Anasayfa / Manşet / TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI VADELİ BANDROL ALIM İMKANI VARMIDIR?Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI VADELİ BANDROL ALIM İMKANI VARMIDIR?Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

3093 sayılı kanunun lafzı ve ruhunun birlikte incelenmesinden
açıkça görüleceği üzere mükellefler TRT bandrollerini, kanunda sayılan bandrole
tabi cihazın satılmasından önce almak zorundadırlar.

Öteden beri bandrollerin bandrole tabi cihazın satışından
önce alınacağına dair kanunun 3. Maddesinde var olan düzenlemeler,  3093 sayılı kanunda 2014 yılında yapılan
değişiklik ile ithalatçılar açısından gümrükleme anında bandrol almaları
şeklinde değiştirilmiştir.

İmalatçılar açısından ise kanunun 3. Maddesi gereği cihazın
satışından önce bandrol alınması gerekmektedir.

Anılan madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

Cihazların imalat ve ithalatı:

Madde 3 – (Değişik birinci fıkra: 10/9/2014-6552/104 md.) Bu
Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce;
ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya
mecburdur.

Görüleceği üzere 2014 yılında bir vergi güvenlik müessesi
olarak ithalatçılar açısından gümrüklerde bandrol alım zorunluluğuna yönelik
özel bir düzenleme yapılmak zorunda kalınmıştır.

Bunun temel sebebi ithalatçılar açısındaN olası vergi kayıp
ve kaçaklarının önüne geçilmesi ve kaynağında vergileme ile potansiyel gelir
kalemlerinin tam olarak tahsilinin sağlanmasıdır.

Bununla birlikte gerek imalatçılar ve gerekse ithalatçı
mükellefler kanunun 5. Maddesi uyarınca; bandrol ücreti bildirim beyannameleri
hala satışı müteakip onuncu aya kadar verilmekte ve bu beyannamelere göre ödeme
çıkması halinde de ödemeler bu süre içerisinde yapılmaktadır.

Bandrolün kelime anlamından hareketle bakıldığında bu düzenlemelerden esas
amaç piyasaya bandrolsüz cihaz satışının engellenmek olduğu ortaya çıkmaktadır.

İmalatçı mükellefler pazarlama ve satış planlamalarını
yapacaklar ve bu cihazların satışa sunulmasından önce TRT’ye başvurmak
suretiyle bandrol talebinde bulunacaklardır.

Keza aldıkları bandrolleri de bu cihazlara yapıştırmaları
gerekmektedir. Bununla birlikte son yıllarda bazı mükellefler açısından
elektronik bandrol uygulamasına da geçilmiş olup bu durum ayrı bir yazımızın
konusuna esas teşkil edecektir.

İthalatçı mükellefler açısından ise yeni düzenleme ek bir yük
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şöyle ki imalatçılar cihazın satışından hemen önce bandrol
almakta iken ithalatçılar satışından çok önce daha gümrükleme anında bandrol
almak zorunda kalmaktadırlar.

Bunun peşin alınması halinde ise ithalatçılar açısından ciddi
bir erken ödeme sorunu ek bir maliyet veya finansman gereksinimi olarak ortay çıkabilmektedir.

Üstelik bu düzenleme kanunun 5. Maddesiyle bir nevi tezat
oluşturabilecektir.

İşte bütün bu olası olumsuzlukları gidermek amacıyla
bandrollerin peşin olarak alınabilmesinin yanında bandrole tabi cihazların
satışından çok önce de TEMİNAT MEKTUBU karşılığında vadeli olarak ta alınmasına
yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Öteden beri TRT Bandrol Yönetmeliğinde var olan TEMİNATLI bandrol alımı uygulaması 2014 yılında yapılan değişiklikle 3093 sayılı kanuna da işlenmiştir.

Sonuç olarak; bandroller TRT’den talep dilekçelerinde var
olan ürün çeşitleri bazında tespit edilen matrah ve nispetler dahilinde TRT’den
peşin alınabileceği gibi, TEMİNAT MEKTUBU karşılığı vadeli olarak ta
alınabilmektedir.

Peşin alımlarda mükelleflerin bandrol talep dilekçesindeki
cihaz başında beyan ettikleri bandrol ücreti matrahlarının son beyan ettikleri
bandrol ücreti bildirim beyannamesindeki satışı kesinleşen cihazların ÖTV Hariç
KDV Matrahları ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu uyum TRT’nin ilgili
personeli tarafından son beyanname ile talep dilekçesindeki rakamlar
karşılaştırmak suretiyle yapılmalıdır.

Aksi takdirde bandrol alımlarındaki matrah ile bandrole tabi
cihazın satış anında oluşacak olan asıl matrah olan ÖTV Hariç KDV Matrahı
arasındaki farklardan kaynaklı olası TRT kayıpları ortaya çıkabilecektir.

Özetle söylemek gerekirse bandrol alım süreçleri ve anılan
cihazın satılmasından sonraki beyanname ve ilave varsa olası ilave ödeme süreçleri
dikkat ve özen isteyen karmaşık bir süreçtir.

Bu süreçlerdeki olası hataları en aza indirmenin yanında
firmalara bandrol yükümlülüklerinin satışla başlaması ve satışı müteakip takip
eden üçüncü ayın onuna kadar da beyanname ve ödeme süreleri bulunuyor olmasına
rağmen peşin ödeme ile bandrol almalarının ek yük olacağı varsayımından
hareketle TRT Bandrol Yönetmeliği ile peşin ödeme yapmaksızın TEMİNAT MEKTUBU
karşılığı vadeli bandrol alım imkanı sağlanmıştır.

Yukarda da belirtiğimiz üzere; TEMİNAT MEKTUBU karşılığı vadeli
bandrol alımına ilişkin düzenlemeler ilk önce sadece TRT bandrol yönetmeliğinde
yapılmış ve 3093 sayılı kanunda yapılmamıştı.

3093 sayılı kanunda 2014 yılında 6552 sayılı kanunla yapılan
düzenleme ile teminat karşılığı bandrol alımı müessesi 3093 sayılı kanuna da
eklenmiştir.

Buna göre 3093 sayılı kanunun 5/g maddesi hükmü aynen
aşağıdaki gibidir.

g) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Bandrol ücretlerine ilişkin
ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen
imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller teminat mektubu karşılığı
verilir.

TRT bandrol yönetmeliğinin 7. Maddesi ise aynen aşağıdaki
gibidir.

Teminat Mektubu

MADDE 7 –(Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2015-29300)

 İmal ettikleri veya
ithal etmiş oldukları bandrole tabi cihazların bandrollerini teminat mektubu
karşılığı almak isteyen gerçek ve hükmî şahıslardan; talep ettikleri bandrol
bedeli kadar, kesin ve süresiz banka teminat mektubu istenir
.

SONUÇ :

Bu açıklamalardan görüleceği üzere; 3093 sayılı kanun ve
Bandrol Verilmesine ilişkin yönetmelik hükümleri gereği TRT den bandrol almak
zorunda olan imalatçı veya ithalatçı firmalar, kanunda gösterilen süreler,
matrah ve oranlar dahilinde hesapladıkları bandrol ücretlerini ;

a-Peşin olarak nakten ödeyebildikleri gibi

b- Teminat Mektubu karşılığı vadeli olarak

Alabilmektedirler.

Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×