Anasayfa / Manşet / 7033 SAYILI KANUN İLE TRT GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettiş

7033 SAYILI KANUN İLE TRT GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettiş

7033 SAYILI KANUN İLE TRT GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT Gelirleri kanununda 2017 yılında çıkarılan ve 18.06.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7033 sayılı kanun ile çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucu BANDROLE TABİ CİHAZ sayılarında TADADİ olarak yeni belirleme yapılmış olup bu yeni ilave edilen cihazlar konusunda basına yansıyan çok sayıda tepkiler ve  tartışmalar olmuştur.

Keza TRT ENERJİ PAYI MÜKELLEFLERİ konusunda da sanayi sicil belgelerine sahip sanayici firmalara da TRT ENERJİ PAYINDAN MUAFİYET getirilmiştir.

Son olarak bandrolsüz cihaz satanlar adına öteden beri CİHAZ BEDELİ KADAR kesilen cezalar ödenemeyen bandrol ücretinin iki katına düşürülmüştür.

Anılan değişiklikler ve getirileri aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

I-BANDROLE TABİ OLMA KRİTERLERİNDE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR:

Öteden beri 3093 sayılı kanunda bandrole tabi cihazlar için ortak özellik RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAK olarak belirlenmişti.

Nitekim kanunda tadadi olarak sayılan cihazlar doğrudan yada dolaylı olarak TV ve/veya Radyo yayınlarını alabilen cihazlar olarak aşağıdaki şekilde belirlenmişti.

1- Televizyon

2- Radyo

3- Müzik Seti vb.

4- Bunların birleşiminden oluşan cihazlar

5- Videolar

Olarak ismen sayılmıştı.

3093 sayılı kanunun (a) fıkrasında ismen sayılan bu cihazların dışında kalan RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALAMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZ ifadesiyle torba madde getirilmişti.

Bu torba madde den hareketle kanunda ismi sayılmayan;

1- UYDU Cihazları,

2- Radyo yayınlarını alabilen MP3-MP4 cihazları

3- Radyolu ışıldaklar

4-Radyolu adımsayarlar

5- Radyolu kalemler

6- Radyo/TV yayınlarını alabilen cep telefonları

Vb . olup gelişen teknoloji ile çeşitlenen bünyelerinde radyo/TV yayınlarını alabilme özelliği barındıran çok sayıda cihazda torba maddeden hareketle BANDROL ÜCRETİ kapsamına dahil edilmiştir.

Öte yandan kararnamelerle bünyelerinde radyo/TV cihazları barındırarak ithal edilen otomobillerin vergilendirilmesinde de özel düzenlemeler yapılmıştı.

Bununla birlikte 3093 sayılı ismen sayılmayan ama  kanundaki torba maddeden hareke  BANDROLE TABİ TUTULAN CİHAZ imalatçı veya ithalatçıları BANDROLE TABİ OLMADIKLARI gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdıkları görülmüştür.

3093 sayılı kanunun 4/a-6 bent hükmündeki torba maddenin uygulamasına açıklık getirmek  amacıyla 7033 sayılı kanun ile detaylı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bu düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

II-3093 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER:

7033 sayılı kanunun 26. Maddesiyle aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

MADDE 26- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “cihazlardan” ibaresi “cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik sonrası kanunun 1. Maddesi aynen aşağıdaki gibi olmuştur.

Amaç ve kapsam: (1)

Madde 1 – Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınacak ücretler, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ile çeşitli gelirlerin tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar.

III- BANDROLE TABİ CİHAZLARIN SAYILDIĞI 3093 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER:

7033 sayılı kanunun 27. Maddesiyle 3039 sayılı kanunda daha önce tadadi olarak sayılmayan;

-Cep telefonları

-Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

-Taşıtlar

– Uydu alıcıları,

– Set üstü medya kutular

Kanun metnine ilave edilmiştir.

Son olarak kanunun eski halindeki 4/a-6. Bentteki torba madde korunmuş ve yeni düzenlenmiş haliyle 10.bent olarak teselsül ettirilmiştir.

Konuya ilişkin düzenleme aynen aşağıdaki gibidir.

MADDE 27- 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin;

1) (a) fıkrasında yer alan “üzere;” ibaresi “üzere, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (6) numaralı bent (10) numaralı bent olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“6. Cep telefonları için %6,

  1. Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için %2,
  2. Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi hâlinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden;
  3. Kara taşıtları için    %0,4,
  4. Diğer taşıtlar için   %0,01,
  5. Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dâhil) için %10,”

“10. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için %10,”

“Bu Kanundaki cihaz ifadesi asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili tuner, internet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazın bütününü ifade eder.”

IV- BANDROLSÜZ CİHAZ SATANLAR ADINA KESİLECEK OLAN CEZA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

3093 sayılı kanunun 6. Maddesinde bandrolsüz cihaz satanlar adına kesilecek olan ceza ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

Kanunun eski halinde bu cezalar

a- bandrolsüz cihaz satanlar adına bandrolsüz satılan cihazın satış faturasındaki KDV dahil tutar kadar

b-Bandrolsüz cihazları devir alanlar, kullananlar adına ise bandrolsüz satılan cihazın satış faturasındaki KDV dahil tutarın YARISI  kadar

İDARİ PARA CEZASI kesilmekteydi.

Bu ceza oldukça yüksek bir ceza idi. Ülkemiz uygulamasında ise vergi kanunları ve benzeri diğer kanunlarda alınması gereken verginin yaklaşık 10 katına varan böyle bir ceza uygulaması bulunmamaktaydı.

Keza bu cezanın Veri Kanunlarındaki Özel Usulsüzlük Cezalarına benzer bir ÜST SINIRIDA bulunmamaktaydı.

Yapılan düzenleme ile bandrol cezası;

  • Ödenmeyen bandrol ücretinin 2 katına indirilmiştir.
  • Keza bandrolsüz cihazları alanlar ve kullananlar ceza kapsamından çıkarılmıştır.

7033 sayılı kanunun 28. Maddesiyle yapılan düzenleme aynen aşağıdaki gibidir.

MADDE 28- 3093 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cihazın satış bedeli kadar” ibaresi “hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

V- TRT ENERJİ PAYI ÖDEMESİNDE SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP SANAYİCİLERE MUAFİYET GETİRİLMİŞTİR.

7033 Sayılı Kanunun 28/2 Maddesi İle TRT Enerji Payı Ödenmesi Noktasında Sanayicilerimize Yönelik Muafiyet Getirilmiştir.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

28/ 2) (c) fıkrasına “satış bedelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)” ibaresi eklenmiştir.

 

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×