Anasayfa / E-BELEDİYE / BELEDİYE BAŞKANLARI DİKKAT…! ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARININ USULSÜZ KULLANIMINDAN CEZA ALABİLİRSİNİZ Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYE BAŞKANLARI DİKKAT…! ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARININ USULSÜZ KULLANIMINDAN CEZA ALABİLİRSİNİZ Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI VE ÖNERİLER…! (11)
BELEDİYE BAŞKANLARI DİKKAT…!
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARININ USULSÜZ KULLANIMINDAN CEZA ALABİLİRSİNİZ
Abdullah ÇAVUŞ/BADED Başkanı
Bilindiği üzere devlet personel rejiminde yapılan düzenleme sonucu devlet memuru olarak atanabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavına girerek başarılı notlar almak mecburiyeti bulunmaktadır.
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan bu sınavlardaki başarı durumuna göre ihtiyacı olan kurumlara memur yerleştirmesi yapılmaktadır.
Bu sistemin amacı torpile son vermek ve memur alımlarında LİYAKAT ilkesini getirmekti.
Konumuz KPSS sınavı olmamakla birlikte ÖSYM başkanının sınavlardaki organize yolsuzluktan dolayı tutuklanması da bu sistemin işleyişindeki YOZLAŞMA ve İLTİMAS sağlayan sıkıntıları ve usulsüzlükleri ortaya çıkarmıştır.
1- 657 SAYILI DMK DA İSTİSNAİ KADROLAR:
Konumuza dönecek olursak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda KPSS ile memur alımının bazı istisnaları düzenlenmiştir.
657 sayılı devlet memurları kanununun 59’uncu maddesinde istisnai memurluklar uzun uzun ve tek tek sayılmıştır.
Bunlar içinde ÖZEL KALEM MÜDÜRÜLÜKLERİ de bulunmaktadır.
Madde metni oldukça uzun olup ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜKLERİ dışında başka bazı kadrolara da kapsama alınmıştır.
Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.
İstisnai memurluklar: Madde 59 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 md.) (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/8 md.) Cumhurbaşkanlığı(17) ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, Bakan Yardımcılıklarına,(14) (…)(2)(17) (..)(3) Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadrolarına,(15) Toplu Konut (…)(4) İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman)(4), (…)(17) Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine(5) (…)(17) Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, (…)(17) Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, (…)(14) Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),(9)(14) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri,(10) Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, (…)(17) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına,(12) dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,(11) Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine,(16) Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine,(13) Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıklarına, (18) bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin(6) atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.
2-SINAVSIZ ATAMA İMKANI:
Yine bu Kanunun İstisnai Memurluklara Atananlara Bu Kanunun Uygulanacak Hükümlerini düzenleyen 61 inci maddesinde; istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanacağı belirtilerek istisnai kadrolara sınavsız atama yapılacağı belirtilmiştir.
Uygulamada siyasi iktidara yakın kişiler, 657 sayılı Kanunun bu maddesinde belirtilen sınırlı sayıdaki kadroya atanmakta, kısa bir süre sonrada sınavsız olarak diğer normal memuriyetlere geçirilmektedir.
Örneğin hiç KPSS girmeyen bir kişi ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ atanmakta, burada bir ay çalıştıktan sonra da öğrenim durumuna göre örneğin mühendis kadrosuna atanmaktadır.
Son yıllarda bu tür atamalar suiistimal seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.
Belediye başkanları önceliği eş dost akrabalar ve parti yöneticileri yakınları için olmak üzere sınavsız memuriyete geçiş aracı olarak kullanmaya ve partizanlık yapmaya başlamışlardır.
Başlangıçta yasalara uygun olan bu istisnai atamalar PARİZANLIK ve PATRONAJ için bir yol haline gelmiştir.
Bir dönem içinde hatta bir yıl içinde neredeyse her ay bir özel kalem müdürü ataması yapılan belediyeler olmuştur.
Keza önceleri bu kadrolar vesilesi ile sadece düz memuriyet kadrolarına sınavsız geçişler yapılırken daha sonraları özellik isteyen mühendislik, mimarlık, hukuk müşavirliği vb mesleklere yapılan atamalar içinde bir yol olarak kullanılmaya başlanılmıştır.
Son verilere göre ülkemizde 1.397 adet belediye bulunmaktadır. Kaldı ki istisnai memuriyetler ve özelinde ÖZEL KALEM müdürlükleri sadece belediyelerle sınırlı değildir.
Yerelde Valilikler, Genelde ise Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler bünyelerinde de Özel Kalem Müdürlüğü kadroları bulunmaktadır.
3- SAYIŞTAY İPTAL KARARI:
Bununla birlikte SAYIŞTAY 5. Dairesince verilen 05.02.2019 tarih ve 361 sayılı karar konuya ilişkin olası suiistimallere son verecek gibi durmaktadır.
Yazımız ekinde tamamı verilecek olan kararda özetle;
Sınavsız olarak Özel Kalem Müdürlüğüne ataması yapılan ve akabinde oradan da Mühendis Kadrosuna ataması yapılan kişinin atama işlemini doğru bulmamış ve iptalini istemiştir.
Sayıştay kararında; “Yönetmeliğe aykırı olarak sınav yapılmadan mühendisliğe yapılan atama kazanılmış hak oluşturmaz. Kazanılmış hakkın varlığından söz edebilmek için, hakkın yürürlükteki hukuk kurallarına uygun olarak tesis edilen bir işlemle elde edilmesi gerekmektedir. Hukuka aykırı olarak tesis edilen işlemlerin kazanılmış hak doğurması mümkün değildir. Yönetmeliğe aykırı yapılan atamaların iptal edilmesi gerekmektedir.” Denilmektedir.
Kararın gerekçelerinde ise;
“Mühendis kadrosuna atama mezkûr Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereği görevde yükselmeye tabi kadrolar arasındadır. Bulguda da belirtildiği üzere “Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci bendinin (b) fıkrasında da “Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,” gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Özel kalem müdürlüğünden mezkûr Yönetmelike tabi kadrolara sınavsız atama hükmü de Yönetmelikten kaldırıldığından özel kalem müdürlüğünden unvan değişikliğine tabi görevlere sınavsız olarak atanma imkânı kalmamıştır.
Yapılan incelemede, mevzuat hükümlerinden anlaşıldığı üzere özel kalem müdürlüklerinden mezkûr Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara yapılacak atamaların mezkur Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu açıktır. Dolayısıyla kişilerin özel kalem müdürlüğünden unvanlı kadrolara sınavsız atanması mümkün değildir.”
4- SONUÇ:

SAYIŞTAY ın bu son kararı sonucu Özetle;
1-Belediye Başkanları Özel Kalem Müdürlüklerine SINAVSIZ ATAMA yapmaya devam edebileceklerdir.
2-Bununla birlikte sınavsız atama ile memuriyete aldıkları ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİNİ Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereği görevde yükselmeye tabi kadrolara naklen kaydıramayacaklardır.
3-Sayıştay konuya ilişkin kararında;
a- Tamamının iptalini istemiş
b-Atama yapan BELEDİYE BAŞAKANI ile bu süre zarfında atanan kadroya ilişkin ödemeleri yapan “HARCAMA YETKİLİSİ” ile “GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNE” hakkında ise; Özel Kalem Müdürlüğünden Mühendislik kadrolarına atamadan kaynaklı maaş farkının KAMU ZARARI olduğuna hükmetmiş ve olarak devlete tekrar geri ödemeleri hususuna hüküm vermiştir.
4-Anılan nedenlerle belediye başkanları Sınavsız Atama ile aldıkları özel kalem müdürlülerini naklen atama suretiyle kaydıracakları kadrolar konusunda BİLİNÇLİ davranmak ve bu SAYIŞTAY kararına uymak zorundadırlar.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×