Anasayfa / Manşet / BANDROL VE ENERJİ PAYI ALACAKLARI İÇİN AF VE YENİDEN YAPILANMA (6111 SAYILI KANUN) /Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

BANDROL VE ENERJİ PAYI ALACAKLARI İÇİN AF VE YENİDEN YAPILANMA (6111 SAYILI KANUN) /Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

BANDROL VE ENERJİ PAYI ALACAKLARI İÇİN AF VE YENİDEN YAPILANMA (6111 SAYILI KANUN) Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Beş kısımdan oluşan 6111 sayılı Kanunun; Birinci Kısmında genel hükümler, İkinci Kısmında Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarına ilişkin hükümler (birinci bölümünde tahsilatın hızlandırılmasına ilişkin hükümler, ikinci bölümünde inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, üçüncü bölümünde matrah ve vergi artırımı, dördüncü bölümünde stok beyanları), Üçüncü Kısmında Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklara ilişkin hükümler, Dördüncü Kısmında çeşitli ve ortak hükümler yer almakta olup, Beşinci Kısmında ise bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler ve son hükümlere yer verilmiştir. 6111 sayılı kanunun 17/8-a ve b maddelerinde, 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu hükümleri gereği, TRT tarafından tahsil edilmekte olan bandrol ücretleri ve TRT enerji payı gelirleri konularında da düzenleme yapılmış bulunmaktadır. Yapılan düzenleme ile Kurumumuza 31.12.2010 tarihinden önceki dönemler için borcu olan TRT’ye bandrol ve Enerji payı ödemekte olan mükelleflere önemli ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 6111 sayılı kanunda 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu kapsamında tahsil edilmekte olan bandrol ücreti ve TRT enerji payı alacaklarına ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir. Madde 17/8- a) 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bildirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (bu tarih dâhil) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretlerinin aslı ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve faiz yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 31/12/2010 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan idari para cezalarının % 25’inin; dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde, bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve faizin tamamı ile idari para cezalarının kalan % 75’inin tahsilinden vazgeçilir. Bu hükümden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların bu fıkra hükmünden yararlanabilmesi için ilk taksit ödeme süresi içerisinde Kurum tarafından hesaplanan takip masraflarını da ödemeleri şarttır. Madde 17/8-b) Bu fıkranın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, bu tarihe kadar tamamlanamamış olan bandrol ücretleri ve elektrik enerjisi satış bedeli payına ilişkin incelemelere devam edilir. Bu incelemelerin tamamlanmasından sonra hesaplanan bandrol ücretleri ve elektrik enerjisi satış bedeli payının tamamı ve kesilen idari para cezalarının % 25’i ile bu tutarlara gecikme faizi ve faiz yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ilgiliye yapılacak bildirim tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda hesaplanan faizin tamamının, bildirim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit başvuru süresinde başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bandrol ücretine bağlı idari para cezalarının kalan % 75’i ile gecikme faizi ve faizin tamamının tahsilinden vazgeçilir. Hükümleri bulunmaktadır. Buna hükümlerden hareketle kanun kapsamındaki TRT alacaklarının kapsamı, dönemleri, ödeme süreleri, taksit sayıları, taksitlere uygulanacak olan katsayı, vazgeçilen alacak tutarları  ve başvuru şartları aşağıda olduğu gibidir. 1- KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAĞIN TÜRÜ 6111 sayılı kanun ile yapılan düzenleme sonucu kanun kapsamına giren TRT alacakları şunlardır. a- Bandrol Ücreti Gelirleri: 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu hükümlerine göre bandrole tabi cihazların satışından önce bir defaya mahsus olmak üzere, bu cihazların imalatçı veya ithalatçıları tarafından kanunda yazılı matrah ve oranlar dahilinde TRT’ye ödenmekte olan bandrol ücreti gelirleri. b- Bandrolsüz Cihaz Satan ve Alanlar Adına Kesilen İdari Para Cezaları: 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 6. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca bandrolsüz cihaz satan ve alanlar adına kesilmekte olan idari para cezaları. c-Nihai Tüketicilere Yapılan Elektrik Enerjisi Satışları Üzerinden Tahsil Edilmekte Olan TRT Enerji Payları: 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4/c ve 5/c maddesi hükümlerine göre, nihai tüketicilere elektrik enerjisi satan lisans sahibi tüzel kişilerce bu satışlar üzerinden kanunda gösterilen matrah ve nispetler dahilinde TRT’ye yapılan TRT enerji payı ödemeleri. d-Gecikme Faizi ve Faizler: 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 5/a maddesine göre bandrol ücreti alacaklarının kanuni süresinde ödenmemesi halinde ödenmeyen süreler için en yüksek ticari kredi faizi oranında hesaplanan ve 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilmekte olan faizler. 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 5/c maddesi uyarınca, nihai tüketicilere yapılan elektrik enerjisi satışı üzerinden, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından hesaplanarak TRT’ye yapılması gereken ödemelerin geciktirilmesi halinde, her geçen ay ve kesri için, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında yürütülmekte olan gecikme faizi. 2- YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ ALACAĞIN DÖNEMİ: 6111 sayılı kanunda kanun kapsamındaki alacakların dönemi ile ilgili olarak 31.12.2010 tarihi belirlenmiş durumdadır. Bilindiği üzere 3093 sayılı kanunun 5. maddesinde TRT enerji payı alacakları ve bandrol ücreti alacaklarının Kurumumuza intikali ile ilgili değişik ödeme süreleri tespit edilmiş durumdadır. Buna göre; Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak bedeller en geç tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmi beşinde TRT’ye ödemek zorundadırlar. 3093 sayılı Kanun hükümleri gereği bandrole tabi cihaz imalatçısı veya ithalatçısı olup bu cihazları satan mükellefler tarafından kanunda gösterilen matrah ve oranlar dahilinde satıştan önce tahsil edilecek olan bandrol ücreti gelirleri ise imalatçı veya ithalatçılar tarafından en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Bu hükümlerden hareketle; a- Enerji Payı Gelirlerinde Yapılandırılan Alacağın Dönemleri: Enerji Payı Geliri ile ilgili olarak lisans sahibi tüzel kişilerce nihai tüketicilere yapılan satışlar üzerinden tahsil edilen TRT payları ile ilgili olarak Kasım ve Aralık 2010 dönemlerine beyan ve ödeme dönemi Kasım ayı için 25 Ocak 2011, Aralık ayı için ise 25 Şubat 2011 dönemleri olacağı için bu dönemlere ilişkin anılan tarihlerde ödenmesi gereken alacaklarda 6111 sayılı kanun kapsamında değerlendirilecektir. b-Bandrol Ücreti Gelirlerinde Yapılandırılan Alacağın Dönemleri: Bandrole tabi cihaz imalatçısı veya ithalatçısı mükelleflerce bu cihazların satışından önce tahsil edilerek kurumumuza ödenmesi gereken bandrol ücreti gelirlerinden Ekim,Kasım,Aralık  dönemlerinde tahsil edilenler yukarıda belirtilen kanun hükümleri gereği takip eden üçüncü ayın onuna kadar Kurumumuza bir beyanname ile beyan edilip ödenmek zorunda olduğu için, Ekim,Kasım;Aralık 2010 dönemlerine ait olan alacaklarımızdan sırasıyla Ocak,Şubat ve Mart 2011 dönemlerinde ödenecek olan alacaklarda 6111 sayılı kanun kapsamında değerlendirilecektir. 3- 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA HALİNDE KURUMUMUZCA VAZGEÇİLEN ALACAK TUTARLARI: a- Alacak Asılları: 6111 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak olan bandrol ücreti ve TRT enerji payı alacaklarının asıllarının tamamının ödenmesi gerekmektedir. Alacak asılları konusunda indirim yoktur. b- İdari Para Cezaları: 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 6. maddesine göre bandrolsüz cihaz satan mükellefler adına bandrolsüz satılan cihazın satış bedeli kadar idari para cezası kesilmesi gerekmektedir. Bandrolsüz cihazı satın alan, kullanan ve devir alanlara ise bandrole tabi cihazın satış bedelinin yarısı kadar idari para cezası kesilmektedir. Anılan idari para cezaları 5326 sayılı kabahatler kanunundaki süreler dahilinde kurumumuza ödenmek zorundadır. Kanuni sürelerinde ödenmeyenlerin cebri tahsil işlemleri ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getirilmektedir. Mükelleflerce kanun kapsamında idari para cezalarının yapılandırılmasının talep edilmesi halinde 31.12.2010 tarihinden önceki dönemlere ilişkin idari para cezalarının %75 inden vazgeçilmektedir. c- Gecikme Faizi ve Faizler: 6111 sayılı kanundan yararlanmak isteyen mükellefler; bandrol ve enerji payı alacaklarının kanuni süresinde ödenmemesi halinde 2. maddede belirtilen şekilde uygulanmakta olan faiz ve faizler yerine ilgili yıllardaki TEFE/ÜFE ortalamasına göre bulunacak faizler üzerinden borçlarını ödeyeceklerdir. Sonuç olarak, bandrol ücreti borcu olan mükellefler için en yüksek ticari kredi faizi yerine (ki halen %70 olarak uygulanmakta) TEFE/ÜFE oranında faiz ödemek suretiyle borçlarını ödeyebileceklerdir. Keza enerji payı alacaklarının kanuni süresinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı kanun uyarıca uygulanmakta olan gecikme faizi yerine de TÜFE/EFE oranlarında faiz uygulanacak olup, daha önce hesaplanan faizler terkin edilecektir. 4- DAVA KONUSU YAPILMIŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA: 6111 sayılı kanunun 17/8-a-b maddelerine göre; Kurumumuz tarafından yapılan Bandrol ücreti ana para ve faizi ile bandrolsüz cihaz satışlarından dolayı kesilen idari para cezaları ve TRT enerji payı aslı ve faizlerine karşı açılan davalardan mükelleflerce vazgeçilmesi ve dava masrafların talepte bulunan mükelleflerce ilk taksitin ödenme süresi içerisinde ödenmesi halinde 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanarak borçlarını yeniden yapılandırmaları mümkün bulunmaktadır. 5- 6111 SAYILI KANUNDAN YARARLANMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların kanunun 18. maddesine göre Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Buradan hareketle, söz konusu yapılandırma için TRT’ye son başvuru tarihi olarak 30.04.2011 tarihi belirlenmiştir. Bununla birlikte kanunun 17/8-b maddesine göre; 31.12.2010 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak incelemesine başlanılmış olan mükellef incelemelerine devam edileceği ve anılan dönemlere ilişkin inceleme raporlarından hareketle yapılacak tarhiyatların mükelleflere tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde başvurulması halinde 6111 sayılı kanun hükümlerinden ileriye dönük yararlanılması da mümkün bulunmaktadır. 6- ÖDEME SÜRELERİ VE TAKSİT: 6111 sayılı kanunun 18. maddesine göre kanundan yararlanmak isteyenlerin kanun kapsamındaki alacaklarını peşin olarak ödeyebilecekleri gibi maksimum 18 taksit halinde de ödeyebileceklerdir. Anılan maddeye göre TRT alacaklarının peşin yada taksitli ödenmesi halinde ilk taksiti kanunun yayım tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Kanuna göre; Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 7- TAKSİTLE YAPILACAK ÖDEMELERİNDE İLGİLİ MADDELERE GÖRE    BELİRLENEN İLAVE TUTAR: Taksitle ödeme talep edilmesi halinde taksit dönemleri için kanunun 18/c maddesinde   belirlenen oranlarda ilave yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre toplam alacak; a- Altı eşit taksit için (1,05) b- Dokuz eşit taksit için (1,07) c- On iki eşit taksit için (1,10) d- On sekiz eşit taksit için (1,15) Katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. 8- SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER: Kanunun 19. maddesine göre; Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×