Anasayfa / Manşet / SMMM- YMM ORTAKLIĞI HAYAL Mİ OLDU?/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (05.10.2020)

SMMM- YMM ORTAKLIĞI HAYAL Mİ OLDU?/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (05.10.2020)

SMMM- YMM ORTAKLIĞI HAYAL Mİ OLDU?

Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (05.10.2020)

Son TÜRMOB Genel Kurulunda yapılan yönetmelik değişikliği ile YMM ve SMMM lerin belirli şartlar dahlinde ortaklık veya şirket kurmalarının önü açılmıştı. Bununla birlikte 3568 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili VESAYET yetkisi bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı anılan yönetmelik değişikliğini iş bu yazımız tarihi itibariyle henüz ONAYLAMAMIŞTIR

Takipçilerimizin bildiği üzere; daha önceki yazımızda 3568 sayılı kanun çerçevesinde görev yapmakta olan SMMM veya YMM ünvanlı meslek mensuplarının kendi aralarında ortaklık yapmaları ya da şirket kurmaları ile ilgili mevzuat hükümleri incelenmiş ve makale yazılmıştı.

3568 sayılı meslek kanunun 45.ci maddesinde meslek mensuplarının ortaklık yapmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

“Birden çok meslek mensubu çalışmalarını; serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.”

Konuya ilişkin detay düzenlemeler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 14. Maddesinde yapılan düzenleme aynen aşağıdaki gibidir.

“Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz.

Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür.

İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 30. Maddesi ise aynen aşağıdaki gibidir.

 Ortaklık Bürosu veya Şirket Kurarak Mesleki Faaliyette Bulunma

Madde 30 – Birden çok meslek mensubu, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilirler.

Bu takdirde;

a) Meslek mensuplarının bu büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz.

b) Ortaklık bürosu veya şirket ancak aynı unvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir.

c) Kanunda belirtilen kendi faaliyet konuları dışında başka işlerle uğraşamazlar.

d) Şirket veya ortaklık bürosu, mesleğin icrasına taalluk eden işlerde ancak ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebilir.

e) Varislere intikal eden hisselerin en geç bir yıl içinde tasfiye edilmeleri gerekir. Bu müddet içinde mirasçılar meslek mensubu sayılmaz ve mesleki faaliyette bulunamazlar.

f) Ortaklık bürosu veya şirketlerde yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.

g) Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanında meslek unvanının açık şekilde kullanılması zorunludur.

h) Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanlarında yabancı isim ve unvanlar kullanılmaz. Kanunun 8 inci madde hükmü saklıdır.

ı) (Ek:RG-22/5/2015-29363) Kanunen yetkili kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim kuruluşları, mesleki unvandan sonra gelmek kaydıyla, şirket unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresini kullanabilirler.

i) (Ek:RG-22/5/2015-29363) Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odanın çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensupları ortaklık bürosu kuramazlar. Ortaklık büroları şube açamazlar.

Yukarıda detaylı olarak verilen mevzuat düzenlemelerinden görüleceği üzere mevcut durumda;

1- SMMM ler kendi aralarında

2-YMM ler kendi aralarında

Ortaklık veya şirket kurabilmektedirler.

Son TÜRMOB Genel Kurulunda YMM ve SMMM lerin birlikte şirket kurmalarının önünü açmak amacıyla çalışma yönetmeliğinin 30/b maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik aynen aşağıdaki gibidir.

“b) Ortaklık bürosu ancak aynı unvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir. Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin birlikte şirket kurmaları halinde bu şirketlerde 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin A fıkrasının (a) bendinde yazılı işler yapılamaz. Bu şirketlerin ortakları, kendi bürolarında ya da ortağı oldukları başka mesleki şirketler aracılığıyla, şirketin hizmet verdiği müşterilere defter tutma hizmeti veremezler. Bu şekilde kurulan şirketler, şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu ilde bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarına kaydedilir. Bu şirketlerin ortakları, şirketin tescilini takip eden 30 gün içerisinde ortaklık durumlarını kayıtlı oldukları Odaya bildirirler.”

Bu değişiklik ile YMM ve SMMM ortaklılığının önündeki Maddenin eski halindeki; “b) Ortaklık bürosu veya şirket ancak aynı unvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir.” Yönündeki ENGEL aşılmak istenilmiştir.

Bununla birlikte 3568 sayılı kanun gereği yönetmelik ve yönetmelik değişiklikleri konusunda Maliye Bakanlığının olumlu görüş yani ONAY vermesi gerekmekte olup, Bakanlık bu ONAYI VERMEDİĞİ için SMMM ve YMM ortaklığı an itibariyle mümkün gözükmemektedir.

Bakanlığın ONAYLAMAMA gerekçesinin yapılan yönetmelik değişikliğinin 3568 sayılı kanunun Yasaklar başlıklı 45 inci maddesinde yer alan;

“Birden çok meslek mensubu çalışmalarını; serbest muhasebeci malî müşavirlik veya yeminli malî müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler.”

Hükmüne aykırı olduğuna dair düşünceden kaynaklandığı öğrenilmiştir.

Anılan madde ile ilgili olarak DAVA AÇILDIĞI öğrenilmiş olup, TÜRMOB un genel kurulda yapılmış olan düzenlemelerin takipçisi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

SONUÇ olarak SMMM lere Kanunla verilen KDV iade raporu düzenleme yetkisinin 3 yıldır uygulanmaması gibi SMMM ve YMM ortaklık kurmasının da HAYAL olarak kalacağı düşünülmektedir.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×