Anasayfa / DERNEK-VAKIF / VAKIFLARDA BEYANNAME VE BİLDİRİMLER- Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

VAKIFLARDA BEYANNAME VE BİLDİRİMLER- Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

VAKIFLARDA BEYANNAME VE BİLDİRİMLER

Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

VAKIFLAR Kanunu 32. Maddesine göre; Vakıf Yönetimi, vakfın yönetici veya yönetim kurulu üyeleri listesini, bir önceki yıla ait faaliyet raporlarını, bütçe ve bilançolarını, gayrimenkullerini, malî tablolarını ve bu tabloların uygun araçlarla yayınlandığına dair belgeyi, işletme ve iştiraklerinin malî tabloları ile yönetmelikle belirlenecek diğer bilgileri içeren beyannameyi her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde Genel Müdürlüğe verir.

Vakıflar yönetmeliğinde de Beyanname ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

Yönetmelik 34. Madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

Beyanname verme yükümlülüğü

MADDE 34 – (1) Vakıf yöneticileri, Ek-2’deki beyannameyi eksiksiz doldurup her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde bölge müdürlüğüne vermek ve elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

(2) Yeni vakıflar; şubelerinin muhasebe hesap planının vakıf merkezinin hesap planına uygun olmasını, yıl içindeki gelir ve giderlerini, yeni yıla devredecek makbuz bilgilerini ve mevcut paralarını gösteren yılsonu hesap durumlarını her yıl vakıf merkezine gönderilmesini, yıl sonunda şubenin mali tabloları ile vakıf merkezinin mali tablolarının konsolide edilmesini sağlarlar.

Sonuç olarak; 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği ile yeni, mülhak, esnaf ve cemaat vakıflarına beyanname verme ve bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Konuya ilişkin Genel Müdürlükçe yapılan duyuruda;

“Söz konusu vakıflar, beyanname ve bildirimleri içeriği genel müdürlükçe belirlenmiş ve web sayfalarında bulunan tabloda yer alan açıklama sütununda belirtildiği üzere, ekleriyle beraber eksiksiz olarak sadece VBYS 2.0 üzerinden doldurulup göndereceklerdir.

Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS 2.0) üzerinden gönderilen beyanname ve bildirimlerde doldurma işlemi tamamlandıktan sonra ekleri de VBYS 2.0’da yer alan “Yükle” butonu ile sisteme yüklenecek daha sonra “GÖNDER” butonuna basılarak beyanname ve bildirimlerin ekleriyle beraber Kurumumuza gönderilme işlemi tamamlanacaktır.

Teslimi yasal bir zorunluluk olan bu belgeler, aşağıda belirtilen süre ve usullerde gönderilmemesi halinde vakıf yönetimine 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 11. maddesi doğrultusunda idarî para cezası uygulanacaktır.”

Hükümleri bulunmaktadır.

Yıllık beyanname dışında vakıflar tarafından yapılacak olan bildirimler aşağıdaki gibidir

1-Bağış ve yardımlarda bildirim yükümlülüğü

2-Taşınmaz mal bildirimleri yükümlülüğü

3-İktisadi işletme -şirket kurulması kapatılması

4-Mal Bildirimi Yükümlülüğü

5- Adres  Ve Vakıf Yönetici Değişikliği Bildirimi

6-İç Denetim Raporu Bildirimi

Bu bildirimler konusunda Vakıflar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri aynen aşağıdaki gibidir.

1-Bağış ve yardımlarda bildirim yükümlülüğü

Konuya ilişkin düzenleme yönetmeliğin 35. maddesinde yapılmıştır. Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

MADDE 35 – (1) Vakıflar; yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alacakları nakdi bağış ve yardımlar ile yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere yapacakları nakdi bağış ve yardımları banka aracılığı ile yaparak bir ay içerisinde bölge müdürlüğüne bildirirler.

(2) Yurtdışından bağış ve yardım alan vakıflar Ek-3’teki formu, yurtdışına bağış ve yardım yapan vakıflar ise Ek-4’deki formu iki nüsha olarak doldurup bir ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne verirler.

(3) Bildirim formuna yetkili organın karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgelerin örnekleri de eklenir.

(4) Bildirimin bölge müdürlüğü tarafından onaylı bir örneği ilgili bankaya verilmek üzere başvuru sahibine verilir.

2-Taşınmaz mal bildirimleri yükümlülüğü

Konuya ilişkin düzenleme yönetmeliğin 36. maddesinde yapılmıştır. Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

Taşınmaz mal bildirimleri

MADDE 36 – (1) Vakıflar, iktisap ettikleri veya değiştirdikleri taşınmazlarla ilgili bilgileri tapuya tescilden itibaren bir ay içerisinde Ek-5’deki formu doldurarak bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

3-İktisadi işletme -şirket kurulması kapatılması

Konuya ilişkin düzenleme yönetmeliğin 37. maddesinde yapılmıştır. Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

İktisadi işletme ve şirket kurulması

MADDE 37 – (1) İktisadi işletme ya da şirket kuran veya kurulmuş herhangi bir şirkete iştirak eden vakıflar, Ek-6’daki formu doldurarak bir ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne gönderirler. Herhangi bir şirket hissesini satan ve şirket ortaklığından ayrılan veya şirketini tasfiye eden vakıflar, bölge müdürlüğüne bildirimde bulunurlar.

4- Vakıf Yöneticilerin Mal Bildiriminde Bulunması

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun “Mal Bildiriminde Bulunacaklar” başlıklı 2. maddesi (f) fıkrasında vakıfların idare organlarında görev alanların mal bildiriminde bulunmak zorunda oldukları belirtilmiş olup, mal bildiriminin ne zaman teslim edileceği hususu madde 6’da açıklanmıştır.

Buna göre;

Vakıf Yöneticileri Yönetim kurulu üyeleri göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, Mal Bildiriminin verilmesi zorunludur.

Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar

Diğer taraftan, 3628 Sayılı Kanun’un “Bildirimin Yenilenmesi” başlıklı 7. maddesinde “Bu kanun kapsamındaki göreve devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.” hükmü yer almaktadır.

Vakıfların yönetim organlarında görev yapan kişilerden devlet memuru olanlar, çalıştıkları kamu kurumlarına mal bildiriminde bulunduklarından ayrıca Kurumumuza mal bildiriminde bulunmayacaklardır.

Mal Bildirimi ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hükümlere uyulmaması halinde, aynı kanunun “Ceza Hükümleri” başlıklı 10. maddesinde “…mal bildiriminde bulunmayanlara üç aya kadar hapis cezası verilir.” hükmü yer almaktadır.

5- Adres  Ve Vakıf Yönetici Değişikliği Bildirimi

Vakıflar; senet değişikliğini gerektirmeyen aynı yerleşim yeri içerisinde yapacakları adres değişikliklerini ve yöneteci değişikliklerini değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Konuya ilişkin düzenleme vakıflar yönetmeliği madde 15.te yapılmıştır.

Adres ve vakıf yöneticilerinin değişikliği

MADDE 15 – (Değişik:RG-28/2/2018-30346)

(1) Vakıflar; senet değişikliğini gerektirmeyen aynı yerleşim yeri içerisinde yapacakları adres değişikliklerini, değişiklik tarihinden itibaren Ek-23’teki formu doldurarak 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

(2)Vakıflar; yönetim organına seçilenlerin isimleri ile tebligata esas adreslerini, seçim tarihinden itibaren Ek-24’teki formu doldurarak 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

6-İç Denetim Raporu Bildirimi

Vakıf yöneticileri, en az yılda bir defa yapılacak iç denetim raporları ile sonuçlarını, rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. (Yönetmelik Madde 33)

 

 

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×