Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL MÜKELLEFLERİNCE YAPILACAK OLAN BİLDİRİM VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL MÜKELLEFLERİNCE YAPILACAK OLAN BİLDİRİM VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL MÜKELLEFLERİNCE YAPILACAK OLAN BİLDİRİM VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT bandrolü konusunda seri şekilde yayınlamakta olduğumuz bilgilendirme amaçlı yazılarımızda ifade ettiğimiz üzere, TRT Bandrolü kamu Gelirleri sınıflandırmasında PARAFİSKAL GELİRLER (Vergi benzeri Gelirler) kapsamında değerlendirilmektedir.

Buradan hareketle vergi hukukunda ki vergilendirme usu ve esasları ile bandrol gelirlerinin takip usulleri konusunda benzerlikler bulunmaktadır.

Keza vergilendirme aşamaları diye bilinen verginin TARH, TEBLİĞ, TAHAKKUK ve TAHSİL usulleri konularında da benzerlikler bulunmaktadır.

Özetle söylemek gerekirse vergi mükellefleri ve vergi dairesi uygulamalarının benzerleri TRT Muhasebe ve Finansman dairesi başkanlığına bağlanmış olan Hasılat Müdürlüğünce uygulanmaktadır.

Vergilendirme aşamalarının TRT BANDROL ÜCRETİ ile ilgili uygulamaları daha önceki yazılarımızda anlatılmıştı.

TRT ile bandrol ilişkisi başlayacak olan BANDROL İMALATÇISI veya İTHALATÇISI olan mükellefler ile ilgili düzenlemeler ve bildirimler hakkında bu yazımızda detaylı bilgi verilecektir.

TRT Bandrol Uygulamaları konusunda detaylı bilgi “Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu’nca Bandrol Verilmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde bulunmaktadır.

I- BANDROL ALMAK İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

MADDE 5. – Bandrol almak için Kuruma ilk defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahıslardan aşağıdaki belgeler istenir:

A) GERÇEK ŞAHISLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1) Müracaat formu,

2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

4) İmza sirküleri,

5) Bandrollerin teslim edileceği kişiler için yetki belgesi,

7) Ticaret odası kaydı,

8)) Teminat mektubu.

B) HÜKMÎ ŞAHISLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1) Müracaat formu,

2) Hükmî şahıs yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin T.C. Kimlik numarası beyanları,

4) Hükmî şahıs yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,

5) Bandrollerin teslim edileceği kişiler için yetki belgesi,

6) Hükmî şahıs ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya fotokopisi,

7) İmalâtçı veya ihracatçı belgesinin asılları veya Kurumca onaylı suretleri (imâl ettikleri renkli televizyonlardan ihraç ettikleri miktar kadarını yurt içinde satanlardan),

8) Teminat mektubu.

2- İTHALATÇILAR İÇİN FİİLİ BANDROL UYGULAMALARI VE İSTENİLEN BELGELER:

A- Mükellef Kayıt İşlemleri Ve Gerekli Belgeler:

 1. Mükellef bilgi formu
 2. Vergi Levhası
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi
 4. Ticaret sicili gazetesi
 5. İmza sirküleri
 6. Bandrol almaya veya işlemleri yapmaya yetkilendirilmiş 3 üncü kişilere ait yetki belgesi
 7. Teminat karşılığı bandrol almak isteyenlerden süresiz ve kesin teminat mektubu
 8. Bu evraklar Kurumumuza bandrol mükellefi olmak için bir defaya mahsus gönderilir.

B-Bandrol Talep İşlemleri Ve Gerekli Belgeler:

 1. Bandrol talep dilekçesi
 2. Gümrük Vergi Tahsil Alındısı
 3. Gümrük Giriş Beyannamesi
 4. İthalat faturaları
 5. İthalat Ürün Bilgi Talep şablonu

C- İTHALAT İÇİN ÜRÜN BİLGİ ŞABLONUNUN DOLDURULMASINA YÖNELİK GEREKLİ OLAN DETAYLAR:

TRT tarafından bandrole tabi cihaz ithalatçısı firmalar için bandrol taleplerinde kullanılmak üzere exel formatında bir metin oluşturulmuştur.

12 sütundan oluşan bu formun detayları aşağıdaki gibidir.

A-No: Sıra numarası 

B-BEYANNAME NO: Beyanname numarası şablonda bütün olarak yer alacaktır.

Örn: 16410100IM006556

 C- KALEM NO: Her model ve cihaz gümrük beyannamesinde farklı kalemlerde yer alacağından kalem numaraları sırasıyla yazılacaktır.

 D-GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ: Şablonda Gümrük Müdürlükleri yer almaktadır. Uygun olan seçilecek olup, elle giriş yapıldığı takdirde sistem kabul etmeyecektir.

 E-TESCİL TARİHİ: Tescil tarihi yazılacaktır. Aradaki işaret nokta dışında olduğunda sistem şablonu kabul etmeyecektir. Örn: 01.12.2016

 F-KAPANIŞ TARİHİ: Beyanname kapanış tarihi yazılacaktır. Aradaki işaret nokta dışında olduğunda sistem şablonu kabul etmeyecektir. Örn: 01.12.2016

 G-ADET: Söz konusu sırada yer alan kalemde ithalatı gerçekleşen ürün adedi yazılacaktır.

 H-CİHAZ TÜRÜ: İlgili sütundan ithalatı gerçekleşen ürün şablondan seçilecektir. Elle giriş yapıldığı takdirde sistem kabul etmeyecektir.

 I-MARKA: İlgili sütunda ithalatı gerçekleşen ürünün markası yer alacaktır.

 J-MODEL: İlgili sütunda ithalatı gerçekleşen ürünün modeli yer alacaktır. 

K-BANDROL ORANI: İlgili sırada ithalatı gerçekleşen ürünün bandrol oranı % işareti olmadan direk rakam olarak girilecektir.

 L-BANDROL TUTARI: Bandrol tutarı ilgili sırada ithalatı gerçekleşen ürüne ait tutardır.

3.231,03 olarak belirtilecek, para birimi yazılmayacak ve kuruş hanesi virgülle ayrılacaktır. Yuvarlama yapıldığı takdirde sistem uyarı verecektir.

3- İMALATÇI MÜKELLEFLER İÇİN FİİLİ BANDROL UYGULAMALARI VE İSTENİLEN BELGELER:

A- Mükellef Kayıt İşlemleri Ve Gerekli Belgeler

 1. Mükellef bilgi formu
 2. Vergi Levhası
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi
 4. Ticaret sicili gazetesi
 5. İmza sirküleri
 6. Kapasite Raporu
 7. Bandrol almaya veya işlemleri yapmaya yetkilendirilmiş 3 üncü kişilere ait yetki belgesi
 8. Teminat karşılığı bandrol almak isteyenlerden süresiz ve kesin teminat mektubu
 9. Bu evraklar Kurumumuza bandrol mükellefi olmak için bir defaya mahsus gönderilir.

B- Bandrol Talep İşlemleri Ve Gerekli Belgeler.

 1. Bandrol talep dilekçesi dilekçesi
 2. Bandrol ücreti ödeme dekontu (teminat karşılığı bandrol alan firmalardan istenilmez)
 3. İmalat Ürün Bilgi Talep şablonu

C- İMALATÇI MÜKELLEFLER  İÇİN ÜRÜN BİLGİ ŞABLONUNUN DOLDURULMASINA YÖNELİK GEREKLİ TÜM  DETAYLAR

 TRT tarafından bandrole tabi cihaz imalatçısı firmalar için bandrol taleplerinde kullanılmak üzere exel formatında bir metin oluşturulmuştur.

7 sütundan oluşan bu formun detayları aşağıdaki gibidir.

A-No: Sıra numarası

B-CİHAZ TÜRÜ: İlgili sütundan imalatı gerçekleşen cihazın türü şablondan seçilecektir. Elle giriş yapıldığı takdirde sistem kabul etmeyecektir.

C-MARKA: İlgili sütunda imalatı gerçekleşen cihazın markası yer alacaktır.

D-MODEL: İlgili sütunda imalatı gerçekleşen cihazın modeli yer alacaktır.

E-ADET: Üretimi planlanan cihaz adeti yer alacaktır.

F-BİRİM FİYAT: İlgili sütunda imalatı planlanan cihaz/cihazların birim satış fiyatı yazılacaktır.

G-ÜRETİM TARİHİ: İlgili sütunda imalatı planlanan cihaz/cihazların üretim tarihi yazılacaktır.

4- BANDROL ÜCRETİ BEYANANEMESİ

3093 sayılı kanunun 5/a maddesinde BANDROL ÜCRETİ BEYANNAMESİ’ne ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Buna göre Bandrol Ücreti Bildirim Beyannamesi bandrole taci cihazın satışını müteakip üçüncü ayın onuna kadar TRT’ye verilmek zorundadır.

Kanunda beyanname vermemenin veya geç vermenin müeyyidesine yönelik bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

Kanunun ilgili maddesi aynen aşağıdaki gibidir.

         Tahsilat:

            Madde 5 – a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.

A- İTHALATÇI MÜKELLEFLER TARAFINDAN VERİLECEK OLAN BANDROL ÜCRETİ BİLDİRİM  BEYANNAMESİ:

Bu hükümden hareketle TRT tarafından exel ortamında İMALATÇI MÜKELLEFLERL VE İTHALATÇI MÜKELLEFLER için ayrı ayrı olmak üzere BANDROL BİLDİRİM BEYANNAMESİ geliştirilmiştir.

Beyanname içerisindeki sütunlar aşağıdaki gibidir.

No                                                                                        

Talep No

Talep Kalemi    

Beyanname No

Beyanname Kalemi  

Fatura No

Fatura Tarihi    

Alıcı Vergi No   

Alıcı  Adı   Cihaz Türü        

Marka       

Model       

Adet

Birim Bandrol Ücreti

Toplam Bandrol Ücreti

B- İTHALATÇI MÜKELLEFLER TARAFINDAN VERİLECEK OLAN BANDROL ÜCRETİ BİLDİRİM BEYANNAMESİ:

Bu hükümden hareketle TRT tarafından exel ortamında İMALATÇI MÜKELLEFLERL VE İTHALATÇI MÜKELLEFLER için ayrı ayrı olmak üzere BANDROL BİLDİRİM BEYANNAMESİ geliştirilmiştir.

Beyanname içerisindeki sütunlar aşağıdaki gibidir.

No                                                                                        

Talep No

Talep Kalemi

Fatura No

Fatura Tarihi    

Alıcı Vergi No   

Alıcı  Adı  

Cihaz Türü        

Marka       

Model       

Adet

Birim Fiyat        

Birim Bandrol Ücreti

Toplam Bandrol Ücreti

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×