Anasayfa / Manşet / ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI / Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI / Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI  
Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı
Ülkemizde TRT, Kültür Bakanlığı ve Alkol ve sigara için Gelir İdaresince Bandrole ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmış bulunmaktadır. Bandrol kelimesi Fransızca “bandrole” kelimesinden gelmektedir. Türkçe dil bilgisinde de bandrol “denetim pulu” olarak tanımlanmıştır.
androl Türkçemizde, Devletçe alınan vergilerin alındığını gösteren etiket anlamında kullanılmaktadır. Öğretide ise bandrol; güvenlik şeridi içeren holografik özellikte bir etiket olarak tanımlanmaktadır.
Özetle bandrol kamusal yükümlülüğün ödendiği anlamına gelen somut bir evrak olarak tanımlanmıştır. Anılan bandrollerde sahteliğe karşı bazı güvenlik önlemleri alınmıştır.
Bunların başında;
1- Kare Kod uygulamaları
2-Özel cihazlarla görülebilen Özel Mürekkepler
3- Çıplak gözle görülmeyen özel işaretler
4- Yıl bazlı kullanım
5-Cihaz Türü Bazında değişik şekil ve ebatlarda bandrol basımı 6- Özel kağıtlara basım
7-Holoğram uygulaması Gibi hususlar gelmektedir.  

Bununla birlikte milyonlarca bandrole tabi cihaz satıldığı dikkate alındığında TRT den alınan bandrollerin bu satılan cihazlara yada satılması planlandığı için bandrol alınan ve depolarda bekletilmekte olan cihazlara yapıştırılması yoğun emek isteyen uzun bir süreci kapsadığı için yoğun işlem gören bazı firmaların aldıkları bandrolleri cihazlara yapıştırmadıkları ve koli halinde tuttukları görülmektedir. Bu ve benzeri durumların önüne geçmek amacıyla yoğun işlem gören bazı firmalara yardımcı olmak ve üretim/ithalat ve satış dengesini başka imkanlarla kontrol etmek amacıyla TRT tarafından ELEKTRONİK BANDROL uygulamasına geçilmiştir.
Bu amaçla hazırlanan TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ 4 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

1- ELEKTRONİK BANDROL NEDİR?
Yönetmeliğin amacı 1. Maddesinde; “bandrol uygulamasının daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla; elektronik bandrol uygulamasını, uygulamanın geçerli olacağı sektörleri ve cihaz türlerini tanımlamak ve uygulamadan yararlanacak mükellefler ile Kurumun yerine getireceği işlemleri belirlemek” Olarak açıklanmıştır. Aynı yönetmelikte Elektronik Bandrol (e-Bandrol) için aşağıdaki şekilde tanım yapılmıştır.
“Kanunda belirtilen bandrole tabi cihaz türleri için fiziki bandrol ve etiket yerine Kurum tarafından tanımlanan, seri kodu, ilgili yılın son iki hanesi ve her yılın ilk gününden itibaren 000000001 sayısından başlamak ve sıra takipli olmak üzere her cihaz için ayrı ayrı oluşturulmuş, Kurumun elektronik arşivinde saklanan ve elektronik, optik veya benzeri ortamlara aktarılan seri ve kod numaraları bütününü”

2- HANGİ CİHAZLARDA ELEKTRONİK BANDROL UYULAMASI  VARDIR?

Elektronik Bandrol Uygulaması 3093 sayılı kanunda sayılan tüm cihazlar için değil yurt içi piyasada satış işlem hacmi çok fazla olan bazı cihazlar için getirilmiştir. Keza vergilendirilmesinde üzerindeki bandrole tabi cihazın matrahını tespit etmekten kaynaklı sıkıntılar yaşanılan araç ithalatları ile ilgili getirilen
özel vergilendirme düzenine uygun olarak araç ithalatları içinde elektronik bandrol uygulamasına geçilmiştir.
Bu cihazlar;
A-CEP TELEFONLARI
B-TELEVİZYONLAR
C- İTHAL ARAÇLAR
3093 sayılı kanunda sayılan diğer cihazlar için bu uygulama yoktur. Eski usulde bandrol basılmaya ve verilmeye devam edilmektedir.  
3-  e-BANDROL UYGULAMASINDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Yönetmelikte Yurt İçi televizyon imalatçılarının elektronik bandrol uygulamasından yararlanmaları için özel şartlar getirilmiştir. Yönetmeliğin konuya ilişkin 7. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir.
MADDE 7 – (1) Yurt içinde televizyon imal eden mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmesi için; a) Faaliyeti devam eden mükelleflerin bir önceki yıl 20.000 adet televizyon bandrolü almış olması, b) İlk defa faaliyete başlayan mükelleflerin ise ibraz edecekleri kapasite raporuna göre yıllık 20.000 adet televizyon üretim kapasitesine sahip olması, şartı aranır. (2) Bu şartları taşımayanlar bir sonraki yıl e-Bandrol uygulamasından yararlanamazlar. (3) İşletmede kullanılmak üzere veya sınırlı sayıda ithal edilen cihazlar için mükellefin talep etmesi halinde e-Bandrol yerine fiziki bandrol verilebilir.  

4- e-BANDROL UYGULAMASINDA İSTENECEK BELGELER
MADDE 8 – (1) e-Bandrol uygulamasından yararlanacak
mükellefler, TürkiyeRadyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen belgelerin yanı sıra; 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden veya diğer hizmet sağlayıcılarından alınmış KEP adreslerini tüzel kişilerde firmayı temsile yetkili kişinin, gerçek kişilerde ise kendisinin imzalı yazısı ile Kuruma bildirirler.
(2) Bu Yönetmeliğe göre Kurum veya mükellefler tarafından gönderilecek belgeler, yapılacak bildirimler KEP adresi üzerinden yapılır. Sistemde uzun süreli bir aksaklık yaşanması halinde bildirimler yazılı olarak yapılabilir. Mükellefler e-bandrolleri peşin olarak alabilecekleri gibi Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak teminat karşılığı da alabilmektedirler. Teminat karşılığı alınan bandroller bandrole tabi cihazın satışını takip eden üçüncü ayın onuna kadar bandrol bildirim beyannamesi ile TRT’ye beyan edilecek ve bu sürede bu cihazlara ait bandrol ücretleri de TRT’ye ödenecektir.
5- BANDROL ALIM VE TALEP SÜRECİNE İLİŞKİN UYGULAMA A- İMALATÇILAR YÖNÜNDEN:
İmalatta, cihazların imalatını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükellefler talep dilekçesi, talep formu (cihazın türü, markası, modeli, sayısı, birim fiyatı, üretim tarihi, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren) ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için üretim tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez.
B- İTHALATÇILAR YÖNÜNDEN:
İthalatta, gümrük giriş beyannamesinin kapanmasını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükellefler; talep dilekçesi, talep formu (gümrük giriş beyanname numarası, beyanname kalem numarası, gümrük müdürlüğü, beyanname tescil tarihi, beyanname kapanış tarihi, cihazın türü, markası, modeli,
sayısı, bandrol oranı, bandrol tutarı, cihaza özgü seri/IMEI/şase
numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren), gümrük giriş beyannamesi ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve
mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan
cihazlar için ilgili gümrük giriş beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih
esas alınır ve aksi iddia edilemez. İmalatta, cihazların imalatını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükellefler
talep dilekçesi, talep formu (cihazın türü, markası, modeli,
sayısı, birim fiyatı, üretim tarihi, cihaza özgü seri/IMEI/şase
numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren) ve peşin alımlarda
bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma
gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler
Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir.
Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için üretim
tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez.

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×