Anasayfa / Manşet / 7316 SAYILI KANUN İLE HACİZLİ MALLLARIN SATIŞI KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 07.07.2021

7316 SAYILI KANUN İLE HACİZLİ MALLLARIN SATIŞI KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 07.07.2021

7316 SAYILI KANUN İLE HACİZLİ MALLLARIN SATIŞI KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 07.07.2021

7316 sayılı kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanunda hacizli malların satışı ile ilgili çok önemli düzenlemeler yapılmıştır.

7316 sayılı kanun 21.04.2021 tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

I-YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANA BAŞLIKLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

1-Yapılan değişiklikler ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların satışına ilişkin kolaylıklar sağlanmıştır.

2-Keza hacizli olan bu tür menkul malların elektronik ortamda satışına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

3-Yapılan değişiklikle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlanmıştır.

4-Keza satılan malları almaktan vazgeçenlere yönelik cezai düzenlemeler yapılmıştır.

5- Kamu idarelerince haczedilen gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı ile satış komisyonunun teşkiline yönelik değişikliğe gidilmiştir.

Değişiklikler ile ilgili Gelir idaresi Başkanlığınca 08.06.2021 tarih ve 31505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliğinde değişikliklerin uygulaması konusundaki düzenlemeler yapılmıştır.

I- HACİZLİ MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARIN SATIŞINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELERİN DETAYLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

1- Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesi ile menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile; menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışında; teklif verme usulü, satışı yapılacak menkul mallar ile ilgili yapılacak ilanın usulü, artırma sonucunun duyurulması, satılamayan menkul malların yeniden pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabileceğine ilişkin hususlar belirlenmiştir.

7316 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile 6183 Sayılı Kanun’a aşağıdaki 97/A maddesi eklenmiştir.

MADDE 97/A – Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı: Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabilir. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir.

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

2- 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan değişiklikle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlanmıştır.

Ayrıca Kanuna 97/A maddesi eklenerek menkul malların elektronik ortamda da satışı mümkün hale geldiğinden mevcut maddeye eklenen yeni fıkra ile asıl alıcıların artırmaya iştirak ederek malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak amacıyla, artırmaya iştirak edecek kişilerden teminat alınmasına yönelik düzenleme yapılmış ve malın türü ve değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye ve teminat olarak para yerine teminat mektubu alınması hususlarında karar vermeye alacaklı amme idarelerine yetki verilmiştir.

3- İhale Edilen Malı Almaktan Vazgeçenlere İlişkin Cezai Düzenleme Yapılmıştır.

683 sayılı kanunun 86. Maddesinde yapılan düzenleme ile artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, birinci artırmada talip çıkmaması veya ihale edilen malın alıcısı tarafından alımından vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı almaktan vazgeçmesi halinde bu kişinin sorumluluğu netleştirilmiş ve ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlenmiştir.

Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faizi ödeme sorumluluğu devam etmektedir.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

“MADDE 86- Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya birinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.”

4- Kamu idarelerince haczedilen gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı ile satış komisyonunun teşkiline yönelik değişikliğe gidilmiştir.

6183 Sayılı Kanun’un 90 ıncı maddesinde satılan hacizli gayrimenkul malların satışı ile satış komisyonlarının oluşumuna yönelik düzenleme yer almaktadır.

7316 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile söz konusu madde aşağıdaki şekliyle tümüyle değiştirilmiştir.

MADDE 90- Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılır. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenir. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bugüne kadar ilin en büyük mal memuru veya görevlendireceği birinin başkanlığında belediye meclisi üyelerinden bir kişi, alacaklı kamu idaresinden bir görevli ve gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu sicil muhafızı veya görevlendireceği bir kişiden oluşan satış komisyonunun, alacaklı kamu kuruluşu tarafından belirlenmesi hükme bağlanmıştır.

5-Kamu idarelerince satışı yapılan hacizli gayrimenkullerin satış bedelinin tahsiline yönelik değişikliğe gidilmiştir.

6183 Sayılı Kanun’un 97 inci gayrimenkullerin satış bedelinin tahsiline yönelik düzenleme yer almaktadır.

7316 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile sözkonusu maddenin maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.

Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.”

Yapılan düzenleme ile; gayrimenkulü ihalede satın alan kişinin ihale bedelini ödememesi nedeniyle ihalenin fesholması durumunda sonradan yapılacak ihalede oluşacak fark veya diğer zararların tahsiline yönelik yapılacak işlemler belirlenmiştir.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×