Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL ÜCRETİ BİLDİRİM BEYANNAMESİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÜCRETİ BİLDİRİM BEYANNAMESİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

3093 sayılı TRT Gelirleri
kanununda sayılı cihazların ithalatçıları veya imalatçıları bu cihazların
satışından önce kanunda belirtilmiş olan matrah ve nispetler üzerinden hesaplamış
oldukları bandrol ücretlerini TRT’ye bir beyanname ile bildirmek zorundadır.

Şekli ve içeriği TRT
tarafından belirlenmiş olan beyanname bandrole tabi cihazların satışını
müteakip üçüncü Ayın onuna kadar TRT’ye verilmek zorundadır.

Konuya ilişkin meri
mevzuattaki düzenlemeler ile ilgili bilgi vermek amacıyla iş bu makale kaleme
alınmıştır.

1-
Bandrol Ücreti Bildirim Beyannamesi:

3093 sayılı kanunun Tahsilat
Başlıklı 5/a Maddesi hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

“Bu Kanunun 1 inci maddesinde
belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan
4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip
üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna bir beyanname ile
bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her
geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden
tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.”

Görüleceği üzere imalatçı veya
ithalatçı ayrımı yapılmaksızın bandrole tabi cihaz satan tüm firmalar
cihazların satışını takip eden 3. Ayın 10’una kadar TRT’ye bandrol ücreti
bildirim beyannamesi vermek zorundadırlar.

2-
Beyanname İçerikleri ve Denetimleri:

TRT bu beyannameler üzerinde
yapmış olduğu denetimlerde; firmaların TRT’den bandrol alımlarını baz almakta
ve firmanın bandrole tabi cihaz satışları ile stoklarını karşılaştırmak
suretiyle, firma tarafından piyasaya bandrolsüz cihaz satılıp satılmadığını kontrol
etmektedir.

Keza teminat karşılığı bandrol
alan firmaların teminat mektubu tutarları ile ellerindeki bandrol miktarları ve
satış dengesi de kontrol edilerek satıştan önce bandrol alınma zorunluluğu ve
piyasaya bandrolsüz cihaz satıp satmadıkları bandrol ücreti bildirim
beyannamesindeki verilerle karşılaştırılmak suretiyle denetlenmektedir.

Bandrolleri peşin alan ve
denetim sonucunda bandrolsüz cihaz tespit ide Yapılmayan mükellefler için
anılan beyanname sadece bildirim yerine geçmektedir.

Bandrol beyannamesi veren mükellefler
maliyeye verilen vergi beyannamelerindeki gibi damga vergisi vb. bir vergi
ödememekteler

Özetle söylemek gerekirse
peşin alan mükellefler açısından verilen beyannameler alış satış dengesinin
doğruluğunu teyit eden belge konumunda kalmaktadır.

Sonuç olarak bandrol ücreti
bildirim beyannameleri teminat karşılığı bandrol alan mükelleflerin ödeme ve
bandrol stok durumlarının teminat mektubu ile karşılaştırılmasına yarayan en
önemli belgedir.

3-
Bandrol Ücreti Beyannamesi Vermemenin Para Cezası Varmıdır?

3093 sayılı TRT Gelirleri
Kanununda ve Bandrol Yönetmeliğinde münhasıran vergi kanunlarındaki gibi
beyanname vermemenin usulsüzlük cezası, özel usulsüzlük cezası veya diğer bir
para cezası bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Bandrol
yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği yönetmelikteki şartları yerine getirmeyen
bandrol mükelleflerine bu şartları yerine getirinceye kadar bandrol
verilmeyeceğine yönelik düzenleme ile bandrolsüz cihaz satanlara kesilecek ve
eskiden satılan cihazın KDV dahil satış bedeli olarak kesilen sonra indirilen
idari para cezası ile birlikte değerlendirildiğinde beyanname vermeye zorlama ve
bandrol dengesini bu suretle gözetme ve denetleme yoluna gidilmek
istenilmiştir.

Öte yandan 2014 yılında 6552
sayılı kanunun 105. Maddesiyle 3093 sayılı kanunun 5. Maddesine eklenen (f)
bendi ile TRT tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen şirketlere 5.000
TL idari para cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan madde hükmü aynen
aşağıdaki gibidir.

“Kurum, bu Kanun kapsamında
ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payı ile ilgili olarak firmalar ile
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilir,
ilgililere bandrole tabi cihazların kullanımına veya satışına izin verilmeden
veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak Kurumdan
alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilir, bu yükümlülüklere
uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler hakkında Genel Müdürlük
tarafından 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.”

4-
Bandrol Ücretlerindeki Gecikmeden Kaynaklı Faiz Uygulaması nasıldır?

 3093 sayılı kanunun 5/a maddesindeki hükümde;

Aksi takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi
faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç)
hükümlerince tahsil olunur

İbaresi bulunmaktadır.

Madde metninden açıkça görüleceği
üzere gecikme faizi yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi baz alınarak hesaplanmaktadır.

Uygulamada TRT en yük ticari
faizi tespit etmek için düzenli aralıklarla en ülkemizdeki büyük 5 mevduat
bankasından yazı ile bilgi almakta ve gelen bilgilerdeki faiz oranı dikkate alınarak
gecikme faizi hesaplanmaktadır.

Yazımızın yazıldığı tarih
itibariyle 6183 sayılı kanun kapsamındaki vergi ve benzeri kamu alacakları için
gecikme faizi oranı aylık %2 olup yıllık %24 lere tekabül etmektedir.

İş Bankasının WEB sitesinde
ticari kredi faiz oranı %29,40 olarak açıklanmıştır.

Diğer bankalarında bu
civardadır.

Görüleceği üzere TRT’ye
satıştan önce ödenmesi gereken bandrol ücretlerinin gecikmesi halinde maliyenin
uyguladığı gecikme  faizinin çok üzerinde
faiz hesaplanması gerekmektedir.

5-
Uygulamadan Kaynaklı Sıkıntılar Ve Çözüm Önerileri:

Bandrol ücreti bildirim
beyannamelerinin gecikmeli verilmesi veya hiç verilmemesi ile ilgili mevzuat
uygulamasından kaynaklı sıkıntılar aşağıdaki gibidir.

a-Bandrol ücreti bildirim beyannamesinin
verilmemesi ile ilgili olarak 3093 sayılı kanunda doğrudan düzenlenmiş bir ceza
bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere Vergi Usul
Kanununda beyannamelerin geç verilmesi veya verilmemesinin karşılığı her yıl
yeniden değerleme oranı tutarında artmakta olan 1. Derece Usulsüzlük Cezası
olarak belirlenmiştir.

b- Bununla birlikte 3093
sayılı kanuna 2014 yılında eklenen (f) bendi ile getirilen 5.000 TL idari para
cezası TRT’nin yazılı talebine rağmen bilgi vermekten imtina eden firma veya
kurum yöneticilerine kesilecek olan cezadır.

Bu maddenin uygulanması ile
ilgili olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununa atıf yapılmıştır. Bu kanun gereği
ceza kesilebilmesi için ise öncelikle bilgi isteme yazısının yazılması ve
tebliği gerekmektedir.

Özetle beyanname vermeyen
mükelleflere Vergi Usul kanunundaki gibi doğrudan bir ceza uygulanmayacak önce
beyannameyi vermesi yazı ile istenilecek ve devamında 5.000 TL idari Para
Cezası kesilebilecektir.

c- Anılan ceza ihbarnamesi uygulama
için atıf yapılan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği Bandrol gelirlerini takip
etmekte olan TRT Muhasebe ve Finansman daire Başkanlığınca değil 5326 sayılı
kanunda ceza kesme yetkisi konusunda atamaya yetkili en üst amire yapılan
atıftan dolayı bizzat TRT Genel Müdürünce imzalanması gerekmektedir.

d- Bandrol Ücreti bildirim
beyannamelerinin verilmemesi veya geç verilmesi halinde yukarıdaki madde de
hüküm altına alınmış olan idari para cezası uygulaması yerine Vergi Usul
kanunundakine benzer bir usulsüzlük cezası verilmesi için mevzuat değişikliği
yapılması yerinde olacaktır.

e- Keza zamanında ödenmeyen
bandrol alacakları için cebri takip usulü olarak 6183 sayılı kanun hükümlerine
atıf yapılmış olmasına rağmen faiz oranının kapsam dışında olması ise hem 6183
sayılı kanun ile çelişmekte hem de uygulamada çok farklı sıkıntıların
oluşmasına neden olmaktadır.

Örnek vermek gerekirse; bankalar
açıklamış oldukları ticari kredi faizlerinde müşteri durumuna göre pazarlıkla
indirimler yapabilmektedir.

Özetle açıklanan faiz oranı
ile uygulanan faiz oranı aynı olmamaktadır.

Keza TRT’nin düzenli olarak
bankalardan faiz oranı talep etmesi ise ayrı bir sıkıntıdır.

Son olarak yıl içinde bu
oranlar 6183 sayılı kanunda tespit edilen gecikme faizinin aksine sık sık
değişebilmektedir. Bu durumda TRT alışanlarının bu değişik faiz oranlarını
takip etmesi ve buna göre faiz hesaplaması ise oldukça meşakkatli bir iş
olabilmektedir.

f-Son olarak Bandrol
ücreti Bildirim Beyannamelerinin aynen maliye bakanlığındaki gibi elektronik
ortamda verilmesinin yanında anılan bilgisayar programında firmaların bandrol
stok durumları ile teminat mektubu kullanım kapasitelerinin otomatik
kontrolünün sağlanması işleyişi ve verimliliği artır

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×