Anasayfa / Manşet / TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI VADELİ BANDROL ALIM İMKANI VARMIDIR?Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI VADELİ BANDROL ALIM İMKANI VARMIDIR?Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

3093 sayılı kanunun lafzı ve ruhunun birlikte incelenmesinden açıkça görüleceği üzere mükellefler TRT bandrollerini, kanunda sayılan bandrole tabi cihazın satılmasından önce almak zorundadırlar.

Öteden beri bandrollerin bandrole tabi cihazın satışından önce alınacağına dair kanunun 3. Maddesinde var olan düzenlemeler,  3093 sayılı kanunda 2014 yılında yapılan değişiklik ile ithalatçılar açısından gümrükleme anında bandrol almaları şeklinde değiştirilmiştir.

İmalatçılar açısından ise kanunun 3. Maddesi gereği cihazın satışından önce bandrol alınması gerekmektedir.

Anılan madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

Cihazların imalat ve ithalatı:

Madde 3 – (Değişik birinci fıkra: 10/9/2014-6552/104 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.

Görüleceği üzere 2014 yılında bir vergi güvenlik müessesi olarak ithalatçılar açısından gümrüklerde bandrol alım zorunluluğuna yönelik özel bir düzenleme yapılmak zorunda kalınmıştır.

Bunun temel sebebi ithalatçılar açısındaN olası vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmesi ve kaynağında vergileme ile potansiyel gelir kalemlerinin tam olarak tahsilinin sağlanmasıdır.

Bununla birlikte gerek imalatçılar ve gerekse ithalatçı mükellefler kanunun 5. Maddesi uyarınca; bandrol ücreti bildirim beyannameleri hala satışı müteakip onuncu aya kadar verilmekte ve bu beyannamelere göre ödeme çıkması halinde de ödemeler bu süre içerisinde yapılmaktadır.

Bandrolün kelime anlamından hareketle bakıldığında bu düzenlemelerden esas amaç piyasaya bandrolsüz cihaz satışının engellenmek olduğu ortaya çıkmaktadır.

İmalatçı mükellefler pazarlama ve satış planlamalarını yapacaklar ve bu cihazların satışa sunulmasından önce TRT’ye başvurmak suretiyle bandrol talebinde bulunacaklardır.

Keza aldıkları bandrolleri de bu cihazlara yapıştırmaları gerekmektedir. Bununla birlikte son yıllarda bazı mükellefler açısından elektronik bandrol uygulamasına da geçilmiş olup bu durum ayrı bir yazımızın konusuna esas teşkil edecektir.

İthalatçı mükellefler açısından ise yeni düzenleme ek bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şöyle ki imalatçılar cihazın satışından hemen önce bandrol almakta iken ithalatçılar satışından çok önce daha gümrükleme anında bandrol almak zorunda kalmaktadırlar.

Bunun peşin alınması halinde ise ithalatçılar açısından ciddi bir erken ödeme sorunu ek bir maliyet veya finansman gereksinimi olarak ortay çıkabilmektedir.

Üstelik bu düzenleme kanunun 5. Maddesiyle bir nevi tezat oluşturabilecektir.

İşte bütün bu olası olumsuzlukları gidermek amacıyla bandrollerin peşin olarak alınabilmesinin yanında bandrole tabi cihazların satışından çok önce de TEMİNAT MEKTUBU karşılığında vadeli olarak ta alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Öteden beri TRT Bandrol Yönetmeliğinde var olan TEMİNATLI bandrol alımı uygulaması 2014 yılında yapılan değişiklikle 3093 sayılı kanuna da işlenmiştir.

Sonuç olarak; bandroller TRT’den talep dilekçelerinde var olan ürün çeşitleri bazında tespit edilen matrah ve nispetler dahilinde TRT’den peşin alınabileceği gibi, TEMİNAT MEKTUBU karşılığı vadeli olarak ta alınabilmektedir.

Peşin alımlarda mükelleflerin bandrol talep dilekçesindeki cihaz başında beyan ettikleri bandrol ücreti matrahlarının son beyan ettikleri bandrol ücreti bildirim beyannamesindeki satışı kesinleşen cihazların ÖTV Hariç KDV Matrahları ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu uyum TRT’nin ilgili personeli tarafından son beyanname ile talep dilekçesindeki rakamlar karşılaştırmak suretiyle yapılmalıdır.

Aksi takdirde bandrol alımlarındaki matrah ile bandrole tabi cihazın satış anında oluşacak olan asıl matrah olan ÖTV Hariç KDV Matrahı arasındaki farklardan kaynaklı olası TRT kayıpları ortaya çıkabilecektir.

Özetle söylemek gerekirse bandrol alım süreçleri ve anılan cihazın satılmasından sonraki beyanname ve ilave varsa olası ilave ödeme süreçleri dikkat ve özen isteyen karmaşık bir süreçtir.

Bu süreçlerdeki olası hataları en aza indirmenin yanında firmalara bandrol yükümlülüklerinin satışla başlaması ve satışı müteakip takip eden üçüncü ayın onuna kadar da beyanname ve ödeme süreleri bulunuyor olmasına rağmen peşin ödeme ile bandrol almalarının ek yük olacağı varsayımından hareketle TRT Bandrol Yönetmeliği ile peşin ödeme yapmaksızın TEMİNAT MEKTUBU karşılığı vadeli bandrol alım imkanı sağlanmıştır.

Yukarda da belirtiğimiz üzere; TEMİNAT MEKTUBU karşılığı vadeli bandrol alımına ilişkin düzenlemeler ilk önce sadece TRT bandrol yönetmeliğinde yapılmış ve 3093 sayılı kanunda yapılmamıştı.

3093 sayılı kanunda 2014 yılında 6552 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile teminat karşılığı bandrol alımı müessesi 3093 sayılı kanuna da eklenmiştir.

Buna göre 3093 sayılı kanunun 5/g maddesi hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

g) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller teminat mektubu karşılığı verilir.

TRT bandrol yönetmeliğinin 7. Maddesi ise aynen aşağıdaki gibidir.

Teminat Mektubu

MADDE 7 –(Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2015-29300)

 İmal ettikleri veya ithal etmiş oldukları bandrole tabi cihazların bandrollerini teminat mektubu karşılığı almak isteyen gerçek ve hükmî şahıslardan; talep ettikleri bandrol bedeli kadar, kesin ve süresiz banka teminat mektubu istenir.

SONUÇ :

Bu açıklamalardan görüleceği üzere; 3093 sayılı kanun ve Bandrol Verilmesine ilişkin yönetmelik hükümleri gereği TRT den bandrol almak zorunda olan imalatçı veya ithalatçı firmalar, kanunda gösterilen süreler, matrah ve oranlar dahilinde hesapladıkları bandrol ücretlerini ;

a-Peşin olarak nakten ödeyebildikleri gibi

b- Teminat Mektubu karşılığı vadeli olarak

Alabilmektedirler.

Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×