Anasayfa / E-BELEDİYE / BELEDİYELERE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ BAKIMI VE KORUNMASI İÇİN YAPILAN YARDIMLAR /Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYELERE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ BAKIMI VE KORUNMASI İÇİN YAPILAN YARDIMLAR /Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI VE ÖNERİLER…! (10)
BELEDİYELERE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ BAKIMI VE KORUNMASI İÇİN YAPILAN YARDIMLAR
Abdullah ÇAVUŞ/BADED Genel Başkanı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ve 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıklarının onarımına yardım yapılmaktadır.
1-Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili mevzuatlarına göre korunması gereken kültür varlıklarımıza ilişkin tanımlamalar aşağıdaki gibidir.
a. Taşınmaz kültür varlıkları:
Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki korunması gerekli taşınmaz varlıkları,
b. Taşınmaz tabiat varlıkları:
Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan taşınmazları,
c. Kentsel sit:
Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları alanları,
d. Tarihi sit:
Önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve bu sebeple korunması gerekli yerleri,
e. Arkeolojik sit:
Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su altında bilinen veya meydana çıkarılan korunması gerekli alanları,
f.Tabii sit:
İlginç özellik ve güzelliklere sahip olan ve ender bulunan korunması gerekli alanları ve taşınmaz tabiat varlıklarını,
2-Yapılacak yardımlar:
Belediyelerce, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde bina, arsa ve araziler üzerinden tahakkuk ettirilen Emlak Vergisi tutarının %10’u oranında ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tahakkuk ettirilir ve mükelleften Emlak Vergisi tutarıyla birlikte tahsil edilir.
Tahsil edilen pay, il özel idaresi tarafından açılacak özel bir hesaba aktarılır.
Bu miktar, vali tarafından il sınırları içindeki belediyelerin kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırladıkları projelerin kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama işlerine yardım amacıyla kullanılır.
Yapılacak yardımlar, proje maliyetinin veya kamulaştırma bedelinin % 49’unu geçemez. Ancak bu oranlar, planlama ve projelendirme işleri ile bunların uygulamalarına münhasır olmak üzere gerekli görülen hallerde büyükşehir belediyeleri için % 60’a, diğer belediyeler için % 95’e kadar artırılabilir.
3-Başvuru yeri ve zamanı:
Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla belediyelerce yapılacak başvurular, iki dönem halinde Ocak ve Haziran ayı sonuna kadar il özel idaresi müdürlüğüne yapılır. Valilerce gerek görülmesi halinde, başvuru dönemlerinde değişiklik yapılarak il sınırı içindeki belediyelere duyurulur.
4-Yardım Talebinde Bulunan Belediyeden İstenen Belgeler:
Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında belediyelerce valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen belgeler istenir:
a) Projelendirme ve planlama konusunda;
-Koruma amaçlı imar planı için; Planlama alanının kentsel sit sınırlarını gösteren Koruma Kurulu kararı ve onaylı pafta, teknik rapor, belediye meclis kararı, tahmini proje maliyeti.
-Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için; Proje alanının sınırlarını ve alandaki korunması gerekli ögeleri gösteren koruma kurulu kararı ve onaylı pafta, proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panaromikler ve minimum 9 x 13 ebadında çekilmiş fotoğrafları, tahmini proje maliyeti.
– Tek yapı ölçeğindeki projeler için; Yapının tesciline ilişkin koruma kurulu kararı, Yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta, yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, tahmini proje maliyeti.
b) Uygulama projeleri konusunda;
– Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri uygulamaları için; Koruma Kurulunca onaylı uygulama projesi, Alanın panaromikleri ve 9 x 13 ebadında fotoğrafları, iş programı, tahmini proje maliyeti:
– Tek yapı projesi uygulamaları için; Koruma kurulu onaylı uygulama projesi, restorasyon raporu, iş programı, yapının iç dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, tahmini proje maliyeti.
c) Kamulaştırma konusunda;
– Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı,
– Kesinleşmiş kamulaştırma kararı, kamulaştırma bedeli.
d) (a), (b) ve (c) bendlerine ek olarak valilikçe gerek görülen bilgi ve belgeler.
Yukarıdaki taleplerin tümünde ayrıca mali yıl esasına göre hazırlanmış, yıllara sari işlerde ise her yıl içinde bitirilecek kısımlar için ayrı keşif özetini içeren mali rapor ile başvuruyu yapan belediyece ödenecek miktarı gösteren taahhütname sunulur.
5-Katkı Paylarının Kullanım Alanları:
Özel hesapta toplanan katkı payları, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında aşağıda belirtilen alanlarda kullandırılır:
a) Kamulaştırma alanında; Kanunun 15 inci maddesi ile belediyelere verilen yetkiler kapsamında yapılacak kamulaştırmalar, Koruma amaçlı imar planları veya projelerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar,
b) Projelendirme, planlama ve uygulama alanında; Koruma amaçlı imar planlarının, Koruma amaçlı imar planları ile tespit edilmiş özel proje alanlarının projelendirilmesinin, sokak sağlıklaştırma projelerinin, çevre düzenleme projelerinin, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılması ve bunların uygulanması.

6-Değerlendirmede öncelik sırası:
Belediyelerin kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama taleplerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır.
a) Mevcut durumu nedeniyle aciliyet arz eden taşınmaz kültür varlıkları,
– Onarımı devam edenler,
– Malzeme, taşıyıcı sistem ve zemin sağlamlaştırılması gerekenler,
– Nakil gerektirenler.
b) Koruma amaçlı imar planları,
c) Koruma amaçlı imar planlarında özel proje uygulama alanı olarak ayrılmış yerlerdeki proje ve uygulamalar,
d) Sokak sağlıklaştırma ile çevre düzenleme proje ve uygulamaları,
e) Kentsel sit alanlarındaki kamuya ait taşınmaz kültür varlıkları ve anıt yapılar ile koruma alanlarına ilişkin proje ve uygulamalar,
f) Diğer taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin proje ve uygulamalar,
g) Kamulaştırmalar.
Değerlendirmede öncelik sırası, belediyelerin maliyete katılma oranı da dikkate alınarak vali tarafından belirlenir.
Başvuruların değerlendirilmesi:
Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini izleyen ay sonuna kadar valilerce değerlendirilir.
Gerekli görülmesi halinde başvuruların değerlendirilmesi ve projelerin öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla vali başkanlığında istişari nitelikte bir komisyon oluşturulur.
Bu komisyon, il kültür ve turizm müdürü, il özel idare müdürü (genel sekreteri) ve proje gönderen belediyelerin başkanları ile il genel meclisinden bir üyenin katılımıyla oluşur.
Yıllara yaygın projeler kapsamında yapılacak işler bölünerek yıl içinde bitirilecek her kısım için ayrıca keşif özeti hazırlanır.

Bu durumda keşif özeti bazında değerlendirme yapılır. İzleyen yıllarda işin devamı niteliğindeki keşif özetleri öncelikle değerlendirilir. Keşif artışları değerlendirmeye alınmaz.
7-Ödeme:
Katkı payı aktarılmasına karar verilen kamulaştırma, projelendirme, planlama veya uygulama projelerinin maliyet veya kamulaştırma bedelinin, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenen oranlarda (%49) ödeneceği valilikçe yazılı olarak ilgili belediyelere bildirilir. Valilikçe uygun görülen proje ve kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre belirlenen tutar, katkı payı hesabında bloke edilir.
Ödemeler, kamulaştırmada anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan tespite göre, diğer işlerde ise fatura veya hak edişlere göre belediyelerce ödenir. Bloke edilen tutar, proje maliyeti veya kamulaştırma bedelinden fazla ise aradaki fark ilgili belediyeye ödenmez ve katkı payı hesabına aktarılır.
Katkı payı hesabından yapılacak ödemelerde mali yıl esastır. Uygun görülen kamulaştırma ve projeler için katkı payı hesabında bloke edilen tutarlar yılı içinde harcanır. Bloke edilen tutarların yılı içinde harcanmayan miktarın ödemesi iptal edilerek bir sonraki yılda değerlendirilecek projelerde kullanılır.
Valilik, her yıl katkı payı hesabının miktarını, bu hesaptan hangi belediyeye ne kadar ödenek aktarıldığını ve/veya aktarılmak üzere bloke edildiğini gösteren bilgi ve listeleri yıl sonu itibariyle İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirir.

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×