Anasayfa / Manşet / MALİ MÜŞAVİRLER DİĞER İLLERDE ve İLÇELERDE ŞUBE AÇABİLİRLERMİ? Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı

MALİ MÜŞAVİRLER DİĞER İLLERDE ve İLÇELERDE ŞUBE AÇABİLİRLERMİ? Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı

MALİ MÜŞAVİRLER DİĞER İLLERDE ve İLÇELERDE ŞUBE AÇABİLİRLERMİ?

Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı

 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin faaliyet gösterdikleri il dışında kalan illerde şube açamayacakları keza aynı ilin diğer ilçelerinde şube açıp açamayacakları konusundaki mevzuat araştırmalarımızın sonucu iş bu makalemizin konusunu teşkil etmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekirse 3568 sayılı kanunda ve çalışma yönetmeliğinde meslek mensuplarının kendi aralarında ortaklık bürosu veya şirket kurmalarının önünde engel bulunmamaktadır.

İş bu makalede başka illerde veya aynı ilin başka ilçelerinde şirkte veya ortaklık bürosu kurma durumu araştırılmıştır.

3568 sayılı kanunun 45. maddesinin 4. paragrafında buna özel düzenlemeler yapılmıştır. Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

“Birden çok meslek mensubu çalışmalarını;  serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.”

Konuya ilişkin detay düzenlemeler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 14. Maddesinde yapılan düzenleme aynen aşağıdaki gibidir.

“Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz.

Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür.

İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 30. Maddesi ise aynen aşağıdaki gibidir.

 Ortaklık Bürosu veya Şirket Kurarak Mesleki Faaliyette Bulunma

Madde 30 – Birden çok meslek mensubu, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilirler.

Bu takdirde;

a) Meslek mensuplarının bu büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz.

b) Ortaklık bürosu veya şirket ancak aynı unvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir.

c) Kanunda belirtilen kendi faaliyet konuları dışında başka işlerle uğraşamazlar.

d) Şirket veya ortaklık bürosu, mesleğin icrasına taalluk eden işlerde ancak ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebilir.

e) Varislere intikal eden hisselerin en geç bir yıl içinde tasfiye edilmeleri gerekir. Bu müddet içinde mirasçılar meslek mensubu sayılmaz ve mesleki faaliyette bulunamazlar.

f) Ortaklık bürosu veya şirketlerde yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.

g) Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanında meslek unvanının açık şekilde kullanılması zorunludur.

h) Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanlarında yabancı isim ve unvanlar kullanılmaz. Kanunun 8 inci madde hükmü saklıdır.

ı) (Ek:RG-22/5/2015-29363) Kanunen yetkili kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim kuruluşları, mesleki unvandan sonra gelmek kaydıyla, şirket unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresini kullanabilirler.

i) (Ek:RG-22/5/2015-29363) Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odanın çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensupları ortaklık bürosu kuramazlar. Ortaklık büroları şube açamazlar.

 Konu ile ilgili olarak TÜRMOB tarafından 1996 yılında 1996/2 sayılı Mecburi Meslek  kararı alınmıştır.

Alınan kararda özetle;

  • Meslek mensupları kendi aralarında ortaklık veya sermaye şirketi şeklinde oluşumlar yapabilirler
  • Meslek ünvanın da çekirdek olarak mesleki ünvanın tamamını yer alması mecburidir.
  • 3568 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yetki almış kişilerin isim ve soyadları dışında yabancı isim veya unvan kullanılması veya meslek unvanları dışında danışmanlık, denetim ve benzeri rumuzların yer alması yasaktır.
  • Mesleki ortaklık bürosu veya şirketlerin tasfiye karan almaları, konkordato ilan etmeleri ve iflaslarının istenmesi halinde ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından en az bir, en fazla üç meslek mensubu gözetmen olarak atanır ve mevcut işlerin tamamlatılması sağlanır. Bu durumdaki ortaklık bürosu ve şirketlerin yeni iş kabul etmeleri yasaktır. Meslek kütüğünde tasfiye, konkordato ve iflas halleri belirtilir ve ek genelgelerle duyurulur.
  • Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler, tüzel kişi olarak meslek mensuplarına, 3568 sayılı Kanunla tanınan, seçme ve seçilme hakları hariç tüm haklardan yararlanırlar ve 3568 sayılı Kanunun disiplin hükümleri bunlara da uygulanır.
  • Ortak meslek mensubunun vefatı halinde, varislerine intikal eden hisseleri bir yıl içinde tasfiye edilir.

 SONUÇ:

1- SMMM ler kendi aralarında ortaklık bürosu  veya şirket kurabilirler.

2-Meslek Mensubu olmayanlar bu şirketlere ortak olamaz.

3-Meslek mensubu olmayanlar ile şirket dışında ortaklıkta kurulmaz.

4- Kurulan şirketler başka illerde şube açabilir.

5-Ancak bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür

6- Yönetmeliğin 14. Maddesine göre aynı ilin ilçelerinde şube veya irtibat bürosu açılması yasaktır.

7- Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odanın çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensupları ortaklık bürosu kuramazlar.

8- Ortaklık büroları şube açamazlar.

9- Ortak meslek mensubunun vefatı halinde, varislerine intikal eden hisseleri bir yıl içinde tasfiye edilir.

10-      Mesleki ortaklık bürosu veya şirketlerin tasfiye karan almaları, konkordato ilan etmeleri ve iflaslarının istenmesi halinde ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından en az bir, en fazla üç meslek mensubu gözetmen olarak atanır ve mevcut işlerin tamamlatılması sağlanır.

11- Ortaklık bürosu veya şirketlerde yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.

 

 

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×