Anasayfa / E-BELEDİYE / BELEDİYE BAŞKANLARI ATAMALARINIZDA LİYAKAT İLKESİNDEN VAZGEÇMEYİN/ Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYE BAŞKANLARI ATAMALARINIZDA LİYAKAT İLKESİNDEN VAZGEÇMEYİN/ Abdullah ÇAVUŞ

BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI VE ÖNERİLER…! (1)
ATAMALARINIZDA LİYAKAT İLKESİNDEN VAZGEÇMEYİN
Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı

Yeni seçilen belediye başkanlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla bu yazı kaleme alınmış olup; bu yazıda geçen faaliyet alanlarında nitelikli personel çalıştırılması gerekirken partizanlık yaparak atamalar yapmaları halinde belediyecilik anlamında gerçekleştirmek isteyecekleri projeleri hayata geçirmelerinin mümkün olamayacağını hatırlatmayı görev olarak görmekteyiz.

Ülkemiz ve bölgemiz küresel yeni bir paylaşım savaşının tam ortasında yer almaktadır. Ülkemiz küresel paylaşım savaşındaki tüm ülkelerin açık hedefi durumundadır.
Bu nedenle yerel yönetimlerde yeni seçilen kadroların başarılı olma zorunlulukları bulunmaktadır.

Naçizane uyarı ve önerilerimiz aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

I-BELEDİYELERDE NİTELİKLİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI GEREKTİREN ALANLAR

Bilindiği üzere yerel yönetimlerin en önemli birimi olan Belediyelerde seçimle iş başına gelen başkan ve seçilen başkanın partisindeki encümenlerden oluşan belediye meclislerinin siyasi baskıları sonucu belediye bürokrasisinde çok sık değişimler olmaktadır.

Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, içişleri Bakanlığı gibi kurumlar bünyelerindeki kariyer uzmanlık kadroları vasıtasıyla YEREL YÖNETİMLER alanında nitelikli ve donanımlı personel yetiştirmektedir.

Bununla birlikte BELEDİYELERİN birçoğunda Kariyer Meslek mensubu yetiştirecek kadrolar bulunmamaktadır.
Son yıllarda bazı büyük ölçekli belediyelerde Müfettişlik ve İç Denetçi kadroları oluşturulmuş olmakla birlikte bu kadrolar genellikle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan personeller arasından naklen atanma suretiyle doldurulmuş kadrolardan oluşmaktadır.

Keza bugüne kadarki uygulama göstermiştir ki; kariyer mesleklerin tamamında mevcut olan Stajyer/Yardımcılık kadrolarına eleman alınmamış ve halk tabiri ile ÇEKİRDEKTEN yetişen kariyer belediyecilik uzmanlarını yetiştirmek pek mümkün olamamıştır.

Anılan nedenler ile belediyelerin devamlılığı açısından gerekli olan aşağıdaki hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere uzman personel çoğu zaman bulunamamaktadır.
Bu personel iktidar partileri tarafından kurumlar arası nakil yoluyla kısmen temin edilmekte iken muhalefette kalan partilerin belediyelerince bu imkânlarda kullanılamamaktadır.
Ülkemizde 31 Mart 2019 tarihinde yaşanan belediye seçimlerinde büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere bir çok belediye başkanlıkları el değiştirmiştir.

Bu değişimle birlikte aşağıda detaylı olarak sayacağımız ve ana belediyecilik hizmetleri ile ilgili kadrolarda büyük değişimler yaşanması beklenmektedir.

Hatta bir çok belediyelerde en üst düzey bürokratlardan şube müdürüne kadar olan kadrolardaki bürokratların ODALARINI boşaltmaya başladıklarını görmekteyiz.

Özellikle yeni seçilen belediye başkanlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla bu yazı kaleme alınmış olup nitelikli personel çalıştırılması gereken alanlarda partizanlık yaparak atamalar yapmaları halinde belediyecilik anlamında gerçekleştirmek isteyecekleri projeleri hayata geçirmelerinin mümkün olamayacağını bilmelerini istemekteyiz.

II- BELEDİYELERDE NİTELİKLİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN ALANLAR

1. Bütçe hazırlama süreçleri
2. Belediye gelirlerinin mevzuata uygun şekilde toplanması
3. Belediye harcamalarının mevzuata uygun bir şekilde yapılması
4. Belediye ihale süreçlerinin yasalara uygun şekilde yönetilmesi
5. Personellerin özlük hakları konusunda sendikalarla toplu görüşmeler
6. Belediye şirketlerinin vergi ve diğer mali mevzuata uygun olarak yönetilmesi
7. İller Bankası zorunlu gelirleri dışında yeni gelir kalemleri bulunması
8. Belediye Stratejik planlarının hazırlanması
9. İmar mevzuatı
10. Devlet ve uluslararası kuruluşların hibe ve teşvikleri
11. Sosyal ve kültürel projeler hazırlanması
12. Turizm tanıtım faaliyetleri icra edilmesi
13. Çevre koruma ve yönetim hizmetleri
14. Sağlık hizmetleri
15. Başta haller kanunundan kaynaklı olmak üzere tarım sanayi ve ticaretin yönetimi

Bununla birlikte belediyeler çok sayıdaki kanunla doğrudan yada dolaylı olarak ilgili ve ilişkili taraf olup bu kanunlar veya alt mevzuatı konusunda çalışanların sürekli olarak hizmet içi eğitimlerden geçmesi hizmetlerde verimliliği ve kaliteyi artıracak bir konudur.

III-BELEDİYELERİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK TABİ OLDUĞU MEVZUATLAR

1. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2. 5393 sayılı Belediye Kanunu
3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
4. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
5. 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
6. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
7. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
8. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
9. 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
10. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
11. 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
12. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
13. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
14. Vergi mevzuatı
15. Muhasebe ve Bağımsız Denetim Mevzuatı
16. İmar mevzuatı
17. Çevre mevzuatı
18. Haller kanunu
19. 5018 sayılı kanun ve ikincil düzey mevzuat
20. Kamu İhale kanunu ve ikincil düzey mevzuat
21. İş ve sosyal güvenlik hukuku
22. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
23. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
24. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
25. Kent Konseyi Yönetmeliği
26. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
27. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
28. Belediye Zabıta Yönetmeliği
29. Belediye İtfaiye Yönetmeliği
30. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
31. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
32. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
33. Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği
34. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
35. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Görüleceği üzere belediyecilik faaliyet alanları konularında oldukça çok mevzuat bulunmaktadır.

Ülkemiz gerçeğinde merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında bu hizmetler için Kariyer Uzmanlar veya Denetim Elemanları istihdam edilmektedir.

Her ne kadar 5018 sayılı kanun ile belediyeler açısından da bir takım kariyer birimler tanımlanmış olsa da ülkemiz gerçeğinde bu birimlerin oluşmadığı ya da merkezi idaredeki gibi bir uzmanlaşmanın sağlanamadığı ortadadır.

III- BELEDİYELERİ TEFTİŞ EDEN DENETİM BİRİMLERİMİZ:

Son olarak ifade etmek gerekirse belediyelerimiz;
1- Sayıştay Denetçileri
2- Mülkiye Müfettişleri
3- Mahalli idareler Kontrolörleri
4- Çevre Bakanlığı Müfettişleri
5- Vergi Müfettişleri
6- Sosyal Güvenlik Müfettişleri
7- Diğer ilgili kurum ve kuruluşların denetim elemanları

Tarafından düzenli olarak mevzuat konularında denetimlere tabi tutulmaktadır.

Ülkemiz gerçeğinde bir dönem belediye başkanlığı veya belediyelerde idareci olarak çalışmış kişilerden birçoğu yasalardaki suç olan fiilleri işlememiş olsalar dahi yasaların uygulanmasından kaynaklı hatalar veya yorum farklılıkları dolayısıyla bu denetim birimleri tarafından sonucu yargılamaya kadar giden işlemlere muhatap olmaktadırlar.

IV- SONUÇ VE ÖNERİLERİMİZ

Yeni seçilen belediye başkanlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla bu yazı kaleme alınmış olup nitelikli personel çalıştırılması gereken alanlarda partizanlık yaparak atamalar yapmaları halinde belediyecilik anlamında gerçekleştirmek isteyecekleri projeleri hayata geçirmelerinin mümkün olamayacağını bilmelerini istemekteyiz.

Tüm belediye başkanlarımıza ve çalışma arkadaşlarına yeni çalışma dönemlerinde başarılar diliyoruz.

Abdullah ÇAVUŞ
Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı
Eski Vergi Müfettişi

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×