Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL MÜKELLEFLERİNCE YAPILACAK OLAN BİLDİRİM VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL MÜKELLEFLERİNCE YAPILACAK OLAN BİLDİRİM VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL MÜKELLEFLERİNCE YAPILACAK OLAN BİLDİRİM VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Abdullah
ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT bandrolü konusunda seri şekilde yayınlamakta
olduğumuz bilgilendirme amaçlı yazılarımızda ifade ettiğimiz üzere, TRT Bandrolü
kamu Gelirleri sınıflandırmasında PARAFİSKAL GELİRLER (Vergi benzeri Gelirler)
kapsamında değerlendirilmektedir.

Buradan hareketle vergi hukukunda ki
vergilendirme usu ve esasları ile bandrol gelirlerinin takip usulleri konusunda
benzerlikler bulunmaktadır.

Keza vergilendirme aşamaları diye bilinen
verginin TARH, TEBLİĞ, TAHAKKUK ve TAHSİL usulleri konularında da benzerlikler
bulunmaktadır.

Özetle söylemek gerekirse vergi mükellefleri
ve vergi dairesi uygulamalarının benzerleri TRT Muhasebe ve Finansman dairesi
başkanlığına bağlanmış olan Hasılat Müdürlüğünce uygulanmaktadır.

Vergilendirme aşamalarının TRT BANDROL
ÜCRETİ ile ilgili uygulamaları daha önceki yazılarımızda anlatılmıştı.

TRT ile bandrol ilişkisi başlayacak olan
BANDROL İMALATÇISI veya İTHALATÇISI olan mükellefler ile ilgili düzenlemeler ve
bildirimler hakkında bu yazımızda detaylı bilgi verilecektir.

TRT Bandrol Uygulamaları konusunda detaylı
bilgi “Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu’nca Bandrol Verilmesine İlişkin Usül
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde bulunmaktadır.

I- BANDROL ALMAK İÇİN MÜRACAAT
EDENLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

MADDE 5. – Bandrol almak için Kuruma ilk
defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahıslardan aşağıdaki belgeler istenir:

A) GERÇEK ŞAHISLARDAN İSTENİLECEK
BELGELER:

1) Müracaat formu,

2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

4) İmza sirküleri,

5) Bandrollerin teslim edileceği kişiler
için yetki belgesi,

7) Ticaret odası kaydı,

8)) Teminat mektubu.

B) HÜKMÎ ŞAHISLARDAN İSTENİLECEK
BELGELER:

1) Müracaat formu,

2) Hükmî şahıs yönetim kurulu başkanı ve
yönetim kurulu üyelerinin T.C. Kimlik numarası beyanları,

4) Hükmî şahıs yönetim kurulu başkanı ve
yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,

5) Bandrollerin teslim edileceği kişiler
için yetki belgesi,

6) Hükmî şahıs ana sözleşmesinin
yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya fotokopisi,

7) İmalâtçı veya ihracatçı belgesinin
asılları veya Kurumca onaylı suretleri (imâl ettikleri renkli televizyonlardan
ihraç ettikleri miktar kadarını yurt içinde satanlardan),

8) Teminat mektubu.

2- İTHALATÇILAR İÇİN FİİLİ BANDROL
UYGULAMALARI VE İSTENİLEN BELGELER:

A- Mükellef Kayıt İşlemleri Ve Gerekli
Belgeler:

 1. Mükellef
  bilgi formu
 2. Vergi
  Levhası
 3. Ticaret
  odası faaliyet belgesi
 4. Ticaret
  sicili gazetesi
 5. İmza
  sirküleri
 6. Bandrol
  almaya veya işlemleri yapmaya yetkilendirilmiş 3 üncü kişilere ait yetki
  belgesi
 7. Teminat
  karşılığı bandrol almak isteyenlerden süresiz ve kesin teminat mektubu
 8. Bu
  evraklar Kurumumuza bandrol mükellefi olmak için bir defaya mahsus gönderilir.

B-Bandrol Talep İşlemleri Ve Gerekli
Belgeler:

 1. Bandrol
  talep dilekçesi
 2. Gümrük
  Vergi Tahsil Alındısı
 3. Gümrük
  Giriş Beyannamesi
 4. İthalat
  faturaları
 5. İthalat
  Ürün Bilgi Talep şablonu

C- İTHALAT
İÇİN ÜRÜN BİLGİ ŞABLONUNUN DOLDURULMASINA YÖNELİK GEREKLİ OLAN DETAYLAR:

TRT tarafından bandrole tabi cihaz
ithalatçısı firmalar için bandrol taleplerinde kullanılmak üzere exel
formatında bir metin oluşturulmuştur.

12 sütundan oluşan bu formun detayları
aşağıdaki gibidir.

A-No: Sıra numarası 

B-BEYANNAME
NO:
 Beyanname
numarası şablonda bütün olarak yer alacaktır.

Örn: 16410100IM006556

 C- KALEM NO: Her model ve cihaz gümrük beyannamesinde farklı
kalemlerde yer alacağından kalem numaraları sırasıyla yazılacaktır.

 D-GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ: Şablonda Gümrük Müdürlükleri yer
almaktadır. Uygun olan seçilecek olup, elle giriş yapıldığı takdirde sistem
kabul etmeyecektir.

 E-TESCİL TARİHİ: Tescil tarihi yazılacaktır. Aradaki işaret
nokta dışında olduğunda sistem şablonu kabul etmeyecektir. Örn: 01.12.2016

 F-KAPANIŞ TARİHİ: Beyanname kapanış tarihi yazılacaktır.
Aradaki işaret nokta dışında olduğunda sistem şablonu kabul etmeyecektir. Örn:
01.12.2016

 G-ADET: Söz konusu sırada yer alan kalemde ithalatı
gerçekleşen ürün adedi yazılacaktır.

 H-CİHAZ TÜRÜ: İlgili sütundan ithalatı gerçekleşen ürün
şablondan seçilecektir. Elle giriş yapıldığı takdirde sistem kabul
etmeyecektir.

 I-MARKA: İlgili sütunda ithalatı gerçekleşen ürünün markası
yer alacaktır.

 J-MODEL: İlgili sütunda ithalatı gerçekleşen ürünün modeli
yer alacaktır. 

K-BANDROL
ORANI:
 İlgili sırada
ithalatı gerçekleşen ürünün bandrol oranı % işareti olmadan direk rakam olarak
girilecektir.

 L-BANDROL TUTARI: Bandrol tutarı ilgili sırada ithalatı
gerçekleşen ürüne ait tutardır.

3.231,03 olarak belirtilecek, para birimi
yazılmayacak ve kuruş hanesi virgülle ayrılacaktır. Yuvarlama yapıldığı takdirde
sistem uyarı verecektir.

3- İMALATÇI MÜKELLEFLER İÇİN FİİLİ
BANDROL UYGULAMALARI VE İSTENİLEN BELGELER:

A- Mükellef Kayıt İşlemleri Ve Gerekli
Belgeler

 1. Mükellef
  bilgi formu
 2. Vergi Levhası
 3. Ticaret
  odası faaliyet belgesi
 4. Ticaret sicili gazetesi
 5. İmza
  sirküleri
 6. Kapasite
  Raporu
 7. Bandrol almaya veya işlemleri yapmaya
  yetkilendirilmiş 3 üncü kişilere ait yetki belgesi
 8. Teminat karşılığı bandrol almak
  isteyenlerden süresiz ve kesin teminat mektubu
 9. Bu
  evraklar Kurumumuza bandrol mükellefi olmak için bir defaya mahsus gönderilir.

B- Bandrol Talep İşlemleri Ve Gerekli
Belgeler.

 1. Bandrol
  talep dilekçesi dilekçesi
 2. Bandrol ücreti ödeme dekontu (teminat
  karşılığı bandrol alan firmalardan istenilmez)
 3. İmalat
  Ürün Bilgi Talep şablonu

C- İMALATÇI MÜKELLEFLER  İÇİN ÜRÜN BİLGİ ŞABLONUNUN DOLDURULMASINA
YÖNELİK GEREKLİ TÜM  DETAYLAR

 TRT
tarafından bandrole tabi cihaz imalatçısı firmalar için bandrol taleplerinde
kullanılmak üzere exel formatında bir metin oluşturulmuştur.

7 sütundan oluşan bu formun detayları
aşağıdaki gibidir.

A-No: Sıra numarası

B-CİHAZ TÜRÜ: İlgili sütundan imalatı
gerçekleşen cihazın türü şablondan seçilecektir. Elle giriş yapıldığı takdirde
sistem kabul etmeyecektir.

C-MARKA: İlgili sütunda imalatı
gerçekleşen cihazın markası yer alacaktır.

D-MODEL: İlgili sütunda imalatı
gerçekleşen cihazın modeli yer alacaktır.

E-ADET: Üretimi planlanan cihaz adeti yer
alacaktır.

F-BİRİM FİYAT: İlgili sütunda imalatı
planlanan cihaz/cihazların birim satış fiyatı yazılacaktır.

G-ÜRETİM TARİHİ: İlgili sütunda imalatı
planlanan cihaz/cihazların üretim tarihi yazılacaktır.

4- BANDROL ÜCRETİ BEYANANEMESİ

3093 sayılı kanunun 5/a maddesinde BANDROL
ÜCRETİ BEYANNAMESİ’ne ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Buna göre Bandrol Ücreti Bildirim
Beyannamesi bandrole taci cihazın satışını müteakip üçüncü ayın onuna kadar TRT’ye
verilmek zorundadır.

Kanunda beyanname vermemenin veya geç
vermenin müeyyidesine yönelik bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

Kanunun ilgili maddesi aynen aşağıdaki
gibidir.

         Tahsilat:

            Madde 5 – a) Bu Kanunun 1 inci
maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları
cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç
müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna bir
beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi
takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı
üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince
tahsil olunur.

A- İTHALATÇI MÜKELLEFLER TARAFINDAN
VERİLECEK OLAN BANDROL ÜCRETİ BİLDİRİM  BEYANNAMESİ:

Bu hükümden hareketle TRT tarafından exel
ortamında İMALATÇI MÜKELLEFLERL VE İTHALATÇI MÜKELLEFLER için ayrı ayrı olmak
üzere BANDROL BİLDİRİM BEYANNAMESİ geliştirilmiştir.

Beyanname içerisindeki sütunlar aşağıdaki
gibidir.

No                                                                                        

Talep No

Talep Kalemi    

Beyanname No

Beyanname Kalemi  

Fatura No

Fatura Tarihi    

Alıcı Vergi No   

Alıcı 
Adı   Cihaz Türü        

Marka       

Model       

Adet

Birim Bandrol Ücreti

Toplam Bandrol Ücreti

B- İTHALATÇI MÜKELLEFLER TARAFINDAN
VERİLECEK OLAN BANDROL ÜCRETİ BİLDİRİM BEYANNAMESİ:

Bu
hükümden hareketle TRT tarafından exel ortamında İMALATÇI MÜKELLEFLERL VE
İTHALATÇI MÜKELLEFLER için ayrı ayrı olmak üzere BANDROL BİLDİRİM BEYANNAMESİ
geliştirilmiştir.

Beyanname
içerisindeki sütunlar aşağıdaki gibidir.

No                                                                                        

Talep No

Talep Kalemi

Fatura No

Fatura Tarihi    

Alıcı Vergi No   

Alıcı 
Adı  

Cihaz Türü        

Marka       

Model       

Adet

Birim Fiyat        

Birim Bandrol Ücreti

Toplam Bandrol Ücreti

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×