Anasayfa / Manşet / VERGİ AFFI BİLGİLENDİRME (6736 SAYILI KANUN)/ABDULLAH ÇAVUŞ BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI

VERGİ AFFI BİLGİLENDİRME (6736 SAYILI KANUN)/ABDULLAH ÇAVUŞ BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI

VERGİ AFFI BİLGİLENDİRME (6736 SAYILI KANUN)
ABDULLAH ÇAVUŞ
BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Anılan kanun vergi mükelleflerinin borçlarını kolayca ödemelerini temin edecek düzenlemelerin yanında, yargıya intikal eden vergi uyuşmazlıklarının çözümü konularında da önemli düzenlemeler yapmıştır. Keza Matrah artırımı sayesinde artırım yapılan yıllar için hiçbir koşulda vergi incelemesi yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Kanundan yararlanmak için başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Söz konusu Kanun ile getirilen düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.
1- Gecikmiş Vergi Borçları İçin Maliyenin Faizi Yerine ÜFE oranında faiz alınacaktır.

Malumları olduğu üzere Maliye Bakanlığınca 2016 yılı için uygulanan gecikme faizi oranı aylık % 1, 40 olarak uygulanmaktadır. ÜFE oranı ise 2016 Temmuz ayı için 0.21 olarak açıklanmıştır.
Dolayısıyla gecikmiş vergi borçları için daha düşük faiz oranı ile ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
30.06.2016 tarihinden önce kesinleşmiş ve ödemesi gecikmiş tüm vergi borçları buna göre yapılandırılabilecektir.
Peşin ödeme halinde ise ÜFE oranın ayrıca ilave %50 oranında indirim vardır.
2-Yapılanmadan faydalanılarak borçların ödenmesi halinde;
a-Vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezasının tahsilinden vazgeçilmektedir.
b-Vergi aslına Bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmektedir.
3-Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet getirilmiştir.
Beyana dayanan gelir vergisi ve kurumlar vergileri için 2011 ila 2015 yıllarına ilişkin olarak kanunda gösterilen oranlarda matrah artırımında bulunulması alinde bu yıllar için hiçbir koşulda sonradan vergi incelemesi yapılmayacaktır.
Artırılacak olan matrahlarda vergi oranı sabit % 20 olarak uygulanacaktır.
Bununla birlikte ilgili yıllarda beyan ettikleri vergiyi zamanında ve dava açmadan ödeyen vergi mükellefleri için bu oran % 15 olarak uygulanacaktır.
4-Yıllara Göre Matrah Artırım Oranları
Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisinde yıllara göre aynı oranlar belirlenmiştir.
Buna göre matrah ilgili yılda beyan edilen matrahlar aşağıdaki praqnlarada matrah artırımına tabidir.
2011 yılı için % 35
2012 yılı için % 30
2013 yılı için % 25
2014 yılı için % 20
2015 yılı için % 15

5- KDV de Matrah Artırımı
Katma değer vergisi mükellefleri, ilgili yıllarda herbir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki belirtilen artırım oranlarına göre artırmaları gerekmektedir.
2011 % 3,5
2012 % 3,0
2013 % 2,5
2014 % 2,0
2015 % 1,5

Yukarıda yer alan oranlarda vergi artırımında bulunulması halinde bu vergi türü için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur.

6-Diğer Vergilerde Matrah Artırımı

Vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olan mükellefler,
2011-2015 yıllarında beyan ettikleri;
a-Ücret ödemeleri,
b- Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler,
c- Kira ödemeleri,
d- Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkinödemeler,
e- Çiftçilere yapılan ödemeler,
f- Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler, üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir. Matrah artırımı yapılması halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

7-STOK, DEMİRBAŞ, MAKİNA TECHİZAT AFFINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
A- İŞLETMEDE YER ALDIĞI HALDE KAYITLARDA BULUNMAYANLAR
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kayıt edebileceklerdir.
Bu kıymetler, mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden kayıtlara intikal ettirilecektir.
Bu kıymetler için;
a-Teslimleri KDV genel oranına tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden % 10
b-Teslimleri indirimli KDV oranına tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı, esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecektir.
B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLAR
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil) kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, aynı nev’iden emtialara ilişkin tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı değildir. Bu kapsamda düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir.
Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içerisinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 3 eşit taksitte ödenecektir.
Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. Bu kapsamda düzenlenecek faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı nev’iden olan emtiaların gayrisafi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir.
Gayrisafi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükelleflerin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.
8- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUTLARI
Bu uygulamadan sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.
Kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihli bilançolarında yer alan ancak işletmelerinde bulunmayan;
a- Kasa mevcutlarını,
b- İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar, ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını
c- Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini,

30 Kasım 2016 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Mükellefler beyan edilecek tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.
Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen tutarlar için tarhiyat yapılmayacaktır
9-YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN YURT İÇİNE GETİRİLMESİNDE HİÇ BİR VERGİ ALINMAYACAK VE BU KONUDA İNCELEMEYAPILMAYACAKTIR.
Yurt dışında bulunan;
a- Para,
b- Döviz,
c- Altın,
d- Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının,
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde, bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir. Yurt dışından getirilen varlıklar, defter tutan mükelleflerce işletmelerine dahil edilebilecektir.
Bu kapsamda yapılan işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve bu varlıkların daha sonra işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacaktır. Bu işlemler nedeniyle herhangi bir vergi alınmayacaktır.
Yurt dışı varlıklar Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının ödenmesinde de kullanılabilecektir. Kurumlar, Kanunun yayımı tarihinden önce defterlerinde kayıtlı olan sermaye avanslarının yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirmek suretiyle karşılanmış olması halinde bu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla madde hükmünden yararlanacaktır.

10- YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN İŞLETMEYE DAHİL EDİLMESİNDE HİÇ BİR VERGİ ALINMAYACAK VE İNCELEME YAPILMAYACAKTIR.
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan;
a-Para,
b-Altın,
c-Döviz,
d-Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlar,
e-Taşınmazlar
31/12/2016 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, bu varlıkların daha sonra işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacaktır.
Yurt dışından varlıkların getirilmesi veya yurt içi varlıkların defterlere kaydedilmesi nedeniyle; vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyecektir.
11- VERGİ DIŞINDAKİ TRAFİK CEZALARI, İDARİ PARA CEZALARI, SEÇİM CEZALARI, ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDEMELERİ, ASKERLİK VE KÖPRÜ GEÇİŞ CEALARI VB CEZALARDA DURUM
a- 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları,
b- Vadesi Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi), için başvurulabilir

SONUÇ VE ÖNERİ

Yukarıda özeti verilmeye çalışılan düzenlemelerin vergi mükelleflerine büyük ödeme kolaylıkları sağladığı gibi ayrıca gelecek yıllarda olası vergi incelemelerinden kurtulma imkanı da sağlamaktadır. Anılan nedenler ile bu kanun düzenlemelerinden faydalanılmasında büyük faydalar olduğu düşünülmektedir.

Saygılarımla

ABDULLAH ÇAVUŞ
SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×