Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL ALACAKLARININ VE PARA CEZALARIN TEBLİGAT USULÜ/Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi (07.08.2019)

TRT BANDROL ALACAKLARININ VE PARA CEZALARIN TEBLİGAT USULÜ/Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi (07.08.2019)

TRT BANDROL ALACAKLARININ VE PARA CEZALARIN TEBLİGAT USULÜ

Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi
(07.08.2019)

Bilindiği üzere vergi kanunlarının bir nevi anayasası gibi olan 213 sayılı Vergi Usul kanununda vergilendirme aşamaları başta olmak üzere vergilendirme usulüne ve TEBLİGAT usullerine yönelik bir çok hüküm düzenlenmiştir.

TRT
Bandrol ve enerji gelirleri konusunda ise 3093 sayılı kanunda usul
düzenlemeleri bulunmamaktadır. Kaldı ki 3093 sayılı kanun 10 maddelik bir
kanundur. Bununla birlikte uygulaması için diğer bir çok genel düzenleyici kanunla
ya da 3093 sayılı kanunda atıf yapılan kanunlarla ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin
3093 sayılı kanunda kanuni süreleri içerisinde ödenmeyen bandrol ana para
alacağı ile idari para cezalarının 6183 sayılı kanuna göre cebren takip ve
tahsil edileceğine yönelik düzenleme bulunmaktadır.

Bununla
birlikte TEBLİGAT USULÜ hakkında 3093 sayılı kanunda özel bir düzenleme
bulunmadığı gibi anılan kanunda yapılacak olan tebligatın hangi kanuna göre
yapılacağına dair atıf yapılan başka bir kanunda bulunmamaktadır.

Bandrol
alacaklarının tebliği ile ilgili tek düzenleme “TRT Kurumunca Bandrol Verilmesine
ilişkin Yönetmelikte” yapılmıştır. Yönetmeliğin 12. Maddesi aynen aşağıdaki
gibidir.

MADDE
12. – Gerçek ve hükmî şahıslar bu Yönetmelik dahilinde Kuruma bildirecekleri
ikametgâhın kanunî ikametgah olarak sayılacağını kabul ederler.

Gerçek
ve hükmî şahıslar bildirdikleri ikametgâhını değiştirdikleri takdirde, yeni
ikametgâhını Ticaret Odası veya Ticaret Siciline tescil ettirip Kuruma
bildirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğe uymayan gerçek şahıs ve hükmî
şahısların ilk bildirdiği adrese yapılan tebligatlar geçerlidir. Kurum
tarafından yapılacak kontrollerde adres değişikliğini bildirme yükümlülüğüne
uymadığı tespit edilen gerçek şahıs ve hükmî şahıslara yeni adres bildirinceye
kadar bandrol verilmez.

Bu düzenlemeden görüleceği üzere
tebligatın hangi kanuna göre yapılacağı konusunda açık bir ifade yoktur.

Bununla birlikte 7201 sayılı tebligat
kanunun 1. Maddesinde bu kanuna göre tebligat yapacak olan kurumlar
belirlenmiştir.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

Tebligatın
yapılması Madde 1 – (Değişik: 11/1/2011-6099/1 md.) Kazaî merciler, 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı
cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde
yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve
denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları
ile vakıf yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî
şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da
dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel
Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

5018
sayılı kanun TBMM de 2003 yılında kabul edilmiştir.

Kanunun
ilk halinde TRT ekli cetveller de yer almıştır. 2005 yılında yapılan
değişiklikler ile TRT, TOKİ, TMSF gibi bazı kurumlar 5018 sayılı kanun
kapsamından ve cetvellerden çıkarılmıştır.

TRT 5433
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklik sonucu 5108 sayılı
kanun kapsamından çıkarılmıştır.

TRT
ile ilgili öteden beri tüm tebligatlar 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNU hükümlerine
göre yapılmaktadır. Bununla birlikte yapılacak
tebligatların 7201 sayılı kanuna göre yapılacağına dair özel bir düzenleme yapılmasının
faydalı olacağı düşünülmektedir.

Konumuza
VUK DAKİ TEBLİĞ tanımı ile başlayacak ve TRT BANDROL ALACAKLARI VE CEZALARININ
7201 sayılı kanuna göre tebliğinde dikkat edilmesi gereken hususları
açıklayarak devam edeceğiz.

Vergi tebliği vergilendirmeyi ilgilendiren
ve hüküm ifade eden durumun yetkili makamlar tarafından vergi mükellefine yazı
ile bildirilmesidir.

Tebliğ kelimesi “bildirme,
duyurma” anlamına gelmektedir
.

Vergi tebliği, vergi mükellefi ‘ne vergi tarhı
sonrası verginin bildirilmesidir.

Vergi
Usul Kanununun Tebliğ başlıklı 21. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir.

Tebliğ:

Madde
21 – Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların
yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile
bildirilmesidir. Vergi kanunlarına ilişkin tebliğ usulleri 213 sayılı vergi
usul kanunun 93 ila 109 maddelerinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

Bu girişten sonra 7201 sayılı kanuna
ilişkin değerlendirme ve tespitlerimiz aşağıda olduğu gibidir.

I- TRT TARAFINDAN 7201 SAYILI KANUNA
GÖRE TEBLİĞ YAPILACAK OLAN BANDROL ALACAKLARINA YÖNELİK RESMİ YAZILAR

Buradan
hareketle 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda tebligata ilişkin özel düzenleme
bulunmadığı için bandrol ana para ve cezaları  öteden beri 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNA göre tebliğ
yapılmaktadır.

1- Bandrol
ana para alacağı TARH yazıları

2- Bandrolsüz
cihaz satanlar adına kanunun 6. Maddesi uyarınca kesilecek olan idari para
cezalarına ilişkin yazılar

3- Bandrol
incelemelerinde TRT kurumunun istediği bilgileri vermeyenler adına 3093 sayılı
kanunun 5. Maddesi uyarınca kesilecek olan idari para cezalarına ilişkin
yazılar

4-
Bandrol ana para alacağına ilişkin ÖDEME EMİRLERİ

5-
Bandrolsüz cihaz satanlar adına kanunun 6. Maddesi uyarınca kesilecek olan
idari para cezalarına ilişkin ÖDEME EMİRLERİ

6-
Bandrol incelemelerinde TRT kurumunun istediği bilgileri vermeyenler adına 3093
sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca kesilecek olan idari para cezalarına ilişkin
ÖDEME EMİRLERİ

7- Bu
alacaklara için HACİZ yazıları

8- Bu
alacaklara ilişkin TEMİNAT Mektupları varsa irat kadı yazıları

9-
Bandrol alacağı ile ilgili incelemeler konusunda yapılacak olan tüm yazışmalar

10-
Mükelleflerden ve kurumlardan bilgi isteme/talep yazıları

11-
Bunlar dışında kalsa bile mükellefler ve resmi kurumlarda yapılacak olan hukuki
sonuç doğuracak olan yazılar

Tebliğ
evrakında esasa etkili bir hata yapılmış ise geçerli bir tebligattan söz
edilemez.

Dolayısıyla
geçerli bir BANDROL alacağı da doğmaz.

Böyle
durumlarda söz konusu belgedeki hata düzeltilerek yeniden tebliğ edilmesi
gerekmektedir.

Aksi takdirde
7201 sayılı kanunda detaylı olarak düzenlenmiş olan tebliğ usullerine uyulmadan
yapılacak olan tebligatlar usul yönünden mahkemelerde bozulmaktadır.

Anılan
nedenler ile 7201 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik olarak
25.12.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “TEBLİGAT KANUNUNUN
UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK” hükümlerinin İYİ BİLİNMESİ gerekmektedir.

II- USULÜNE UYGUN EBLİGAT İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLEMESİ GEREKEN HUSUSLAR

7201
SAYILI Tebligat Kanunun 10. maddesi gereğince kural tebligatın, muhatabın
kendisine yapılmasıdır.

 Ancak tebligatın daha kolay yapılması ve
böylece yargılamanın hızlandırılması amacı ile Tebligat Kanununun 16 ıncı
maddesinde, kendisine tebligat yapılacak şahsın adresinde bulunmaması durumunda
tebliğin kendisiyle aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerden birine
yapılabileceği düzenlenmiştir.

Muhatap
yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran on sekiz yaşından
aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır

Muhatap
adına aynı adreste oturan kişiye tebligat yapılırken, kişinin muhatap ile aynı
çatı altında oturduğu tebliğ mazbatasında belirtilmedikçe tebligat usulsüz sayılacaktır.

Bu
kişilere usulüne uygun yapılan tebligatlar asile yapılmış sayılacağından tebliğ
tarihi aynı konutta yaşayan kişiye yapılan tebliğ günü sayılır.

Bununla
beraber tebligat yapılan kişinin muhatap ile birlikte oturmadığı hususunun icra
mahkemesinde her türlü delille ispat edilebileceği ve bu hususun kanıtlanması
halinde tebligatın usulsüz sayılacağı da Yargıtay Kararları ile sabittir.

Belli
bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatı icra edenler, o yerde
bulunmadıkları takdirde, tebligat aynı yerde daimi memur ya da müstahdemlerden
birine yapılabilmektedir.

Aynı
doğrultuda meslek veya sanatı evinde icra edenler de o yerde bulunmadıkları
takdirde, o yerde daimi memur ya da müstahdemlerden birine, bu kişilerin de
bulunmaması halinde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerden birine
tebligat yapılabilecektir.

Vekil
vasıtası ile takip edilen işlerde, kural olarak tebligatların vekile yapılması
gerekmektedir. Çünkü tebligatın muhatabı artık asil değil vekildir. Asile
yapılan tebligat bu açıdan geçerli sayılmamaktadır.

 Kişinin birden çok vekili olması halinde,
vekillerden birine yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. Eğer tebligat birden
çok vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebligat tarihi asıl tebliğ
tarihi olarak değerlendirilecektir.

Bu
kural yanında kanunlar ile bazı durumlarda (isticvap veya yemin gibi)
tebligatın mutlaka asile yapılması emrediliyorsa, tebligat mümessile veya
vekile değil bizzat asile yapılmalıdır.

Ödeme
ve icra emirleri, temsil ettikleri kurumun işlemlerine ilişkin olmak koşulu ile
ticari temsilcilere ve tüccar memurlarına usulüne uygun olarak tebliğ
edilebilir.

İflas
halinde tebligat, iflas masası memuruna, resmi tasfiyede ise tasfiye
memurlarına yapılmalıdır.

Taksim
edilmiş tereke hakkında tebligat, tereke temsilcisi atanmış ise ona, atanmamış
ise mirasçılara yapılmaktadır.

Erat
dışındaki askeri şahıslara yapılacak tebligatlar bizzat kişilere yapılmalıdır.
Bu durumlarda nöbetçi amir veya nöbetçi subay tarafından muhatap derhal
bulunmalıdır. Muhatabın derhal bulunmaması veya tebliğden imtina etmesi
durumunda tebliğin muhatap yerine istisnaen nöbetçi amire veya nöbetçi subaya
yapılabilmesi kabul edilmiştir.

Sefer
halinde olan birlik veya müesseseye mensup askeri şahıslara tebligat, bağlı
oldukları Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı vasıtası ile
yapılmaktadır.

Tebliğ
yapılacak şahıs otel, hastane, fabrika ve mektep gibi içine serbestçe
girilemeyen veya aranan kişinin kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde ise
de kural tebligatın bizzat şahsa yapılmasıdır . Böyle bir durumda o yeri idare
eden kişi tarafından muhatap derhal bulundurulamaz veya bulunan muhatap
tebliğden imtina ederse ancak o zaman muhatap yerine o yeri idare eden veya muhatabın
bulunduğu kısım amirine tebligat yapılabilecektir.

Tutuklu
ve mahkûmlara tebligat, bunların bulundukları müessese müdürü veya memuru
vasıtası ile yapılmaktadır.

Muhatabın
geçici olarak başka bir yere gitmesi halinde, tebligat Tebligat Kanunu 20.
maddesi gereğince yapılmaktadır. Buna göre, 13, 14, 16, 17 ve 18 inci
maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten
başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve soyadı
tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ
memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule
mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere
gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı
şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde
tebligat, 21 inci maddeye göre yapılır.

Bu
maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve
18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya
yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren on beş gün sonra yapılmış sayılır.

Borçlu
kendisine yasal temsilci ataması gereken kimselerden ise ve henüz yasal
temsilci atanmamış ise, icra memuru kısa zamanda temsilci atanmasını, ait
olduğu makamdan sulh hukuk mahkemesinden- istemelidir.

Şayet
tebligat yasal temsilciye yapılmaz ise tebligat şikâyet yoluna başvurulması
sonucunda iptal edilebilir. Vesayet altındaki kişiler ancak sulh mahkemesi
izniyle bir meslek ya da sanatla meşgul olabileceklerinden, bu meslek veya
sanatlarına ilişkin faaliyetlerinden doğan borçlar için yapılan takiplerde
tebligatın kendilerine yapılması gerekecektir.

Tüzel
kişilere ve ticarethanelere tebligat salahiyetli mümessillerine bunlar birden
fazla ise yalnız birine yapılır.

Muhatap
yerine kendisine tebligat yapılacak kişinin görünüş olarak 18 yaşından aşağı
olmaması ve bariz surette ehliyetsiz olmaması lazımdır demiştir. Akıl
hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık sağırlık, körlük ve dilsizlik
gibi sebeplerden biri ile kendisiyle anlaşma imkânı olmayan kimse ehliyetsiz
sayılmaktadır.

Tebligat
alacak kişinin hasım olması, tebliğ imkânsızlığı ve tebligatı almaktan kaçınma
hallerinde tebligat yapılamamış sayılmaktadır.

Tebliğ
yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, mektep,
talebe yurdu gibi içine serbestçe girilemiyen veya arananın kolayca bulunması
mümkün olmıyan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden
veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. Bunlar tarafından muhatabın
derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ kendilerine
yapılır.

Kendisine
tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat
yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden
imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya
ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza
mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi
gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama
halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en
yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir.
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Gösterilen
adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç
oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru
tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine
veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm
edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına
yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.  

Muhtar,
ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca
kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

Adresi
meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Yukarı ki maddeler mucibince tebligat yapılamayan
ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul
sayılır. Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından
mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir.  Bununla beraber tebliği çıkaran merci,
muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli
gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir. Yabancı
memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren ahvalde
tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı
memlekette bulunan kimsenin malüm adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla
gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.

III- TEBLİĞ MAZBATASINDA BULUNMASI
ZORUNLU UNSURLAR:

Tebliğ
mazbatası (ZARFI) bulunması gereken zorunlu unsurlar 7201 sayılı kanunun 23. Maddesinde
düzenlenmiş olup madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

Madde
23 – Tebliğ bir mazbata ile tevsik edilir. Bu mazbatanın:

1.
Tebliği çıkaran merciin adını,

2.
Tebliği istiyen tarafın adını, soyadını ve adresini,

3.
Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve adresini,

4.
Tebliğin mevzuunu,

5.
Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o
kimsenin adını, soyadını, adresini ve 22 nci madde gereğince tebellüğe ehil
olduğunu,

6.
Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını,

7. 21
inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara mütaallik muamelenin yapıldığını,
adreste bulunmama ve imtina için gösterilen sebebi,

8.
(Ek: 11/1/2011-6099/6 md.) Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması
durumunda buna ilişkin kaydı,

9. (Değişik: 19/3/2003-4829/7 md.) Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imza

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×