Anasayfa / KOOPERATİFÇİLİK / ANASÖZLEŞME NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ANASÖZLEŞME NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kooperatif ana sözleşmesinin değiştirilmesi de kuruluştaki usullere bağlıdır. Bu bağlamda, ana sözleşmede değişiklik yapılması isteniyorsa;

 • Öncelikle ana sözleşme değişikliği için yönetim kurulu kararı alınmalı,
 • Önce yönetim kurulunca ana sözleşme değişikliği için yönetim kurulu kararı alınır ve bu karara hangi maddelerin ne şeklide değiştirileceği yazılır. Bu kararda, ana sözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu gerekçeli olarak yazılır ve noterce onaylattırılır.
 • Değişiklik taslağı eski ve yeni maddeler şeklinde, ilgili bakanlığın istediği adette, hazırlanarak yönetim kurulunca imzalanmalı,

Yönetim kurulu kararı ile değiştirilmesi öngörülen ana sözleşme maddeleri, eski ve yeni metinler halinde yazılır ve her nüshası temsile yetkili kişilerce imzalanır.

 • Değişiklik için izin alınmalı,

İzin Merciine Verilecek Belgeler

Ana sözleşme değişikliği için izin merciinden yazılı izin alınması gerekir. Ana sözleşmenin hangi bölümlerinin değiştirileceğinin belirtildiği başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.

 1. A) Kooperatif ana sözleşmesinin herhangi bir maddesinde değişiklik yapılması halinde istenen belgeler:
 • Değiştirilmek istenen madde metninin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak 6 nüsha yazılmış, yönetim kurulunca imzalanmış şekli,
 • Ana sözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğuna dair gerekçeli yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği,
 • Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya fotokopisi,
 • Kooperatifin en son durumunu gösterir kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirimi formu,
 • Mevcut yönetim kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesi,
 • Yönetim kurulu üyeleri tarafından her sayfası imzalanmış ve usulüne uygun şekilde doldurulmuş ana sözleşme (talep edilen nüsha sayısı kadar),
 • Yürürlükteki ana sözleşmesinden bir adet,
 • Yürürlükteki ana sözleşmesinin yürürlükten kaldırılarak bakanlıkça hazırlanan başka bir tür ana sözleşmenin kabul edilmesine ilişkin gerekçeli ve noter onaylı yönetim kurulu kararı,
 • Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin bir örneği,
 • Varsa, eskiden yapılan ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin bir örneği,
 • Kooperatifin en son durumunu gösterir “kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirimi formu”.
 • Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin bir örneği,
 • Varsa, eskiden yapılan ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin bir örneği,
 • Kooperatifin en son durumunu gösterir “kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirimi formu”.

Kooperatifin türünün veya ana sözleşmenin tamamının değişikliği sırasında kooperatif türlerine göre başkaca belgeler de istenebilmektedir.

Değişiklik İçin Genel Kurulda Karar Alınmalı

İzin merciinden gerekli izin alındıktan sonra, ana sözleşmede gösterilen usul ve surette genel kurul toplantıya çağrılır. Toplantı için yapılacak ilana sadece değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması yeterlidir. Burada dikkat edilecek husus, ana sözleşmenin değiştirilmesi için alınacak kararlarda fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğunun aranmasıdır.

Buradaki “fiilen kullanılan oy” dan kasıt, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların veya genel kurul toplantısında hazır bulunan ortakların 2/3 çoğunluğu olmayıp, fiilen oylamaya katılanların 2/3’ünün oyunu ana sözleşme değişikliği yönünde kullanmasıdır. Ancak, ana sözleşmeye, ana sözleşmenin değiştirilmesi kararının alınabilmesi için, yukarıdaki oyçokluğu hakkında daha ağır hükümler konulabilir. Genel kurulda değiştirilecek maddeler toplu halde değil, ayrı ayrı görüşülüp oylanır ve karar bağlanır.

Değiştirilerek Kabul Edilen Madde Yeniden İzin Merciinin Onayına Sunulmalı

Bazı hallerde genel kurul, izin verilen değişiklik önerisini aynen kabul etmeyebilir. İzin merciinin izin verdiği değişiklik metni genel kurulda yapılan görüşmeler sırasında değiştirilerek kabul edilmiş olabilir.

İşte ana sözleşmenin ilgili maddesi izin merciine verilen metin dışında, genel kurulda değiştirilerek kabul edilmiş ise, değiştirilerek kabul edilen maddenin yeniden izin merciinin onayına sunulması gerekir.

Tescil ve İlan

Usulüne uygun olarak genel kurulda karar alındıktan sonra genel kurul kararı notere tasdik ettirilerek ticaret sicili memurluğuna verilerek ilan ve tescil ettirilmelidir.

Abdullah ÇAVUŞ

 

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×