Anasayfa / BAĞIMSIZ DENETİM / KGK 2018 YILI FAALİYET RAPORUNDAN ÖNEMLİ TESPİTLER VE UYGULANAN CEZAİ MÜEYYİDELER/Abdullah ÇAVUŞ/BADED Başkanı (15.06.2019)

KGK 2018 YILI FAALİYET RAPORUNDAN ÖNEMLİ TESPİTLER VE UYGULANAN CEZAİ MÜEYYİDELER/Abdullah ÇAVUŞ/BADED Başkanı (15.06.2019)

KGK 2018 YILI FAALİYET RAPORUNDAN ÖNEMLİ TESPİTLER VE UYGULANAN CEZAİ MÜEYYİDELER/Abdullah ÇAVUŞ/BADED Başkanı (15.06.2019)

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 2018
yılı faaliyet raporu yayınlandı. Anılan raporda bağımsız denetim ve bağımsız
denetçiler için dikkat çeken veriler ve tespitler bulunmaktadır. Keza KGK
inceleme ve gözetimleri sonucu kesilen cezalar hakkında da detaylı
bilgilendirmeler yapıldığı görülmektedir.

Bu tespitler aşağıdaki şekilde özetlenmeye çalışılmıştır.

1- Bağımsız Denetçi Sayısı:

2018 sonu itibariyle KGK’ya yapılan başvurular neticesinde
toplam 18.112 meslek mensubu yetkilendirilmiş, bunların 16.154’ü
bağımsız denetçi olarak Sicile kaydedilmiştir.

Meslek Mensuplarından;

3.045 kişi YMM kökenli

15.067 kişi SMMM kökenlidir.

2- Bağımsız Denetim
Firması Sayısı:

2018 itibarıyla yetkilendirilerek Bağımsız Denetim Resmi
Siciline tescil edilen kuruluş sayısı 273’e ulaşmıştır.

İSTANBULDA 148,

ANKARADA 48,

İZMİRDE 20,

BURSADA 14,

ANTEP 11,

ANTALTADA 9,

Bunların Dışında Kalan Denetim Firmaları Diğer İllerde
Bulunmaktadır.

273 bağımsız denetim kuruluşundan 57’si Tüm Alanlarda 71’i
Temel Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası Alanlarında 145’i Temel Alanda FAALİYET
İZNİ ALMIŞTIR.

Denetim kadrosunda en fazla denetçi yer alan bağımsız denetim
kuruluşunun denetim kadrosu 62 kişiden OLUŞUYOR.

273 bağımsız denetim kuruluşunda, 1.392’si sorumlu denetçi
olmak üzere toplamda 3.076 denetçi görev almaktadır.

3- Zorunlu Denetim
Kapsamında Sözleşme İmzalanan Mükellef Sayısı:

2018 yılı sonu itibariyle; 9.000’i denetim kuruluşları
tarafından, 836’sı ise denetçiler tarafından imzalanan toplam 9.836 sözleşme
bildirimi yapılmıştır.

9.836 sözleşmenin 1.764’ü KAYİK kapsamında yer alan
şirketlere ilişkindir.

4- Bağımsız Denetçilik
Sınavı:

25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğine dayanılarak 15/05/2018 ve 11/11/2018
tarihlerinde olmak üzere iki defa Bağımsız Denetçilik Sınavı düzenlenmiş olup,
sınavlara sırasıyla 1.845 ve 1.759
kişi başvurmuştur.

5- KGK Gözetim Dairesi
Başkanlığı Gözetim Sonuçları:

Gözetim faaliyetleri, esas olarak kendi adına denetim
üstlenen denetçiler ile denetim kuruluşları tarafından Bağımsız Denetim
Yönetmeliği’nin 34 ve 36’ncı maddeleri çerçevesinde KGK Sözleşme Bilgi Girişi
Sisteminden yapılan bildirimler üzerinden gerçekleştirilmektedir.

KGK tarafından bu bildirimler üzerinde yürütülen temel
gözetim faaliyetleri kapsamında, denetim kuruluşları ve denetçilerin Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinde düzenlenen temel bazı yükümlülüklere uyum sağlayıp
sağlamadıklarının kontrolü yapılarak, mevzuata aykırılıkları tespit edilen
denetim kuruluşları ve denetçiler hakkında tesis edilecek işlemlere esas süreç
işletilmektedir.

Bu kapsamda, yürütülen gözetim faaliyetleri çerçevesinde,
ilgili gözetim konusuna göre mevzuata aykırılıkları tespit edilen denetim
kuruluşu ve denetçilerin Yönetmeliğin 43’üncü maddesi çerçevesinde savunmaları
alınmaktadır.

İlgili denetim kuruluşu ve denetçinin savunmasının alınmasını
müteakip yapılan değerlendirmeler sonucunda ise konuya ilişkin Gözetim Raporu
hazırlanarak, bu Rapor gereğinin yapılması amacıyla Uygulama Dairesi
Başkanlığına gönderilmektedir.

Bunun haricinde, denetime tabi şirketlerin bu
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri de gözetim faaliyetleri
çerçevesinde takip edilmektedir. Bu kapsamda ise, ilgili yıl için, Bağımsız Denetime
Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca denetime tabi olan
şirketler tespit edilerek bu şirketler denetim yaptırmanın zorunluluğu ile bu
denetimi yaptırmamanın hukuki sonuçları hakkında bilgilendirilmektedir.

Daha sonra yapılan nihai kontrollerde ise denetime tabi olduğu
halde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketler gerekli değerlendirmelerin
yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı’na bildirilmektedir.

Bu amaçla, 2018 yılı
gözetim faaliyetleri çerçevesinde şirketlerin 2017 hesap döneminin denetimine
ilişkin düzenlenen sözleşmeler üzerinde yapılan ilk incelemelere göre:

a- 4 sözleşmenin denetim ekiplerinde denetçi vb. unvanlarla
görevlendirilen bazı kişilerin KGK tarafından yetkilendirilmiş denetçi
olmadığı,

b- 2 sözleşmenin denetim ekiplerinde görevlendirilen bazı
denetçilerin denetim yapmaya yetkili oldukları alanların, ilgili şirketin
denetimini kapsamadığı, tespit edilmiştir.

c- 1 denetim kuruluşu hakkında sözleşmelerin asıl ve yedek denetim
ekiplerinde sorumlu denetçi olarak görevlendirilenlerin Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin 28’inci maddesi çerçevesinde Kurumumuzca onaylamış sorumlu
denetçi olup olmadığı tespit edilmiş olup hazırlanan Gözetim Raporu Uygulama
Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

d- 2 denetim kuruluşu hakkında hazırlanan raporda mevzuatta
rotasyon süresine ilişkin düzenlenen hükümlere uyulup uyulmadığı tespit edilmiş
ve Gözetim Raporları Uygulama Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

e-kendi adına denetim üstlenen denetçilerin kendisi ile
bunlar tarafından düzenlenen sözleşmelerin denetim ekiplerinde
görevlendirilenlerin herhangi bir denetim kuruluşunda ortak, yönetici, denetçi
vb. unvanlarla görev alıp almadığı hakkında 2016 ve 2017 yılı gözetim
faaliyetleri çerçevesinde başlatılan gözetim süreci tamamlanarak, 2 denetçi
hakkında hazırlanan Gözetim Raporu Uygulama Dairesi Başkanlığına
gönderilmiştir.

f-Denetim müşterisine denetim haricinde verilmesi yasak olan
hizmetlerden olan defter tutma hizmetinin verilip verilmediği gözetim
faaliyetleri çerçevesinde kontrol edilmektedir.

Sözleşmeler üzerinde yapılan ilk incelemelere göre, 52 sözleşmenin
tarafı olan denetlenen şirkete bağımsız denetim hizmetinin yanında aynı zamanda
defter tutma hizmetinin de verildiği tespit edilmiş olup, konuya ilişkin
yürütülen gözetim süreci devam etmektedir.

g-Denetim kuruluşları ve denetçilerin Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin 33’üncü maddesinde belirtilen mesleki sorumluluk sigortasını
yaptırıp yaptırmadıkları ile söz konusu sigortaya ilişkin poliçelerini
zamanında Kurumumuza bildirip bildirmedikleri kontrol edilmiştir. Bu kapsamda
yapılan kontrollerde gözetimi yapılan 504 denetim kuruluşu/denetçiden 29’unun
mesleki sorumluluk sigortası bildiriminde bulunmadığı, 79’unun söz konusu
bildirimlerini zamanında yapmadığı, 26’sı tarafından bildirimi yapılan
poliçelerin ise bağımsız denetim hizmetlerini kapsamadığı tespit edilmiş olup,
konuya ilişkin yürütülen gözetim süreci devam etmektedir.

ğ- 2016 takvim yılında KAYİK denetimi yapan denetim
kuruluşlarının, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinde belirtilen
şekilde şeffaflık raporu hazırlama, yayımlama ve Kurumumuza bildirme
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda 2017 yılı gözetim faaliyetleri
çerçevesinde başlatılan gözetim süreci tamamlanarak, 2 denetim kuruluşu
hakkında hazırlanan Gözetim Raporları Uygulama Dairesi Başkanlığına
gönderilmiştir. 2018 yılı için böyle bir tespit yoktur.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 34/1-b maddesine göre denetim
raporlarının imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Kurumumuza
bildirilmesi zorunludur. 2017
yılı gözetim faaliyetleri çerçevesinde başlatılan gözetim süreci tamamlanarak, 2
denetim kuruluşu hakkında hazırlanan Gözetim Raporu Uygulama Dairesi
Başkanlığına gönderilmiştir.

6- İnceleme Dairesi
Başkanlığı Denetim Sonuçları:

KGK tarafından yapılan inceleme faaliyetleri, denetim
kuruluşları ve denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmalarının
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan denetime ilişkin hükümlere, 660
sayılı KHK’ya ve Kurum standart ve düzenlemelerine uygunluğunun
değerlendirmesini kapsamaktadır.

Bu kapsamda inceleme faaliyetleri, ilgili kamu kurumlarının
görüşü alınmak suretiyle Kurulca her yıl hazırlanan Yıllık İnceleme Planı
çerçevesinde yürütülmektedir.

Kurum, planlanan inceleme faaliyetlerinin yanında ihbar,
şikâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli gördüğü diğer hallerde de inceleme
faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkları tespit
edilenlere aykırılıkların mahiyetine bağlı olarak Kurul kararıyla; uyarı,
faaliyet iznini askıya alma, faaliyet iznini iptal etme yaptırımları
uygulanabildiği gibi herhangi bir yaptırım uygulamadan tespit edilen aykırılık
ve eksikliklerin giderilmesi için süre de verilebilmektedir.

Ayrıca 660 sayılı KHK hükümlerine dayanılarak yapılan
düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel
nitelikteki kararlara aykırı hareket eden bağımsız denetim kuruluşlarına, Kurul
tarafından on bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para
cezası verilebilmektedir.

2018 Yılı İnceleme Planı kapsamında 62 denetim kuruluşu ile
10 denetçi olmak üzere toplam 72 denetim firması ve/veya denetçi tarafından gerçekleştirilen
bağımsız denetim faaliyetlerine yönelik toplamda 76 denetim dosyası
incelenmiştir.

Ayrıca başta finansal raporlamaya yönelik olmak üzere bilgi
sistemleri kaynaklı risklerin anlaşılması amacıyla 6 denetim kuruluşu nezdinde
Bilgi Sistemlerine yönelik incelemeler gerçekleştirilmiştir.

7-Uygulama Dairesi
Başkanlığınca Verilen Cezalar:

KGK tarafından yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri
neticesinde mevzuata aykırılıkların tespit edilen denetim kuruluşları ve
denetçilere uygulanacak idari yaptırımların karara bağlanmasına yönelik
işlemleri yürütmek, ilgili kurumların bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız
denetçilerin ile ilgili bildirimleri hakkında gerekli işlemleri yapmak, görev
alanına giren konularda talep edilen görüşlerle ilgili çalışmaları yapmak,
denetim ve inceleme sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına yönelik raporu
hazırlamak, denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin
kalitesinin artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili çalışmaları yapmak ve gerekli
tedbirleri almak üzere Uygulama Daire Başkanlığı, görevlendirilmiştir.

Uygulama Daire başkanlığı çalışmalarına ilişkin bazı veriler
aşağıdaki gibidir.

a- 49’u denetim
kuruluşları, 5’i ise bireysel denetçiler hakkında olmak üzere 54 inceleme
raporu düzenlenmiştir.

b-Bu raporlardan hareketle denetim kuruluşları hakkında 25
ikaz, 24 uyarı yaptırımı ve 1 askıya alma yaptırımı uygulanmıştır.

c- Bununla
birlikte denetim kuruluşlarının sorumlu denetçileri hakkında da 17 ikaz, 23
uyarı ve 10 faaliyet izninin askıya alınması yaptırımı uygulanmış olup,
kaliteyi kontrol eden denetçilerden iki tanesi için de ikaz kararı verilmiştir.

d- Haklarında
inceleme raporu düzenlenen 5 bireysel denetçinin üçüne “uyarı” yaptırımı
uygulanmış, 2 tanesi için de faaliyet izninin askıya alınması yaptırımı
uygulanmıştır.

e-Bahse konu denetim kuruluşları için toplamda 1.406.269 TL
idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

f-2018 yılında kamu gözetimi fonksiyonu kapsamında
neticelenen 52 dosya bulunmakta olup, bunlardan 12’si denetim kuruluşları, 40’ı
ise bireysel denetçiler hakkında hazırlanmıştır.

g-İlgili dosyalara ilişkin savunmalar alındıktan sonra
müzekkereleri hazırlanarak Kurula sunulmuş olup, denetim kuruluşları hakkında 4
bilgilendirme, 3 ikaz, 5 uyarı yaptırımı; bireysel denetçiler hakkında ise 21
bilgilendirme, 1 ikaz, 18 uyarı yaptırımı uygulanmıştır.

h-  Gözetim
faaliyetleri neticesinde denetim kuruluşlarına toplam 197.968 TL idari para
cezası yaptırımı uygulanmıştır.

ı-KGK tarafından on bin Türk Lirasından elli bin Türk
Lirasına kadar idari para cezası verilebilmektedir.

Abdullah ÇAVUŞ/BADED Başkanı

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×