Anasayfa / Manşet / İTHAL EDİLEN LÜKS TAŞITLARDA TRT BANDROLÜ UYGULAMASI/Abdullah ÇAVUŞ (17.06.2019)

İTHAL EDİLEN LÜKS TAŞITLARDA TRT BANDROLÜ UYGULAMASI/Abdullah ÇAVUŞ (17.06.2019)

3093
sayılı TRT Gelirleri Kanununda sayılı bandrole tabi cihazların imalatçıları
veya ithalatçıları bu cihazlar için kanunda gösterilen matrah ve nispetler
dahlinde hesapladıkları bandrol ücretlerini bir defaya mahsus olmak üzere TRT
Kurumuna ödemek ve bu ödemenin belgesi mahiyetinde TRT den bandrol almak
zorundadırlar.

Kanunda
sayılı cihazların bütünsel olarak tek başına ithalatında vergilendirme
açısından bir sorun bulunmamaktadır. Çünkü kanunda matrah, oran ve ödeme
süreleri hiçbir yoruma mahal vermeyecek derecede açık olarak düzenlenmiştir.

Bununla
birlikte üzerlerinde bandrole tabi cihazlarla ithal edilmiş olan taşıtlardaki
bandrole tabi cihazların matrahı, oranı, ödeme süreleri konusunda öteden beri
bazı muğlak durumlardan kaynaklı vergilendirme sıkıntıları yaşanmıştır.

Bilindiği
üzere özellikle bazı lük taşıtların bünyesinde her biri ayrı ayrı bandrole tabi
birden fazla cihaz bulunabilmektedir.

Bunları
aşağıdaki gibi örneklendirmemiz mümkündür.

1-
Taşıtların Bünyesindeki TV Ler

2- Taşıtların
Bünyesindeki Müzik setleri

3-Taşıtların
Bünyesinde koltuk arkalarında bulunan TV oynatıcıları

4-
Taşıtların bünyesinde bulunan videolar

5-Taşıtların
bünyesinde bulunan uydu cihazları

6-Taşıtların
bünyesinde bulunan MP3 veya MP4 cihazları

Uygulamada
özellikle ithal edilen lüks araçlarda yukarda sayılı bandrole tabi cihazların
birçoğu hep birlikte bulunmaktadır.

Bu
cihazların birçoğu bu lüks araçların ayrılmaz parçası yani mütemmim cüzi
konumundadırlar.

Bu
lüks araçlarla birlikte ithal edilen bandrole tabi cihazların 3093 sayılı
kanunda gösterilen matrahlarının araçtan ayrı olarak tevsik edilmesi halinde
vergilendirme açısından bir sorun bulunmamaktadır.

Nitekim
ülkemizde imal edilen bazı lüks araçlarda da yukarıda sayılan bandrole tabi
cihazların hemen hemen hepsi neredeyse standart olarak sunulmaktadır.

İmalatçı
otomobil firmaları imalat esansında araçlara eklemek üzere aldıkları bandrole
tabi cihazları araçtan ayrı olarak gerek yurt içi piyasadan satın almakta veya
gerekse yurt dışından ithal edebilmektedirler.

Bu
durumda her bir bandrole tabi cihazın 3093 sayılı kanuna uygun olarak BANDROL
ÜCRETİ MATRAHINI kolayca tespit ettikleri için vergilendirme problemi
yaşanmaktadır.

Bununla
birlikte ithal edilen araçların ithalatları için düzenlenen faturalarda ve
devamında gümrük giriş beyannamelerinde araçların bünyelerinde bulunan ve
çoğunlukla birden fazla olan bandrole tabi cihazların matrahlarına ilişkin
araçtan ayrı bir matrah beyanı bulunmamaktadır.

Bu
durumun ticari teamüllere uygun olmadığı otomobil ithalatçıları tarafından da
beyan edilmektedir.

Bu
durumda öteden beri var olan belirsizlikleri gidermek üzere 3093 sayılı kanunda
iki defa değişiklik yapılmıştır.

1- İlk değişiklik 5904 sayılı kanunla yapılan değişikle 3093 sayılı
kanunun 4/d fıkrasında yapılmıştır.

2009
yılında 5904 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile Bakanlar Kurulunun yetki
maddesi genişletilmiş olup anılan madde hükmü aynen aşağıdaki gibi olmuştur.

d)
(Değişik : 16/6/2009-5904/36 md.) Bu maddede belirtilen oranları topluca veya
ayrı ayrı iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranı sıfıra kadar indirmeye,
(a) fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında bandrole tabi olan cihazları
türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırmaya ve her bir grup için farklı
bandrol oranları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu
değişiklikten hareketle ithal edilen taşıtların bünyelerindeki bandrole tabi
cihazların vergilendirilmesi (bandrol ücreti alınması) ile ilgili olarak
Bakanlar Kurulu tarafından birden fazla kararname çıkarılmıştır.

Danıştay
tarafından yapılan yargılama sonucunda ise, anılan kararnamenin ilgili maddesi
konusunda Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmiştir. Söz konusu YDK kararında
“doğrudan cihaz bedeli üzerinden bandrol ücreti alınması gerekirken araç bedeli
üzerinden bandrol ücreti alınmasının yasaya aykırı olduğu” belirtilmesi üzerine,
sektör temsilcileriyle de görüşmek ve bandrol ücreti oranlarında %50 indirim
yapmak suretiyle yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılarak uygulamada
aksaklık oluşmasının önüne geçilmiştir.

Bakanlar
kurulu kararı ile yapılan düzenlemeler aynen aşağıdaki gibidir.

12 Şubat 2011 tarihli Resmi gazete de
yayınlanan 2011/1406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 maddesinde;

“Firmaların
ithal ettikleri taşıtların üzerinde monte edilmiş bulunan bandrole tabi
cihazlar, her biri ayrı ayrı olmak üzere; 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu Gelirleri kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen matrah
üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda bandrol ücretine tabi tutulur”
hükmü,

“4. maddesinde ise “Taşıtlarda
yer alan bandrole tabi cihaz matrahının, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu Gelirleri kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen şekilde ayrı
ayrı tevsik edilememesi halinde; bandrole tabi cihaz sayısına bakılmaksızın,
ithal edilen taşıtların gümrük giriş beyannamesindeki ÖTV hariç KDV Matrahları
üzerinden olmak üzere;

a-Kara Taşıtları için binde 4
oranında,

b-Diğer Taşıtlar için ise
onbinde bir oranında,

bandrol ücreti tahsil edilir.”

Hükmü bulunmaktadır.

2-  İthal
edilen taşıtların bünyelerindeki bandrole tabi cihazlardan bandrol ücreti
tahsiline yönelik 3093 sayılı kanunda yapılan ikinci düzenleme ise 2017 yılında
7033 sayılı kanunla yapılmıştır.

Bu
düzenleme ile daha önce Bakanlar kurulunun yetki maddesinde yapılan
genişletmeden hareketle ithal taşıtların bünyelerindeki bandrole tabi
cihazlardan bandrol ücreti tahsiline yönelik Bakanlar Kurulu kararları ile
yapılan düzenlemeler 3093 sayılı kanuna madde metni olarak eklenmiştir.

2027
yılında 7033 sayılı kanun ile 3093 sayılı kanunun 4. Maddesinin (a) fıkrasına
8. Bent olarak eklenen düzenleme aynen aşağıdaki gibidir.

“8. (Ek: 18/6/2017-7033/27
md.) (1) Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik
edilememesi hâlinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi
hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki
(özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden;

a. Kara taşıtları için             % 0,4,

b. Diğer taşıtlar için”

3- Uygulama Esasları:

3093
sayılı kanunda alınan yetkiden hareketle daha önce bakanlar kurulu kararı ile
yapılan düzenlemeler 2017 yılında kanun metnine de işlenmiş olup öteden beri
çok tartışılmıştır.

Tartışmanın
özünü ise araçların bütünü üzerinden bandrol ücreti alınmasının yasaya ve
anayasa aykırı olup olmadığı hususu oluşturmaktadır.

Bununla
birlikte araçların kendilerinin bandrole tabi olmadığı ve olmayacağı açıktır.

Getirilmek
istenilen düzenleme bir vergi güvenlik müessesi mahiyetindedir.

Keza
getirilmek istenilen düzenleme yerli otomobil üreticilerin ödeyecekleri bandrol
ücretleri ile ithalatçıların ödeyecekleri bandrol ücretlerini eşitleme ve bu
suretle haksız rekabeti önleme amacı da içermektedir.

Esas
olan araçlarla birlikte ithal edilen v3 3093 sayılı kanun ile bandrole tabi
kılınan cihazların bizatihi kendileri üzerinden bandrol ücreti almaktır.

Bununla
birlikte bu cihazların matrahlarının yasal tevsik edici belgelere
dayandırılamaması halinde vergilendirmeye açıklık getirilmek amacıyla bu
düzenlemeleri yapmak ELZEM olmuştur.

Bu
düzenlemenin uygulama esasları aşağıda maddeler halinde izah edilmektedir

a-İthal edilen araçlara
ilişkin olarak düzenlenen gümrük giriş beyannamelerinde araç bedelinin yanında,
araçların üzerinde bulunan tüm bandrole tabi cihazların matrahlarının (ÖTV
Hariç KDV Matrahlarının) aynı beyannamede ayrıca gösterilmesi halinde bu
tutarla üzerinden bandrol ücreti hesaplanması esastır.

b- Araç ithalatına ilişkin
Gümrük Giriş Beyannamelerinde araçların üzerlerindeki bandrole tabi cihazların
matrahlarının ayrı ayrı tevsik edilememesi ve araçların üzerindeki marka ve
modele ait bandrole tabi cihazın yedek parça olarak ithalatının bulunması
halinde, içinde bulunduğu yılı geçmemek üzere, garanti kapsamında yedek parça
olarak ithalatı yapılan söz konusu cihazlara ilişkin olan Gümrük Giriş
beyannamelerindeki ÖTV Hariç KDV matrahlarının tevsik edici belge olarak kabulü
ile bu matrahlar üzerinden bandrol ücreti tahsil edilebilecektir.

c- İthal edilen araçların
üzerindeki bandrole tabi cihazların 
bandrol ücreti matrahının, cihaz sayısı ve türü bazında ayrı ayrı tevsik
edilememesi halinde ise, kararname doğrultusunda, taşıtlara ait gümrük giriş
beyannamelerindeki ÖTV hariç KDV matrahları üzerinden ve aracın üzerindeki
bandrole tabi cihaz sayısına bakılmaksızın kara taşıtları için binde 4, diğer
taşıtlar için ise onbinde bir oranında bandrol ücreti alınmaktadır.

Abdullah ÇAVUŞ

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×