Anasayfa / Manşet / SİYASİ PARTİLERE YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİ DEN İNDİRİLEBİLİRMİ? Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

SİYASİ PARTİLERE YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİ DEN İNDİRİLEBİLİRMİ? Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

SİYASİ PARTİLERE YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİ DEN İNDİRİLEBİLİRMİ?

Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

Siyasi partilerin gelirleri konusunda yazdığımız çalışmalar serisinde bu yazımızda Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından siyasi partilere yapılan BAĞIŞLAR ın Gelir ve Kurumlar Vergisinden indirilip indirilmeyeceğine yöneliktir.

Daha önceki yazımızda ifade ettiğimiz üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2820 sayılı kanunun Bağışlar başlıklı 66. Maddesi hükmü doğrultusunda siyasi partilere bağış yapabilmektedirler.

2820 sayılı kanunun EK 7.ci maddesi ile 66. Maddedeki parasal sınırların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağına yönelik özel düzenleme yapılmıştır.

  1. Maddedeki 2 milyar sınırı 2013 yılında maddeye eklenmiş olup bu tutar ek 7.ci madde hükümleri gereğince her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Siyasi partilere yapılacak bağışların üst limiti, ilgili mevzuata göre 2021 yılı için kişi başı 72.900 TL olarak belirlenmiştir.

1- Gelir Vergisi Kanunu:

Gelir Vergisi Kanununda bağışlar ile ilgili düzenlemeler Diğer İndirimler başlıklı 89.cu maddenin 4. Fıkrasında sayılmıştır.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

“Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.”

Madde metninden açıkça görüleceği üzere Siyasi Partiler madde metninde yer almamaktadır.

Anılan nedenlerle Siyasi Partilere yapılan bağışların; Gelir Vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmesi mümkün değildir.

2- Kurumlar Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi kanunun 10. Maddesinde bağış ve yarımlar ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

Diğer indirimler

MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi

üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.

Madde metninden açıkça görüleceği üzere Siyasi Partiler madde metninde yer almamaktadır.

Anılan nedenlerle Siyasi Partilere yapılan bağışların; Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde  gelirlerden indirilmesi mümkün değildir.

3- Katma Değer Vergisi:

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/2-b maddesine göre kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir.

Atıf yapılan 17/1. Madde ise aynen aşağıdaki gibidir.

Madde 17 – 1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar:

Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, SİYASİ PARTİLER ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların;

Madde metninde SİYASİ PARTİLER bulunmaktadır.

Siyasi Partilere bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutulmuştur.
Teslim ve hizmet bedeli ile ilgili herhangi bir alt ya da üst sınır söz konusu olmaksızın bu istisna uygulanır.

Buna göre siyasi partilere yapılan bağışlar KDV den istisna edilmiştir.

4- Veraset ve İntikal Vergisi:

Veraset ve intikal vergisi kanunun muafiyet başlıklı 3 maddesinin 1. Fıkrasında Siyasi Partilere yapılan bağışların veraset ve intikal vergisinden istisna edildiği belirtilmektedir.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

Muafiyetler:

Madde 3 – Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır:

a) Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaata hadim cemiyetler, SİYASİ PARTİLER ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmıyanlar;

5- 2820 Sayılı Kanunda Vergi İstisnaları:

2820 sayılı siyasi partiler kanunun 61/ h maddesi aynen aşağıdaki gibidir.

(h) bendinde yazılı parti mal varlığından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, diğer bentlerde yazılı kaynaklardan elde edilen gelirlerden hiçbir surette vergi, resim ve harç alınmaz

Hakkında admin

Check Also

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI / Abdullah ÇAVUŞ-SMMM

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI Abdullah ÇAVUŞ/SMMM Son Oda Meclisi toplantısında Yeşil Pasaport …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×