROL uygulamasına geçmiştir.

Konu ile ilgili olarak 4 ocak 2018 tarihinde Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğin 9. Maddesinde de e- Bandrol uygulamasında TEMİNAT MEKTUBU konusuna yer verildiği görülmektedir.

Anılan mevzuat düzenlemeleri aynen aşağıdaki gibidir.

1- 3093 Sayılı Kanunun 5/b ve g Bentleri

b) (Değişik : 10/9/2014 – 6552/105 md.) Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine, teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.

g) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller teminat mektubu karşılığı verilir.

2- TRT Bandrol Yönetmeliği:

Bandrol Alma Zorunluluğu ve Bandrol Verilmesi

MADDE 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2015-29300)

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen bandrole tabi cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdurlar.

Kurumla bandrol dolayısıyla irtibatı devam eden veya bandrol almak için ilk defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahısların talep ettikleri bandroller;

a) İthal etmiş oldukları cihazlar için bandrol bedelinin ilgili Gümrük Müdürlüklerine yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında,

b) İmal ettikleri cihazlar için bandrol bedelinin Kuruma doğrudan yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında, verilir.

Teminat Mektubu

MADDE 7 –(Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2015-29300)

 İmal ettikleri veya ithal etmiş oldukları bandrole tabi cihazların bandrollerini teminat mektubu karşılığı almak isteyen gerçek ve hükmî şahıslardan; talep ettikleri bandrol bedeli kadar, kesin ve süresiz banka teminat mektubu istenir.

Teminatın Verilmesi

MADDE 8. – (Değişik:RG-19/3/2015-29300)

Gerçek ve hükmî şahıslar 7 nci maddede belirlenen tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunu Kurumun belirleyeceği şekilde bandrol almadan önce Kuruma vermek zorundadırlar.

Kurum gerekli görmesi halinde ilave banka teminat mektubu isteyebilir.

Teminatın Kapsamı (Değişik başlık:RG-19/3/2015-29300)

MADDE 9. -(Değişik:RG-19/3/2015-29300) Gerçek ve hükmî şahıslar tarafından bandrol alımında verilecek banka teminat mektupları, Kurumun bandrol işlemlerinden kaynaklanan mevcut ve ileride doğabilecek vadesi gelmiş ve gelmemiş bütün alacaklarını kapsar.

Teminattan doğacak her türlü masraf, teminatı getiren gerçek ve hükmî şahıslara ait olacaktır.

Teminatın İadesi

MADDE 10. – (Değişik:RG-19/3/2015-29300) Kurumla bandrol ilişkisi olan gerçek ve hükmî şahısların, bu ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerinin sona ermesi veya bandrol ilişkisi devam etmekle beraber teminatlı alımdan nakit alıma geçmek istemeleri halinde, yazılı olarak talep etmeleri ve Kuruma borçlarının bulunmaması kaydıyla, banka teminat mektupları, hesap mutabakatından sonra kendilerine iade edilir.

Teminatın Paraya Çevrilmesi ve İrat Kaydı

MADDE 11. – (Değişik:RG-19/3/2015-29300) Gerçek ve hükmî şahısların Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma olan bandrol borçlarını ödememeleri halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat paraya çevrilerek Kurum alacağı tahsil edilir.

3- 3093 sayılı Kanunda 6183 sayılı Kanuna Yapılan Atıflar:

3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun tahsilat başlıklı 5. Maddesi, ile Ceza Hükmü başlıklı 6. Maddelerinde kanuni sürelerinde ödenmeyen bandrol ücreti ana para alacağı ile bandrolsüz cihaz satanlar adına kesilecek olan idari para cezalarının cebri takip ve tahsillerinin 6183 sayılı kanuna göre yapılacağına dair düzenlemeler bulunmaktadır.

6. maddesinde aynen;

 “…Tahakkuku müteakip tebliğ edilen para cezalarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.”

Hükmü bulunmaktadır.

5. maddesinin (a) bendinde ise aynen;

“…Aksi takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.”

Hükmü bulunmaktadır.

Keza TRT ye 3093 sayılı kanun uyarınca istediği  bilgiyi vermekten imtina edenler adına 5.000 TL ye kadar kesilecek olan idari para cezaları ile ilgili düzenlemenin yapıldığı 5/f bendinde de aynen;

“…Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları hakkında 6183 sayılı Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.”

Hükmü bulunmaktadır.

4- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundaki TRT Bandrol Alacağı İle İlgili Takip Konusundaki Maddeler

Ödeme emri:

Madde 55 – Amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 114 üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir.

Belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir “ödeme cetveline” alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağırılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur ve cetvelin asıldığı köy muhtarlığınca münadi vasıtasiyle ilan olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasiyle tesbit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur.

Borcunu vadesinde ödemiyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 15 gün içinde bildirmeleri istenir.

Teminatlı alacaklarda takip

 Madde 56 – Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 15 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir.

5- DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİMİZ:

a- TRT Bandrol Yönetmeliğinin Teminatın Paraya Çevrilmesi ve İrat Kaydı  başlıklı 11. Maddesindeki süreler 6183 sayılı kanunun değişmeden önceki halindeki sürelerdir.

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla 6183 sayılı kanunda daha önce 7 gün olan süreler 15 gün olarak değişmiştir.

“Gerçek ve hükmî şahısların Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma olan bandrol borçlarını ödememeleri halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat paraya çevrilerek Kurum alacağı tahsil edilir.”

Normlar hiyerarşisinin yanında anılan yönetmelik maddesinde 6183 sayılı kanunun 56. Maddesine yapılan atıftan dolayı sürelerin TRT tarafından yönetmeliğin değişmesini beklemeden 15 gün olarak uygulanması gerekmektedir.

Aksi takdirde yapılacak olan idari işlem 6183 sayılı kanuna aykırı olacağından idare mahkemelerince iptal edilecektir.

2- TRT’nin gecikmeksizin bandrol yönetmeliği ile 6183 sayılı kanun süreler başta olmak üzere uyumlaştırmak amacıyla yönetmelik değişikliğine gitmesi gerekmektedir.

3- TRT Bandrol yönetmeliğinin 11. Maddesindeki düzenleme 3093 sayılı kanunun 5/a maddesindeki bandrol ücreti bildirim beyannamesi verilerek kesinleşen ve kanundaki sürede ödenmeyen bandrol ana para alacakları düşünülerek yapılmış bir düzenlemedir.

Yani beyan esasına dayalıdır. Bu kapsamda sürelerle ilgili kısımda değişikliğe gidilerek uygulanması yerindedir.

Bununla birlikte TRT Mali Denetçileri veya Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından yapılacak bandrol incelemelerinde kanundaki beyan ve ödeme sürelerinden sonraki dönemlerce yapılacak olan TARHİYATLAR için ne yazık ki bir düzenleme yapılmamıştır.

Keza 3093 sayılı kanunundaki beyan ve ödeme sürelerinden sonra yapılacak olan bandrol ücreti TARHİYATLARI’nın ÖDEME SÜRELERİ VE İTİRAZ SÜRECİNE ilişkin olarak 3093 sayılı kanunda da bir düzenleme yoktur.

O halde bu durumda izlenecek yol ne olmalıdır.

Bu durumda ÖDEME SÜRESİ olarak 6183 sayılı kanunun 37. Maddesindeki süremi (1 Ay) yoksa 2577 sayılı İdari yargılama Usulü hakkındaki Kanunun idari davalarla ilgili 60 gün içerisinde dava açılacağına dair süremi ödeme süresi olarak uygulanacaktır.?

Bu konulara TRT tarafından bandrol yönetmeliğinde değişiklik yapılarak karar verilmesi gerekecektir.

Bununla birlikte ister 1 Ay ister 60 gün hangi süre uygulanırsa uygulansın bu sürelerin bitiminde derhal bandrol yönetmeliği hükümleri uygulanamaz.

Şöyle ki; 6183 sayılı Kanunun 55. Maddesi gereği tarhiyat yazısındaki sürelerin sonunda ödeme yapmayan firma adına ÖDEME EMRİ çıkarılacak ve 15 günlük ödeme süresi verilecektir.

Bu süre zarfında da ödeme yapmayan ancak TRT’de TEMİNAT MEKTUBU bulunan firmanın teminat mektubu bu yine derhal irat kaydedilemeyecektir.

Bu defada 6183 sayılı kanunun 56. Maddesindeki Teminatlı Alacaklarla ilgigili madde hükmü devreye girecektir.

“Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 15 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir.”

Bu maddeden hareketle Bandrol borcu olan firmaya 15 gün süre içeren yeni yazı yazılmalı ve bu yazıda TEMİNAT MEKTUP’larının irat kaydedileceğine dair madde hükümleri bulunmalıdır.

4- 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 5/f bendindeki TRT’ye istenilen bilgileri vermeyen kişi ve kurumlar adına 5.000 TL ye kadar kesilecek olan idari para cezaları ile bandrolsüz cihaz satanlar adına 6. Madde uyarınca kesilecek idari para cezalarına ilişkin 2014 yılında 6552 sayılı kanunla yapılan değişikliklerde ödeme süresi olarak 1 Ay belirlenmiştir.

Keza aynı süre dava açma süresi olarak ta belirlenmiştir.

a-Sonuç olarak sonradan inceleme raporlarından hareketle yapılacak tarhiyat yazılarında bu 1 Aylık dava açma ve ödeme süresinin beklenilmesi

c- Bu 1 aylı süre içerisinde tarhiyat yazısına rağmen ödeme yapılmazsa 6183 sayılı kanunun 55. Maddesine uygun ödeme emri düzenlenmesi ve ödeme için ilave 15 gün süre verilmesi

d- Bu sürenin sonunda da ödeme yapılmaz ise bandrol yönetmeliğinini11. Maddesindeki 7 günlük sürenin değil 6183 sayılı kanunun 56. Maddesindeki 15 günlük sürenin hatırlatıldığı bu sürede ödeme yapılmaz ise teminat mektuplarının irat kaydedileceğinin hatırlatıldığı bir yazının daha yazılarak tebliği ve 15 günlük sürenin beklenmesi gerekmektedir.

Bu usul ve esaslarının uygulanmasına ve verilen sürelere rağmen TRT’ye olan idari para cezası borcunu ödemeyen mükelleflerin TRT de mevcut olan TEMİNAT MEKTUPLARI TRT HESAPLARINA RESEN İRAT KAYDEDİLİR.

5- Bu usullerin dışında yapılacak işlemler idare 6183 sayılı kanuna aykırılıktan dolayı mahkemelerinden dönecektir.

6- Son olarak TRT’nin Bandrol Yönetmeliğini ivedi 6183 sayılı kanuna uyarlaması gerekmektedir.

ABDULLAH ÇAVUŞ/E. VERGİ MÜFETTİŞİ

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×