Anasayfa / DERNEK-VAKIF / VAKFIN KAPATILMASI VEYA GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN ALIKONULMASI-Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKFIN KAPATILMASI VEYA GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN ALIKONULMASI-Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKFIN KAPATILMASI VEYA GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN ALIKONULMASI

Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

Bu makalemizde Vakıflar kanunu ile medeni kanun hükümlerine göre kurulmuş olan vakıfların kamu tarafından resen faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına veya kapatılmasına ilişkin mevzuat hükümleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Konuya ilişkin temel düzenleme Türk Medeni Kanunu 115. Maddesinde yapılmıştır.

Buna göre; İçişleri Bakanlığı, Anayasada öngörülen hâllerde ve belirlenen usullere uygun olarak, denetim makamının da görüşünü almak suretiyle mahkemece bir karar verilinceye kadar vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye başvurur. Hâkim başvuruyu gecikmeksizin karara bağlar.

Medeni kanun 116. Maddesinde ise vakfın sona ermesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

Vakfın sona ermesi Madde 116-

Amacın gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği ve değiştirilmesine de olanak bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla sicilden silinir.

Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır.

Vakıflar yönetmeliğinin 20.ci maddesi VAKFIN DAĞITILMASI başlıklı olup madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

Vakfın dağıtılması

MADDE 20 – (1) Vakfın amacı, Türk Medeni Kanununun 101 inci maddesinin son fıkrası hükmüne girdiği takdirde Genel Müdürlükçe vakfın dağıtılması için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurulur.

Vakıflar yönetmeliği 19. Maddesinde de vakfın kapatılmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

Buna göre; Amacının gerçekleşmesi imkânsız hale gelen ve değiştirilmesinde de olanak bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer. Vakfın yönetim organı veya Genel Müdürlük vakfın amacının gerçekleşmesinin imkânsız hale geldiği kanısına varırsa dilekçe ile mahkemeye başvurarak durumun mahkeme siciline tescilini ister.

Mahkeme, gereğine göre Genel Müdürlüğün veya vakfın yönetim organının yazılı düşüncesini alarak vakfın dağılması ve tasfiye kurulu oluşumu istemini karara bağlar ve mahkeme dağılma kararını sicile tescil eder.

Sona eren vakfın kişiliği, ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye sırasında da devam eder. Sona eren vakıfların malvarlığına ilişkin vakıflar yönetmeliği 21. Maddesinde düzenleme bulunmaktadır.

Buna göre; Sona eren yeni vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, vakıf senedinde yazılı hükümlere göre, senetlerinde özel bir hüküm bulunmayanlarda ise Genel Müdürlüğün ve devredilecek vakfın görüşü alınarak mahkeme kararıyla benzer amaçlı bir vakfa; dağıtılan yeni vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar ise Genel Müdürlüğe devredilir.

 

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×